10% от приходите от общинската приватизация ще отиват в гаранционен фонд за малки и средни предприятия

Десет процента от паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества ще отиват за попълване на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Това важи и за приходите от приватизация на общинското участие в обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества, както и на незавършени строителни обекти или общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели.

Това предвиждат гласувани днес на второ четене от Народното събрание текстове от законопроекта за приватизация и следприватизационен контрол.

Депутатите решиха 9% от средствата да се използват за попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, а 5% - за общинския фонд за опазване на околната среда.

Останалата част от 76 на сто се внася в специален фонд, който ще бъде на разпореждане на съответния общински съвет. Средствата от фонда ще се използват за инвестиционни цели и няма да могат да отиват за покриване на текущи разходи.

Приходите от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества и обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие се внасят в специална бюджетна сметка, която се управлява от министъра на финансите. 90%о от тези средства ще са за централния републикански бюджет, а останалите 10 процента - за попълване на фонда за покриване на разходите за приватизация.

Министерският съвет ще приема и обнародва годишен списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, гласуваха народните представители.

Списъкът ще се предлага от Агенцията за приватизация. В него ще се посочва частта от капитала на съответното дружество, за което се допуска такова плащане.

Според приети днес текстове Агенцията за приватизация ще изготвя годишни планове за работа, които съдържат приоритетите в дейността ѝ за съответния период и ще се оповестяват публично. Те включват прогноза за приходите и разходите, която ще се представя за одобряване от Министерския съвет преди приемането на Закона за държавния бюджет за съответната година.

Споделяне

Още от Бизнес