1,126 млрд. евро е дефицитът по текущата сметка за 11-те месеца на 2004 г.

Дефицитът по текущата сметка за 11-те месеца на миналата година е 1,126 млрд. евро, сочат данните на БНБ, разпространени в петък. Това е 5,8% от брутния вътрешен продукт (БВП). За същия период на 2003 г. дефицитът е бил 1,22 млрд. евро или 6,9% от БВП.

За ноември 2004 г. текущата сметка е на минус с 361,2 млн. евро при отрицателна сметка от 271,1 млн. евро за същия месец на 2003 г.

Вносът е надвишил износа за 11-те месеца с 2,36 млрд. евро, като дефицитът се увеличава с 467,1 млн. евро спрямо същия период на 2003 г., когато е бил 1,893 млрд. евро.

За посочения период износът (FOB) е за 7,277 млрд. евро, като се увеличава с 1,128 млрд. евро в сравнение с осъществения износ през 11-те месеца на 2003 г.

Вносът (FOB) възлиза на 9,637 млрд. евро и нараства с 1,595 млрд. евро спрямо съответния период на предходната година.

Салдото по услугите за отчетния период на 2004 г. е положително от 766,9 млн. евро и нараства с 210,1 млн. евро спрямо съответния период на 2003 г. Тогава то е било 556,8 млн. евро. Салдото от пътувания за 11-те месеца на 2004 г. е 949,1 млн. евро, докато за същия период на 2003 г. е било 777,9 млн. евро.

За периода финансовата сметка е положителна в размер на 1,895 млрд. евро при положителна сметка 1,692 млрд. евро за същия период на 2003 г.

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за отчетния период на 2004 г. са 175,2 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции в страната за 11-те месеца на 2004 г. са 1,318 млрд. евро, което е 6,8% от БВП при 1,207 млрд. евро (6,9% от БВП) за същия период на 2003 г.

Преките инвестиции покриват 117,1% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 98,9% за същия период на 2003 г.

През периода портфейлните инвестиции на резиденти в чужбина намаляват с 243,3 млн. евро, а за същия период на 2003 г. се увеличават с 54,1 млн. евро. Търговските банки намаляват портфейлните си инвестиции с 31,2 млн. евро при увеличение от 62,8 млн. евро за същия период на 2003 г. Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват с 570,9 млн. евро основно поради погасяването през юли 2004 г. преди падежа на брейдиоблигациите тип DISC. За същия период на 2003 г. пасивите спадат със 122,1 млн. евро.

През януари - ноември 2004 г. други инвестиции - активи са се увеличили със 166,1 млн. евро при намаление от 176,5 млн. евро за същия период на 2003 г.

Валутните депозити на търговските банки в чужбина се увеличават с 221,8 млн. евро, докато през януари - ноември 2003 г. те са намалели с 289,9 млн. евро. Други инвестиции - пасиви са нараснали с 1,545 млн. евро при увеличение от 501,4 млн. евро за същия период на 2003 г.

Депозитите на нерезиденти в местни банки са нараснали с 366,4 млн. евро при увеличение от 194,9 млн. евро за януари - ноември 2003 г.

Общият баланс за януари - ноември 2004 г. е 1,243 млрд. евро при общ баланс от 691,6 млн. евро за същия период на 2003 г.

За 11-те месеца на миналата година валутните резерви на БНБ нарастват с 1,347 млрд. евро.

Споделяне

Още от Бизнес