199 партии не са отчели финансите си пред Сметната палата

199 политически партии не са отчели финансовото си състояние, става ясно от доклада на Сметната палата за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии за 2002 г.

Във ведомството са имали информация за регистрацията на 277 партии. От получените документи е станало ясно, че през 2002 г. партиите са набрали общо 9 166 870 лв. приходи, като от тях 4 666 870 лв., или 50,9%, са собствени приходи, а 4 500 000 лв., или 49,1%, са субсидия от държавата.

Основният източник за финансиране през 2002 г. са приходите от дарения - 1 731 337 лв., или 37,1% от всички отчетени собствени приходи от партиите.

Членският внос е вторият източник за финансиране на политическите партии. Те са отчели 1 291 590 лв. приходи от членски внос, които съставляват 27,7% от собствените им приходи за 2002 г.

Политическите партии, представили отчети в Сметната палата, са изразходвали общо 6 234 951 лв. Най-много са отчетените разходи за услуги - 1 856 596 лв., или 29,8% от всички отчетени разходи от партиите за 2002 г. Сравнително малко са разходите за присъщи дейности - 686 881 лв.

Сметната палата предлага да се регламентират законодателно като отделен източник на приходи на партиите получените средства от фондации или от други структури, които са свързани пряко или косвено със съответните партии, както и финансирането им в натура от други лица (платени наеми, разходи за транспорт и други услуги).

Друго предложение е с цел осигуряване на прозрачност на даренията да се обявяват публично списъците на дарителите и конкретните размери на даренията. Анонимните дарения, особено от юридически лица, трябвало да се забранят, за са се намалят рисковете от политическа корупция.

Палатата предлага Наложително да се въведе забрана на партиите да получават средства от всякакви чуждестранни предприятия и организации, а не само от държавни предприятия и организации, както е сега.

Ведомството на Георги Николов иска да се предвидят съответните санкции за всички партии, които не представят своите отчети за приходите и разходите в законоустановения срок, а не само за тези, които получават субсидия, както е досега.

Още от България