2.9 млрд. лв. от ЕС за фермерите през 2021 година

За директните субсидии за земя се предвидени 1.6 млрд. лв.

2.9 млрд. лв. от ЕС за фермерите през 2021 година

Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г. от европейските фондове. Те са предвидени за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г) и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

От тях 2.636 млрд. лв. са за сметка на ЕС и 247 млн. лева са от националния бюджет. Това одобри Министерският съвет, като прие годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г.

731 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. С тях ще се финансират инвестиционни проекти за модернизиране на ферми - "Инвестиции в материални активи", и още по схемата "Развитие на стопанството и стопанската дейност", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 393 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000, както и мярка 21 за справяне с последствията от COVID-19.

1 607 млрд. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.
По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 38 млн. лв.

114 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема "Училищен плод", схема "Училищно мляко", Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми и други схеми.

Споделяне

Още от България