3,3 млн. души е икономически активното население на България

През четвъртото тримесечие на 2004 г. икономически активното население (работната сила) в страната е 3,303 млн. души или 49.4% от населението над 15 годишна възраст. Това сочат резултати, получени от наблюдение на Националния статистически институт (НСИ -http://www.nsi.bg/) върху работната сила, огласени в понеделник.

Коефициентът на икономическа активност е по-висок в градовете - 54,1% в сравнение със селата - 38.8%, и за мъжете - 55%, в сравнение с жените - 44.3%.

Икономически активното население на възраст 15 - 64 навършени години е 3,26 млн. души, а коефициентът на икономическа активност за тази възрастова група е 61.4% (66.4% за мъжете и 56.6% за жените).

Според наблюденията на статистиката заетите лица са 2,9 млн. или 43.6% от населението на страната на 15 и повече години. От общия брой на заетите лица 2,2 млн. живеят в градовете, а 669,2 хиляди . - в селата.

В частния сектор работят 1,997 млн. или 68,6% от всички заети лица (72,6% от заетите мъже и 64% от заетите жени), а в обществения - 910,2 хил., или 31,3%.

Най-висок в сравнение с останалите икономически сектори е относителният дял на заетите лица в услугите - 57,6%, следван от индустрията - 33,7%, и селското стопанство - 8,6%. От общия брой на наетите лица 172,3 хил. са наети на работа за определен период от време.

През четвъртото тримесечие на 2004 г. безработните са 391 хил., или 11,8% от икономически активното население през същия период. От общия брой на безработните 220 хил. са мъже и 170.9 хил. - жени. Равнището на безработица при мъжете - 12,5%, е по-високо от това при жените - 11,1%, сочат данните на НСИ.

Безработицата в селата е по-висока в сравнение с градовете и коефициентите на безработица са съответно 15% за селското и 10,9% за градското население.

Безработните младежи (15 - 24 години) са 84 хил., или 27% от икономически активните лица на същата възраст.

Безработните с висше образование са 5,9% от работната сила със същата степен на образование, докато от икономически активното население с основно и по-ниско образование всеки пети е безработен. Продължително безработни (от една и повече години) са 60% от общия брой на безработните.

Споделяне

Още от Бизнес