44,52 млрд. лв. са активите на банките през март

В края на март общата сума на активите на банковата система достига 44,52 млрд. лв., сочи статистиката на Българска народна банка (БНБ), огласена от Инвестор.бг в понеделник. 

За първото тримесечие на 2007 г. има нарастване с 2,32 млрд. лв. (5,5%), спрямо февруари увеличението на активите е с 1,41 млрд. лв. (3,3%), а за една година – с 10,51 млрд. лв., или 30,9%.

Най-голямо абсолютно месечно нарастване е отчетено при кредитите и вземанията (включително финансов лизинг) – 1,29 млрд. лв. до 33,14 млрд. лв., а най-значително абсолютно намаление (със 115 млн. лв. до 775,93 млн. лв.) е регистрирано при инвестициите, държани до падеж.

Спрямо февруари паричните средства и паричните салда при централни банки се увеличават със 100 млн. лв. до 4,69 млрд. лв., а финансовите активи на разположение за продажба - с 57 млн. лв. до 1,84 млрд. лв.

За разлика от тях през март финансовите активи, държани за търгуване, отчитат намаление от 18 млн. лв., но остават третата по значимост балансова позиция с обща стойност от 1,85 млрд. лв.

Кредитите и вземанията (включително финансов лизинг), които са най-големият балансов агрегат, леко засилват своя дял и в края на март заемат 74,4% от активите на системата. През последния месец позицията нараства с 4,1%, като запазва същия темп на растеж, отчетен през периода януари – февруари 2007 г. Основен принос за него има позицията кредити и аванси, в която се отчитат заемите на предприятия и експозициите на дребно, уточняват от БНБ. 

За една година предоставените кредити на корпоративни клиенти и на граждани нарастват с 6,73 млрд. лв. (36,1%), а за първото тримесечие на 2007 г. е отбелязан растеж от 11,4%.

По традиция месечният растеж на общите активи е финансиран с нарастването на финансовите пасиви, оценявани по амортизирана стойност, които през март се увеличават с 1,33 млрд. лв. (3,5%) до 39,14 млрд. лв., се казва още в съобщението на БНБ.

От тях 29,86 млрд. лв. са депозитите на институции, различни от кредитни институции, а привлечените средства от граждани и домакинства са в размер на 15,24 млрд. лв.

Собственият капитал на търговските банки през отчетния месец се увеличава с 27 млн. лв. (0,6%) до 4,54 млрд. лв. За последните 12 месеца позицията общо капитал на системата нараства със 780 млн. лв., или 20,8%.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?