550 млн. лв. е бюджетният дефицит три месеца преди края на годината

Три месеца преди края на годината или в края на септември бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно от 552 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет от 590 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства от 38 млн. лева. Това показват данните от изпълнението по консолидирания бюджет в края на деветия месец на годината, публикувани от Министерството на финансите в петък.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) към края на септември са 18.525 млрд. лв. или 56.9% от планираните за годината в закона за бюджета за 2009 година.

Постъпленията са 88.8% от тези за същия период на миналата година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на септември са 14.868 млрд. лв., което е 80.3% от общите постъпления по консолидираната фискална програма.

Приходите от преки данъци са 3. 022 млрд. лв., което е 61,1% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 7.455 млрд. лв., което е 54% от програмата за годината. Приходите от ДДС са 4.517 млрд. лв., което е 77,4% от постъпленията за същия период на предходната година. Постъпленията от акцизи са 2.84 млрд. лв., като в номинално изражение отбелязват незначително намаление спрямо постъпления за същия период на миналата година.

Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски към 30.09.2009 г. Са 3.878 млрд. лв. или 64.6% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са 2.611 млрд. лв., което е 68.4% от годишните разчети. Постъпилите помощи (основно авансови плащания от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС по бюджета на Националния фонд и постъпления от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР) по бюджета на Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие”) за деветте месеца на 2009 г. са 1.046 млрд. лв. (34.7% от планираните).

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 30.09.2009 г. възлизат на 19.077 млрд. лв., което е 62.8 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са 15.296 млрд. лв. (67.4 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) са 2.772 млрд. лв. (53.2 % от бюджетните разчети за 2009 г.) и лихвените плащания – 477 млн. лв. (74.9 % от планираните за 2009 г.). Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към септември 2009 г. от централния бюджет възлиза на 532 млн. лв.

Фискалният резерв към 30.09.2009 г. Е 7.691 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес