6.4% икономически ръст, 3% бюджетен излишък

6.4% икономически ръст, 3% бюджетен излишък

Макрорамката на бюджета за следващата година е изготвена при средна цена на петрола за 2008 г. 68.1 долара за барел. Това се посочва в доклада на водещата бюджетна комисия по проектозакона. Допуснато е, че лихвите в евро ще се движат в диапазона 4.3-5%, а в долари – 4.6-5.33%, при средни цени на петрола в следващите години 67-70%.

Реалният растеж догодина ще бъде около 6.4% или по текущи цени – 61.7 млрд. лв. Очакванията са, че ще се промени тенденцията основен принос в растежа да са инвестициите, като техният дял ще остане сравнително висок – 36-37% от БВП заради средствата, които ще получим от европейските структурни фондове. Значителното натрупване на капитал в икономиката през последните години ще доведе до нарастване на износа на стоки и услуги, от което приносът на външния сектор в растежа на БВП ще се увеличи. Приносът на потреблението в общия растеж на БВП ще остане стабилен в диапазона от 5.3-5.4%.

Инфлацията ще спадне до 4.5% в края на годината или 6.9% средногодишно.

Валутният курс на лева към долара догодина се предвижда да бъде 1.40 лв.

Средният ръст на износа ще бъде около 11-13%. Дефицитът по текущата сметка – 21.9%, ще бъде компенсиран от приходите от туризъм, чиито ръст ще е 8-10%, а от частните и официалните текущи трансфери се предвижда да се осигури покритие 15-20%. Около 60-65% от притока на капитал ще бъде от чужди инвестиции.

Брутният вътрешен продукт на глава от населението ще достигне до 40.3% от средния за ЕС при 38.7% тази година.

Приходите ще достигнат 27.19 млрд. лв. (44% от БВП) или с 5.81 млрд. лв. повече от тази година. Разходите са 25.37 млрд. лв., от които 659 млн. лв. са вноската за членство в ЕС. Спрямо 2007 г. разходите се увеличават с 4.38 млрд. лв.

33.8% от разходите са за социално осигуряване или с 8.34 млрд. лв. повече. За пенсии са предвидени 5.27 млрд. лв. или с 20.2% повече от тази година. В разходната част са осигурени средства за увеличаване на доходите – компенсиране на бюджетните служители с доход до 430 лв. заради въвеждането на плоския данък  и с доход 375 лв. за заетите по служебни правоотношения, както и от 1 юли – индексация на всички работни заплати с 5 до 10%.

Предвиден е резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 694 млн. лв.

Излишъкът в бюджета ще е 1.821 млрд. лв. (3% от БВП).

Субсидията за съдебната власт е предложена да бъде 333.3 млн. лв. или 27% повече от тази година. Искането на ВСС е 409.7 млн. лв.

Бюджетът на Народното събрание ще бъде с приходи от 3 млн. лв., разходи 56 млн. лв., трансфери от бюджета 53 млн. лв.  

Субсидиите и трансферите за общините ще са 1.687 млрд. лв. или с 249.8 млн. лв. повече от тази година.  За финансиране на делегираните от държавата дейности се отпускат за 1.531 млрд. лв., което е с 236.9 млн. лв. (18.3%) повече от тази година.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?