70% от регистрираните 359 партии не са се отчели пред Сметната палата

От всичките регистрирани 359 партии, 253 не са подали годишните си финансови отчети за 2006 година в Сметната палата. Това са 70,47% от партиите, съобщи в понеделник председателят на палатата проф. Валери Димитров.

106 партии са представили в срок годишните си финансови отчети за миналата година, като сред тях са всички парламентарно представени партии.

Миналата година редовно отчелите се партии са били 63.

Според Закона за политическите партии, срокът в който всяка партия представя финансовите си отчети е 31 март. Към отчета се прилага декларация със списък на физическите и юридическите лица, направили дарения, вида, размера, стойността и целта на даренията, както и отделен списък на дарителите - юридически лица с нестопанска цел, в които учредители на управителните или контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.

Сметната палата ще извърши одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното държавно или общинско имущество на политическите партии, каза членът на Сметната палата Коста Костов. Според последните изменения на Закона за политическите партии това трябва да стане в съкратен наполовина срок - от 6 на 3 месеца, и той изтича на 1 юли.

След извършването на одита председателят на Сметната палата ще изпрати на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) отчетите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, списък на политическите партии, които не са  подали в срок отчетите си, както и списък на юридическите лица с нестопанска цел, които не са подали в срок декларацията.

Коста Костов и Валери Димитров коментираха, че одитирането на политическите партии има смисъл, защото броят на отчелите се е нараснал в сравнение с миналата година. Валери Димитров не смята, че налагането на глоба от няколко хиляди лева са тежка санкция за председателя или ръководството на една политическа партия, за това, че не са представили финансов отчет. Законът обаче постановява лишаване от право на участие в избори за срок от три години и това е по-дисциплиниращото, според председателя на Сметната палата.

Предстоят местни избори и в тях може да участват само партии, които през миналата година са били редовни по отчетите, както и новорегистрираните през 2006 и 2007 г. политически субекти, добави Коста Костов.

Някои партии са спрели да получават дарения от миналата година, са констатирали от Сметната палата. Коста Костов посочи, че е намалял броят на дарителите на всички партии, за сметка на отпадналото ограничение за размера на даренията. Данни за лицата - дарители са публикувани на интернет страницата на одитната институция www.bulnao.government.bg.

От Сметната палата очакват проверките да установят много пропуски при използването на отпуснатите от държавата и общините за партийни нужди помещения.

Палата припомни, че подаването на ежегодните декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през 2006 г. пред публичния регистър към председателя на Сметната палата е до 30 април, а не както е било досега – до 31 май.

До два месеца след изтичането на срока за подаване на декларациите на интернет страницата на Сметната палата ще бъдат публикувани списъкът на подалите и списъкът на неподалите декларации. Глобата за лице, заемащо висша държавна длъжност, което не е подало декларация в законоустановения срок, е от 1000 до 1500 лв.

За първи път през тази година Сметната палата ще извърши проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции и това ще стане в 6-месечен срок.

Споделяне

Още от България