8.7% от БВП е дефицитът по текущата сметка за 2003 година

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс за 2003 година е 1.648 милиарда долара или 8,7% от брутния вътрешен продукт, съобщи БНБ. През 2002 г. дефицитът е бил 712.6 милиона долара или 4,6% от БВП.

Състоянието на текущата сметка бе едно от основните притеснения на последните мисии на Международния валутен фонд в България. Дефицитът се поражда от повишения внос и недостатъчния ръст на износа. Министърът на финансите Милен Велчев на няколко пъти обясняваше, че ръстът на чуждестранните инвестиции в България ще доведе в бъдеще до решаването на този проблем.

Високият дефицит по текущата сметка през миналата година бе основна причина правителството да приеме искането на МВФ и да балансира бюджет 2003. Експертите на фонда бяха категорични, че при система на валутен борд единствения вариант за противодействие на проблемите с текущата сметка е постигането на 0% бюджетен дефицит.

Според обявените днес данни на БНБ, преките чуждестранни инвестиции в страната за 2003 г. са 1.361 милиарда долара или 7,2% от БВП при 904.7 милиона долара или 5,8% от БВП за 2002 г. Ръстът на преките чуждестранни инвестиции за 2003 г. е резултат и на нарастването с 339.2 милиона долара на нетния привлечен друг капитал, докато приходите от приватизация са по-високи с 234.5 милиона долара.

Преките инвестиции покриват 82.6% от дефицита на текущата сметка за 2003 г.

Според анализа на БНБ, приносът на по-високите цени на суровия петрол и на природния газ за влошаването на текущата сметка за 2003 година е 94 милиона долара. Само за декември 2003 г. дефицитът по текущата сметка е 318.1 милиона долара при дефицит от 304.2 милиона долара за същия месец на 2002 г.

Дефицитът по търговското салдо за 2003 г. е 2.474 милиарда долара или 13.1% от БВП, като се увеличава с 879.3 милиона долара спрямо 2002 г. Тогава той е бил 1.594 милиарда долара или 10.2% от БВП. Само за декември търговското салдо е отрицателно с 363 милиона долара, като се влошава с 37.9 млн. долара спрямо същия месец на 2002 г.

През 2003 г. износът е нараснал с 1.746 млрд.долара спрямо 2002 г. до 7.438 млрд.долара. Вносът в страната обаче се е увеличил с 2.626 млрд.долара до 9.912 милиарда. В евро за 2003 г. ръстът на износа е 9.9 %, а на вноса - 14,2 % спрямо 2002 година.

Само за декември м.г. износът (fob) възлиза на 618.4 милиона долара и е по-висок със 140.1 милиона в сравнение с декември 2002 г. Вносът през последния месец на миналата година е със 178 млн.долара по-голям от декември 2002-ра и достига 981.4 млн.долара.

Салдото по услугите за декември 2003 г. е отрицателно с 43.4 милиона долара и се влошава с 22.3 милиона долара спрямо съответния месец на 2002 г. Тогава дефицитът е бил 21,1 милиона долара.

За 2003 г. салдото по услугите е положително с 574.5 милиона долара, но се влошава с 19.2 милиона долара спрямо 2002 г. Салдото от туризъм (пътувания) за 2003 г. е 886.8 милиона долара при 718.3 милиона долара за 2002 г.

През 2003 г. нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 689.7 милиона долара при 549.4 милиона долара за 2002 г. Постъпленията от предприсъдинителните фондове на ЕС са 153.5 милиона долара и са по-високи с 29.8 милиона долара в сравнение с 2002 г.

Постъпленията от частни трансфери, включващи основно преводи от работещи в чужбина, са 675.7 милиона долара, като нарастват със 175.9 милиона долара спрямо 2002 г., когато са били 499.8 милиона долара.

За 2003 г. финансовата сметка е положителна с 1.970 милиарда долара при положителна от 1.723 милиарда долара за 2002 г.

През 2003 г. валутните резерви на БНБ (без курсовите разлики) нарастват с 932.5 милиона долара при увеличение с 586.3 милиона долара за 2002 г.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: