Агросекторът изработил над 5% повече пари през 2014 г.

Агросекторът изработил над 5% повече пари през 2014 г.

Селското, горското и рибното стопанство е изработило повече пари през миналата година. Брутната добавена стойност – разликата между стойността на произведената стока и сумата от вложените в производството ѝ междинни продукти, в отрасъла през 2014 г. е 3.722 млрд. лв., коета е с 5.2% повече спрямо предходната година. Според предварителни данни, през първите две тримесечия на 2015 г. този показател нараства с 5.1% и с 2.8% спрямо съответните тримесечия на предходната година.

Това сочи аграрен доклад за 2015 г., одобрен от правителството в сряда. В документа е записано още, че балансираното развитие в аграрния отрасъл и приоритизирането на интензивните сектори ще бъдат едни от основните цели на Министерството на земеделието и храните и през 2016 г. 

Животновъдството, зеленчукопроизводството, трайните насаждения и биологичното производство ще продължават да бъдат подпомагани чрез Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  Помощ ще получават и младите и дребни земеделски стопани за увеличаване на производството и навлизането им на пазара, чрез което да се увеличат и доходите в сектор "Земеделие”.

Друг приоритет е улесняването на достъпа на земеделските производители до пазарите, като късите вериги за доставки на храни ще бъдат стимулирани. За подобряване на пазарните позиции чрез европейско и национално финансиране ще бъде подпомагано и създаването на групи и организации на производители. Освен мярката за общините в ПРСР, местното развитие на селските райони ще се подпомага и чрез прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР), посочват от провителствената пресслужба.

Въпреки нарасналата добавена стойност, през миналата година износът на български селскостопански стоки намалява с 9% спрямо 2013 г., докато при вноса се отчита леко увеличение с 1.4 на сто. Все пак търговско салдо в аграрната търговия на страната остава положително и запазва високите си нива от предходните години – 1.6 млрд. щатски долара.

По предварителни данни, през първото полугодие на 2015 г. салдото в търговията с аграрни стоки нараства с 29% на годишна база до 346.8 млн. долара, като водещи групи продукти в структурата на селскостопанския износ на страната както през 2014 г., така и през първите шест месеца на 2015 г., остават житни растения, маслодайни семена, тютюн и тютюневи изделия.

Данните от доклада показват още, че по схемите за директни плащания и националните доплащания за 2014 г. към края на май 2015 г. са оторизирани средства в размер на 1.44 млрд. лева. Към края на 2014 г. общо договорените публични средства по старата ПРСР 2007-2013 г. са 6.464 млрд. лв. (104.3% от бюджета на програмата). Общо извършените плащания по ПРСР възлизат на близо 4.666 млрд. лв. (75.3% от бюджета), от които 4.429 млрд. лв. – към крайни бенефициенти, и 236.8 млн. лв. – по схемата за гаранционен фонд.

В подкрепа на земеделските производители в страната през 2014 г. са предоставени близо 192 млн. лева под формата на държавни помощи, в т. ч. 98,5 млн. лева са изплатени по схеми за държавни помощи от ДФ "Земеделие”, 50.4 млн. лева – чрез преотстъпване на корпоративен данък с цел инвестиции в земеделските стопанства, и 43.1 млн. лева – по схема за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво, пише още в приетия аграрен доклад.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?