Академичните длъжности - само за учени на трудов договор във ВУЗ

Академичните длъжности - само за учени на трудов договор във ВУЗ

Академична длъжност ще може да заема хабилитирано лице, което преподава само в едно висше училище, решиха в четвъртък депутатите, като приеха окончателно Закона за развитие на академичния състав. Решено беше още длъжност във висше училище да се заема само след подписан трудов договор.

Новият закон, който подменя изцяло стария за научните степени и звания, предвижда още да не се изисква определен стаж, след като е придобита степента "доктор" и за заемането на академичната длъжност "професор".

Министърът на образованието Сергей Игнатов коментира в пленарната зала, че подкрепя отпадането на изискуемия стаж. "Доцент" и "професор" се става след като си доказал, че можеш да провеждаш самостоятелни научни изследвания след защитата на докторската дисертация, затова смятам, че изискването за стаж трябва да отпадне, посочи Игнатов.

Законът предвижда още министърът на образованието да осъществява контрол за спазването на единните държавни изисквания.

За откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности контролът е само за процедурни нарушения. Министърът назначава проверка и се произнася в 14-дневен срок от получаване на сигнала.

Решено беше още хората, които заемат академична длъжност, да подлежат на периодично атестиране не по-рядко от един път на пет години.

Научното жури, което ще оценява дисертационните трудове, както и кандидатите за академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", ще е в състав от пет хабилитирани лица, определени от Национална листа.

Депутатите решиха още "главен асистент" да става само лице с придобита научна степен "доктор" в съответната научна област.

Длъжността ще се заема въз основа на конкурс и избор. Длъжността "главен асистент" ще може да се заема без придобита степен "доктор" в медицинските университети или факултети, университетските болници, във висшите училища по изкуства и спорт или факултети, военните висши училища, както и във висшите училища на МВР, когато това е предвидено в правилниците им.

Депутатите записаха, че академичната длъжност "доцент" ще се заема от лице след придобиване на научна степен "доктор".

Висшата атестационна комисия (ВАК) ще се закрие до 8 месеца след влизане на закона за развитие на академичния състав в сила.

Специализираните научни съвети ще трябва да прекратят дейността си в шестмесечен срок от влизането на закона в сила.

В едномесечен срок от влизане в сила на правилника за прилагане на закона висшите училища и научни организации са задължени да изготвят и приемат правилници за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.

Самостоятелните колежи няма да могат да провеждат процедури за заемане на академични длъжности. Процедурите по заемане на академични длъжности там ще се провеждат от висше училище или научна организация, които извършват обучение в същата област на висшето образование въз основа на сключен договор със съответния колеж.

Приключилите процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност ще могат да се обжалват пред Арбитражния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Според закона от длъжност и научно звание ще се лишава учен, ако се установи, че трудовете му, въз основа на които е придобил научна степен или е заел длъжността, са написани от друг. Друго основание за отнемане на академична длъжност и звание е, ако защитата на дисертационния труд или избирането на съответната длъжност е станало в процедура, в която член на жури или на факултетен съвет е дал становище следствие на извършено престъпление, установено с влязла в сила присъда.

Ако на базата на тези основания се отнемат научната степен и академичната длъжност, това ще се отрази на атестирането на висшето училище или научната организация, провела съответната процедура. Ще има отражение и при атестирането на членовете на съответното жури, заемащи академични длъжности.

Споделяне

Още по темата

Още от България