Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

"Алфа Финанс" иска изслушване в парламента с КФН по отправените й обвинения

Дружеството на Иво Прокопиев внесе в Народното събрание отговори на въпросите на в. "Труд" за дейността му

4 коментара
"Алфа Финанс" иска изслушване в парламента с КФН по отправените й обвинения

"Алфа Финанс Холдинг", в което участие има съсобственика на "Икономедиа" Иво Прокопиев, поиска негови представители да бъдат изслушани заедно с представители на Комисията за финансов надзор в парламента по повод отправените обвинения срещу дружеството за извършвани от него нарушения. Изслушване на КФН в парламентарната комисия по бюджет и финанси е насрочено за четвъртък ранния следобед, след като бе отложено предишния ден заради приемането на закона за МВР.

Във внесено в Народното събрание и разпространено до медиите писмо дружеството също така дава отговори на поставените преди дни от вестник "Труд" въпроси , свързани с дейността му.

Комисията по финансов надзор (КФН) и Прокопиев са в остър конфликт, след публикации в неговите медии, критикуващи работата на регулатора и по-специално на неговия председател Стоян Мавродиев. В резултат на това както "Икономедиа", така и "Алфа Финанс" се сдобиват със солени глоби от КФН за различни видове нарушения.

Според "Алфа Финанс" обаче Стоян Мавродиев осъществява целенасочена злонамерена кампания срещу Иво Прокопиев и компаниите, в които той има участие, като е впрегнат целия капацитет на КФН, за да увреди бизнеса му.

"В резултат на масираната кампания срещу "Алфа финанс холдинг" АД, компанията практически беше принудена да се оттегли от капиталовия пазар като средство за финансиране на дейността си. Заради непрекъснатите необосновани атаки от страна на КФН срещу групата на "Алфа финанс холдинг", от пазара в последните години изчезнаха качествени акции и облигации с пазарна капитализация не по-малко от 200 млн. лева. Загубата, освен за дружествата-емитенти, е и за инвеститорите, защото те пропускат възможността да реализират значителен доход в бъдеще", пише в писмото на компанията.

В него се допълва, че нееднократно са били сигнализирани компетентните органи "относно тормоза и субективното поведение, които г-н Мавродиев и ръководената от него Комисия прилагат и демонстрират спрямо нас и г-н Прокопиев, като в момента предстои да бъдат сезирани и компетентните органи на европейско ниво".

Дружеството недоумява защо към народните представители и парламента се адресират за "проверка" ясни, известни и лесно проверими факти, които са публично достъпни в официални сайтове на КФН, Търговския регистър и съответните дружества.

"Въпреки всичко това, ако прецените, че темите, поставени с въпросите, представляват интерес за народните представители и данъкоплатците, бихме искали представители на "Алфа финанс холдинг" АД да бъдат допуснати за участие в изслушването на г-н Мавродиев в Комисията по бюджет и финанси. По този начин народните представители ще могат да получат подробна и пълна информация и ще бъдат представени всички гледни точки", посочват от "Алфа финанс холдинг".

Компанията също така дава отговори на въпросите, поставени публично от в. "Труд". Публикуваме ги дословно.

1. Г-н Иво Георгиев Прокопиев акционер ли е в най-голямото пенсионно осигурително дружество с активи около 2 млрд. лева - ПОК "Доверие", и чрез кои фирми?

"Алфа Финанс Холдинг" АД притежава индиректно 5.98 % от капитала на Пенсионно-осигурителна Компания "Доверие" АД, чрез свое дъщерно дружество – "Грийн ейкърс" АД. Тази информация е публична, многократно оповестявана и лесно проверима, включително и на интернет страницата на ПОК "Доверие".

2. Към коя дата дружеството, контролирано от г-н Иво Прокопиев, е станало акционер в ПОК "Доверие"? Комисия за финансов надзор (КФН) одобрила ли е сделката по придобиването на акциите на ПОК "Доверие"?

"Грийн Ейкърс" АД, дружеството собственик на пакета акции в ПОК "Доверие" АД е придобито от Групата на "Алфа Финанс Холдинг" АД през юни 2010 г. Съгласно действащата нормативна уредба към датата на придобиване не се е изисквало одобрение от КФН за придобиването на контрол върху такъв пакет акции от капитала на ПОК "Доверие" АД.

3. От кой инвеститор г-н Иво Прокопиев е закупил акциите на ПОК "Доверие" и кога е станало тяхното плащане? Във финансирането на сделката има ли данни за намесата на офшорни компании?

"Алфа Финанс Холдинг" АД е закупил дружеството "Грийн Ейкърс" ЕАД от чуждестранен инвеститор. Плащането на акциите е извършено съгласно условията на договора за покупко-продажбата и съгласно съотносимото законодателство.

4. КФН с какви данни разполага относно това кои компании, свързани с г-н Иво Прокопиев, са се финансирали чрез облигационни емисии или чрез покупка на акции за участие в капитала им, от пенсионни осигурителни компании и във какъв размер?

"Алфа Финанс Холдинг" АД и негови дъщерни дружества са издавали следните облигационни емисии, в които инвеститори са и (но не само) пенсионни фондове:

Облигационна емисия с ISIN BG2100010094, емитирана от "Алфа Финанс Холдинг" АД през май 2009 г. Емисията е публична с първоначален размер 8,000,000 евро и текущ размер 4,714,000 евро. Лихвеният процент е в размер на 8.5 % на годишна база. Падежът на емисията е 10.12.2016 г. За периода от емитирането на емисията до днес "Алфа Финанс Холдинг" АД е изплатило на облигационерите си главници в размер на 3,286,000 евро и лихви в размер на 3,259,000 евро, като са спазвани съответните погасителни планове, одобрени от облигационерите.

Облигационна емисия с ISIN 2100021091, емитирана от "Алфа Енерджи Холдинг" ЕАД (дружество, контролирано от "Алфа Финанс Холдинг" АД посредством дъщерното дружество "Соларпро Холдинг" АД). Облигационният заем е емитиран през декември 2009 г. с първоначален размер 6,173,000 евро и годишна лихва в размер на 6.5 % с индексиране за инфлацията. Облигационният заем е погасен изцяло предсрочно през октомври 2013.

Допълнително през годините "Алфа Финанс Холдинг" АД, пряко и чрез свои дъщерни дружества, е бил (по отношение на "Каолин" АД) или все още е (по отношение на "Соларпро Холдинг" АД) мажоритарен акционер в емитенти на публични акции. И двете дружества са били или са публични и съответно акциите им са били/са свободно търгуеми на Българска Фондова Борса. Преценката дали да инвестират или не в тези ценни книжа е била на инвестиционните мениджъри на съответните пенсионни фондове.

През втората половина на 2013 г. всички участници на пазара имаха възможност да продадат своите акции от "Каолин" АД на цената, на която "Алфа Финанс Холдинг" АД продаде своето мажоритарно участие на "Кварцверке" ГмБХ., тъй като новият собственик отправи търгово предложение към тях.

Към края на 2014 г. единственото публично дружество, в което "Алфа Финанс Холдинг" АД е мажоритарен акционер е "Соларпро Холдинг" АД, където различни пенсионни фондове притежават общо 14.54% от капитала на дружеството.

5. Инвестициите в облигации и акции в компании, свързани с г-н Иво Прокопиев, направени от пенсионно осигурителните компании, със средства на фондовете на осигурените лица ли са направени или са за сметка на собствените средства на дружествата?

Инвестициите са направени със средства на фондовете на осигурените лица. В тяхна полза е и реализираната доходност. От всички реализирани сделки на пенсионни фондове с инструменти на групата на "Алфа Финанс Холдинг" до момента няма такива, които да са донесли загуба за фондовете или за осигурените в тях лица.

Решенията за чия сметка да бъде направена инвестицията е била в дискрецията на съответните инвестиционни мениджъри на пенсионните фондове при спазване на съответните регулации в Кодекса за социално осигуряване.

6. В КФН има ли данни, че компании, свързани с Иво Прокопиев, са се финансирали чрез репо сделки, от пенсионни осигурителни компании и в какъв размер? Спазени ли са законовите разпоредби относно финансирането чрез репо сделките от страна на пенсионни осигурителни компании, също така изпълнени ли са условията на договорите между страните по репо сделките?

"Алфа Финанс Холдинг" АД е финансова структура, която управлява активно своята ликвидна позиция и финансира по разнообразни начини своята и на дъщерните си дружества дейност. За целта се използват различни по характер инструменти - банкови заеми (инвестиционни и оборотни), търговски заеми, облигационни заеми, репо сделки с финансови инструменти и други. Репо-сделки, като форма на финансиране, са правени в миналото с различни институционални инвеститори, включително и с пенсионни фондове. Важно е да се отбележи, че фондовете имат право да извършват такива сделки по занятие при спазване на съществуващата нормативна уредба и инвестиционна практика.

"Алфа Финанс Холдинг" АД винаги е изпълнявала условията по тези договори и е изплащала изцяло полагащата се доходност на контрагентите по тези репо-сделки. Сделките са извършвани през регулиран пазар и при спазване на текущите пазарни условия към съответните дати на договорите. За информация, изплатената от "Алфа Финанс Холдинг" АД доходност на пенсионни фондове по извършвани репо-сделки с тях е в общ размер на 2,439,000 лева. Към момента Групата няма отворени договори за репо-сделки с пенсионни фондове. Във всеки един момент репо-сделките са представлявали пренебрежимо малък процент от стойността на активите на пенсионните фондове, страна по договорите.

7. По отношение на облигационните емисии, издадени от дружества, свързани или собствени на г-н Иво Прокопиев, представя ли се пълна и коректна информация пред КФН и инвеститорите? Спазват ли се първоначалните условия по емитиране на емисиите и плащат ли се на време задълженията по тях? Налагани ли са глоби и санкции в тази връзка и какви мерки сте предприемали?

"Алфа Финанс Холдинг" АД и негови дъщерни дружества, емитенти на облигационни заеми, са спазвали и спазват към момента условията по емисиите, договорени с облигационерите към съответните периоди. На инвеститорите и КФН се предоставя изискваната по закон информация. Доказателство за това е, че никога не са постъпвали сигнали или оплаквания от облигационери или потенциални инвеститори, относно непредоставяне на информация или представяне на некоректна такава от страна на "Алфа Финанс Холдинг" АД. Следва да отбележим, че КФН е издала срещу "Алфа Финанс Холдинг" АД множество актове, наказателни постановления и принудителни мерки по чисто формални поводи, граничещи с административна репресия. Повечето от административно - наказателните мерки срещу "Алфа Финанс Холдинг" АД от страна на КФН са обжалвани и се обжалват по съответния ред пред компетентните институции.

8. Има ли наложени мерки и санкции, както и в какви размери са санкциите от страна на КФН на дружества, в които Иво Прокопиев притежава участие? Колко от тях са влезли в сила и дали са платени? Установен ли е конфликт на интереси при финансирането между ПОК "Доверие" и дружествата, в които Иво Прокопиев притежава участие?

Да, има наложени санкции от страна на КФН срещу дружества, в които Иво Прокопиев има участие. Впечатление правят следните фрапиращи факти:

От началото на 2010 г. до февруари 2013 г., когато излизат публикациите в "Капитал" и "Дневник" за призоваването на г-н Стоян Мавродиев като свидетел по делото "Брендо" – т.е. период от около 3 години, на всички компании, в които Иво Прокопиев има участие, са издадени 32 акта за установяване на административни нарушения – главно формални нарушения, технически грешки в отчетите и забавяне в сроковете за оповестяване с няколко дни.

От февруари 2013 г. до сега (период от около 2 години) срещу Иво Прокопиев и компаниите в които има участие са издадени над 100 акта за установяване на административни нарушения, като само за календарната 2014 г. срещу "Алфа финанс холдинг" АД, дъщерните му дружества и представляващите лица от КФН са издадени 75 акта, 32 наказателни постановления, 77 писма с искания за информация и уведомления за започване на процедура по прилагане на принудителни административни мерки ("ПАМ") и покани за връчване на Акт за установяване на административно нарушение ("АУАН"), както и 19 ПАМ-а. Общо за календарната 2014 година Комисията е изпратила до "Алфа финанс холдинг" АД над 130 писма. Допълнително срещу "Икономедиа" АД са издадени 4 акта и също толкова наказателни постановления. Наложените от Комисията санкции (чрез наказателни постановления) срещу дружества, в които акционер е г-н Прокопиев, са за близо 500 000 лв., като в процес на издаване са наказателни постановления за поне още 200 000 лв.

И за нефинансисти е ясно, при положение, че групата няма неизпълнени финансови ангажименти, няма засегнати страни или подадени оплаквания, а напротив – операциите на капиталовия пазар са донесли милиони левове доходност на партньорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД, става въпрос за целенасочена преднамерена атака от страна на КФН, а не за добросъвестна финансова регулация.

По отношение на конфликта на интереси – "Алфа финанс холдинг" никога не е участвала в управлението на ПОК "Доверие" и във вземането на инвестиционни решения, съответно никога не е имало ситуация на конфликт на интереси. Миноритарното участие от малко под 6% в капитала на ПОК "Доверие" не носи никакви права по отношение на управлението и и е чисто финансова инвестиция.

9. По отношение на сделката по продажбата на публичната компания "Каолин" АД има ли наложени мерки от страна на КФН по предоставяне на договора за покупко-продажба с цел защита на миноритарните акционери? Вярно ли е, че българският съд на последна инстанция е разпоредил, че дружеството "Алфа финанс холдинг" АД, собственост на г-н Иво Прокопиев, е длъжно да го предостави на КФН? Вярно ли е, че г-н Иво Прокопиев не се е съобразил и не е изпълнил съдебното разпореждане?

Във връзка със сделката за мажоритарния пакет акции на "Каолин" АД, "Алфа финанс холдинг" АД е предоставил цялата необходима за нуждите на финансовия надзор информация на КФН, включително подробна извадка от договора за покупко-продажба.

При сделката няма увредени интереси на миноритарни акционери, които са получили за акциите си същата цена, която е получена и от мажоритарния собственик при сделката на регулирания пазар. Няма подадени жалби или оплаквания от миноритарни акционери, защото няма основания за това. Като цяло постигнатата цена при сделката и при последвалото търговото предложение от новия мажоритарен собственик към миноритарните акционери, значително надвишаваше пазарната цена на акции на "Каолин" преди обявяване на сделката – почти двойно.

10. КФН разполага ли с информация дали пенсионноосигурителни компании със средства на фондовете на осигурените лица са закупували акции на публичното дружество "Каолин" в периода 2007-2008 г., когато акциите на дружеството реализират ръст до 23 лева? КФН разполага ли с информация кои пенсионноосигурителни дружества продават притежаваните от тях акции на "Каолин" АД на цени 4,156 и по-ниски при свалянето на публичното дружество от търговия на Българската фондова борса?

Въпросът съдържа некоректно внушение, защото конюнктурата на фондовия пазар през 2007-ма година и през 2013-та година са коренно различни. Освен това при свободен пазар, акциите се търгуват всеки ден по пазарна цена, която зависи от пазара, а не от волята на някой.

За да се направи такова сравнение, трябва да се сравни представянето на цената на акции на "Каолин" спрямо борсовия индекс SOFIX. Като се има предвид, че междувременно беше направен сплит на акциите и акционерите на "Каолин" получиха по една безплатна акция, представянето на компанията е по-добро от представянето на индекса.

11. Известно ли е на КФН за участието на свързани лица с г-н Иво Прокопиев в дружеството "Пи Ви инвестмънтс" ЕАД, чиято собственост е прикрита чрез офшорна компания, като същата е емитирала две облигационни емисии на стойност над 43 000 000 лева? Кои пенсионни компании са инвестирали в посочените емисии? КФН предприела ли е действия за установяване на горните факти и какви мерки е предприела?

"Пи Ви инвестмънтс" ЕАД не е дружество от групата на "Алфа финанс холдинг" АД. Компании от групата са участвали при реализирането на инвестицията и при структуриране на финансирането чрез проектен бонд, като консултанти.

Навсякъде по света пенсионните фондове инвестират в подобни инфраструктурни облигации, защото те осигуряват стабилна доходност за дълъг период от време. Поради изключително тенденциозното и злонамерено отношение на КФН, и като част от цялата кампания срещу "Алфа финанс холдинг" АД, регулаторът не допусна облигациите до търговия на БФБ, въпреки липсата на законово основание за това, и принуди пенсионните фондове, инвестирали в бонда, да продадат участията си. Те изпълниха тези предписания и проектът беше рефинансиран от търговски банки със значителна печалба за пенсионните фондове, държатели на облигациите. Този казус нагледно илюстрира вредната регулаторна политика на КФН под ръководството на г-н Стоян Мавродиев. Пазарът беше лишен от един качествен и сигурен инструмент, а фондовете и осигурените в тях лица ще пропуснат да реализират много сериозна доходност в бъдеще.

12. Известно ли е на КФН, че офшорните компании Stallberg Investments limited, Wyclef Holding limited и Fallner Properties Limited, регистрирани на един и същ адрес в Кипър с един и същ общ представляващ, чийто общ пълномощник в България е бивша служителка на фирма, собственост на г-н Иво Прокопиев, извършва трансакции в особено големи размери и търговия с финансови инструменти, емитирани само от дружества, контролирани от г-н Иво Прокопиев? КФН предприела ли е действия за установяване на произхода на тези средства и законността на тези операции?

В структурите на "Алфа финанс холдинг" АД за последните десет години са извършени множество данъчни и други проверки, включително и по отношение на сделки със споменатите във въпроса три компании. При проверките не са открити нарушения, за което можем да предоставим документи и доказателства.

13. Преди повече от 2 години стана ясно, че КФН е изпратила сигнал до прокуратурата във връзка с криминалната приватизация на държавния дял на едно от енергоразпределителните дружества, осъществена чрез инвестиционен посредник "Булброкърс" ЕАД, което е собственост на г-н Иво Прокопиев, както и срещу тогавашния вицепремиер и финансов министър г-н Симеон Дянков и настоящия член на Реформаторския блок г-н Трайчо Трайков. Имате ли информация на какъв етап е стигнала прокурорската проверка?

Това е поредният балон, който председателят на КФН г-н Стоян Мавродиев наду в националните медии и който шумно се спука в съда. С окончателно решение на Административен съд – София №5990 от 13.10.2014 г., съдът постанови, че не са извършени каквито и да е нарушения при продажбата на остатъчния дял от "ЕВН България Електроснабдяване" АД и отменя наказателното постановление, наложено от КФН като неправилно и противоречащо на закона. Нещо повече, съдът категорично отхвърля всякакви съмнения за ощетяване или застрашаване на държавния интерес, както и конфликт на интереси, като казва, че "да се приеме, че в този случай е налице конфликт на интереси, противоречи на разума и целта на публичното предлагане на акции на фондовата борса". До този момент г-н Мавродиев не е коментирал по никакъв начин това решение, докато година по-рано обикаляше телевизионните студиа и ни обвиняваше в ощетяване на държавния интерес с 87 млн. лв., конфликт на интереси и борсови манипулации.

Съдебните дела от страна на мениджмънта на ЕВН също завършиха в полза на чуждия инвеститор.

14. Имате ли данни за това, че ваши бивши служители след напускането на КФН са постъпили във фирми, контролирани от г-н Иво Прокопиев? Имате ли данни, че бивши служители на фирми, контролирани от г-н Иво Прокопиев, са постъпвали на работа в КФН?

"Алфа финанс холдинг" е значима финансова група, която работеше много активно на капиталовия пазар преди регулаторът да бъде оглавен от г-н Стоян Мавродиев и да започнат да бъдат полагани последователни усилия за изтласкването на групата като един от водещите емитенти на пазара. Нормално е служители на регулатора да преминават на работа в частния сектор и обратно.

В случая с фирми от групата на "Алфа финанс холдинг" и служители на регулаторите КФН и БНБ, за последните 18 години на активна дейност на групата, подобни случаи са единични.

15. Във връзка с обвиненията към КФН и към вас лично относно наложените тежки санкции за пазарни манипулации съгласно действащото законодателство в България, произтичащо от европейското законодателство, какво е вашето мнение за европейските регламенти и директиви? Считате ли ги за прекалено сурови, задължаващи, налагащи по-строг (прекален) контрол и гарантират ли стабилността на небанковата финансова система? Според вас има ли нужда от промени в настоящата нормативна уредба в посока намаляване изискванията към достоверността на информацията, касаеща публични компании, изнесена от журналисти?

Силната международна реакция срещу наложените глоби на медии на база несъществуващи основания за т.нар. "пазарна манипулация" от КФН, показа еднозначно, че тези санкции са инструмент на репресия и могат да доведат до цензура. Реакции в този смисъл имаше от редица водещи международни организации като "Репортери без граница", Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Европейската асоциациация на издателите на вестници (ENPA), Асоциацията на европейските журналисти и други.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

4 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Milev
  #4

  Очевидно е че Мавродиев лъже. Докога?

 2. Umoren
  #3

  Алфа финанс бяха за затваряне още когато помогнаха на Емил Кюлев да продаде набързо руските държавни ценни, закупени от него от корумпираните синдици на Кредитна банка на цена два пъти под пазарната. По този начин Фондът за гарантиране на депозитите загуби 4 млн. лева. Любимият на Медияпул тогавашен премиер Иван Костов каза, че това е скандално, но не направи нищо по въпроса - пито-платено... А по-късно президентът Първанов попита "Защо го убиха този добър човек Кюлев?" Ако тогава знаех къде събират пари за килъра, за тази нагла кражба от държавата и аз щях да дам 1000 долара...

 3. Гармиш
  #2

  Също като наглиа Прокопиев, който си пробутва хората във властта, но за разлика от Пеевски се прави на света вода ненапита

 4. Boriana Boneva
  #1

  Зло-бен, дребна***в и отмъсти//телен. Такъв беше и неговият предишен началник от който се отървахме и днес работи в съветска банка, такъм е и визирания председател на КФК.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.