АП стартира заключителния етап в конкурса за АДИС

От днес до 23 септември ще се приемат обвързващи оферти в заключителния етап на конкурса за продажбата на 100% от капитала на Агенцията за дипломатически имоти в страната (АДИС). Единственият критерий при оценката на обвързващите оферти ще бъде предложената цена.

Предвидените защитни механизми в приватизационния договор обвързват купувача със задължението в срок от 3 години да запази предмета на дейност на АДИС, като се оставя възможност дейността на дружеството да бъде разширявана и допълвана.

Купувачът се задължава да не предприема действия за преобразуване на дружеството за срок от 3 години, освен с разрешение на Агенцията за следприватизационен контрол (АСК). За същия срок купувачът не трябва да прехвърля придобитите от него дялове, освен с разрешение на АСК.

До 3 години купувачът не трябва да намалява участието си в капитала на дружеството под 75 процента. За същият период той се задължава да не предприема действия по ликвидация на дружеството.

За период от 3 години, купувачът се задължава да извърши инвестициите, определени в инвестиционната програма в окончателната му оферта.

Купувачът няма право за срок от 5 години да извършва разпоредителни сделки с недвижими имоти, собственост на АДИС, които са наети от дипломатически или консулски представителства за задоволяване на техните административни и жилищни нужди.

За 5 години купувачът се задължава да не извършва разпоредителни сделки с недвижими имоти, собственост на дружеството, чиято обща балансова стойност надхвърля 20 процента от балансовата стойност на всички недвижими имоти, собственост на АДИС.

Купувачът се задължава за срок от 5 години да не изменя или прекратява едностранно сключените от АДИС съществени договори.

Според определените от АП срокове до 19 август 2003 г. банковата сметка на АП трябва да бъде заверена със сума в размер на 5 000 000 евро, представляваща депозит за участие в заключителния етап.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?