Арбитражен съд ще разрешава спорове по обществени поръчки

Правителството прие правилника и устава, както и тарифата за таксите на Арбитражния съд към агенцията по обществени поръчки, който ще действа като извънсъдебен способ за разрешаване на спорове между възложителя и кандидатите.

Споровете ще се разглеждат от Арбитражния съд, само ако възложителят и всички кандидати в процедурата по обществена поръчка са постигнали писмено съгласие за това.

Споровете ще се решават от един или трима арбитри. Изискванията към тях са да не са осъждани и да имат най-малко 5 години юридически стаж.

Арбитражният съд ще се състои от председател, арбитри и секретариат. Председателят се определя от правителството за срок от 5 години, без ограничение в броя на мандатите. Изискването към председателя е да има над 10 години стаж по специалността и високи професионални качества.

При изготвянето на правилника и устава на Арбитражния съд е използван опита на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата и към Българската стопанска камара.

Правилникът и уставът на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки, за които е използван опита на Арбитражния съд към БТПП и БСК, ще влязат в сила от 1 октомври 2004 г.

Също от тази дата ще влезе в сила тарифата за арбитражните такси по делата. Техният размер е диференциран по два критерия - дали поръчката е по общия ред на закона или по наредбата за малки обществени поръчки, както и според вида на оспорваното решение на възложителя.

Предвижда се арбитражната такса при иск за отмяна на решения да е между 500 и 850 лв. При предсрочно прекратяване на делото ще се връща 75 % от внесената арбитражна такса.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: