Въпреки исторически ниските лихви

Българите сложиха още 204 млн. лв. на влог през май

Банковите печалби са нараснали за месец със 73 млн. лв., кредитите намаляват

Българите сложиха още 204 млн. лв. на влог през май

Висока ликвидност и увеличена печалба на банките, ръст на депозитите въпреки исторически ниските лихви, и спад на кредитите. Това сочат данните на Българската народна банка (БНБ) към края на май 2015 г., обявени в сряда

Отчетената за петте месеца на годината печалба на банките е 447 млн. лв., което е с 83 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. и със 73 млн. лв. повече спрямо натрупаната до края на април 2015 г.

Основен фактор за подобрената доходност е повишеният нетен лихвен доход. Натрупаната обезценка на кредитите и вземанията в отчета за приходите и разходите към 31 май 2015 г. е 321 млн. лв. при 336 млн. лв. за първите пет месеца на 2014 г.

Общите активи на банковата система възлизат на 83.4 млрд. лв. в края на май. Динамиката спрямо предходния месец е повлияна от изменения в позициите при дълговите ценни книжа, паричните салда в централни банки и другите влогове на виждане (до поискване от собствениците им – б.ред.). Измененията обаче не оказват влияние върху ликвидната позиция – делът на балансовия агрегат пари и парични салда в централни банки и други влогове на виждане в общата сума на активите на банковата система остава съществен (16.8%).

Делът на дълговите и на капиталовите инструменти в баланса на системата в края на май е 13.8%.

През месеца инвестициите в ценни книжа намаляват с 1.1 млрд. лв. главно поради спада при репосделките с дългови инструменти на чуждестранни емитенти.

В края на текущия период брутните кредити и аванси възлизат на 60.7 млрд. лв., от които 55.1% са експозиции към нефинансови предприятия. Спрямо края на април кредитите на нефинансови предприятия намаляват с 380 млн. лв. (1.1%) под влияние на извършени продажби на портфейли.

Брутният размер на заемите за домакинства е 18.5 млрд. лв., или 30.5% от брутните кредити и аванси. През май вземанията от населението се увеличават с 46 млн. лв. (0.2%), като при жилищните ипотечни кредити е отчетен незначителен спад, а при потребителските – слабо увеличение. Вземанията от кредитни институции нарастват със 164 млн. лв. (2.6%), а тези от други финансови предприятия – с 61 млн. лв. (4.1%).

Общият размер на депозитите в края на май е 70.6 млрд. лв., от които 60.2% са привлечени от домакинства. През месеца влоговете на физически лица се увеличават с 204 млн. лв. (0.5%) до 42.5 млрд. лв.

Нарастването при ресурса от нефинансови предприятия е с 40 млн. лв. (0.2%), а при средствата от другите финансови предприятия – със 149 млн. лв. (5.3%).

Балансовата позиция собствен капитал на банковата система е 10.8 млрд. лв. Спрямо края на април собственият капитал намалява незначително - с 0.7%.

През май банковата система запазва високо ниво на ликвидност. В края на месеца коефициентът на ликвидност е 33.58%, при 32.93% към края на април.

Всички банки покриват минималните изисквания за капиталова адекватност, определени от централната банка. Към март 2015 г., откогато са актуалните данни, съотношението на обща капиталова адекватност на банковата система достигна 22.3%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?