Българската икономика вече се влияе от рецесията в Еврозоната

По-слаб ръст на БВП, безработица, поета само от частния сектор, и спаднал фискален резерв, отчете "Райфайзенбанк"

Българската икономика вече се влияе от рецесията в Еврозоната

Сянката на рецесията в Еврозоната, която е вече факт според данните на Евростат, започва да се усеща и в българската икономика. Това коментира главният икономист на Райфайзенбанк (България) Калоян Ганев, след като банката представи в понеделник второто издание на месечния си икономически обзор за 2012 г.

В анализа се отбелязва силното забавяне на икономическия растеж през последното тримесечие на 2011 г. до едва 0.3% на годишна база. Годишният растеж на БВП от 1.7% е под очакванията на банката, която по-рано прогнозира 2%. В номинално изражение стойността на БВП през миналата година е 75.3 млрд. лв.

Така за цялата 2011 г. реалният икономически растеж възлиза на 1.7% и то благодарение изцяло на увеличения с 12.8 износ на българска продукция. Заради забавянето на икономическата активност в ЕС, обаче се очаква експортът да бъде повлиян. Засега данните по отношение на износа са по-благоприятни от очакванията, но това вероятно се дължи на изпълнението на поръчки от предходните месеци, посочват анализаторите на финансовата институция.

Краткосрочните показатели от индустрията показват спад на поръчките и производството в редица отрасли, поради което през следващите месеци може да се очаква забавяне на растежа на износа.

В същото време след отбелязано раздвижване на вътрешния пазар през второто и третото тримесечия, сега вътрешното търсене се върна на негативна територия (3.2% спад). За негативната динамика на потреблението влияние оказва все още неблагоприятното състояние на пазара на труда, като безработицата в страната достигна 11.4% през последното тримесечие на 2011 г. Същевременно, компенсацията на наетите лица общо за икономиката продължи да нараства – с 10% в номинално изражение спрямо същия период на 2010 г., което има положителен ефект върху бюджета на домакинствата. За цялата 2011 г. обемът на потреблението остана близък до нивото от 2010 г., бележейки 0.3% спад, докато прогнозата на "Райфайзен" бе за ръст от 0.2%.

"Преките ефекти могат да се видят още през последните месеци на миналата година, когато в редица отрасли беше отчетен спад на производството, а и като цяло печалбата на фирмите в икономиката намаля на годишна база. Регистрираните спадове на потреблението и инвестициите отразяват тези процеси, въпреки че домакинствата и фирмите несъмнено са повлияни и от непрекъснатия поток негативна информация, пристигаща от Европа. Спадът в заетостта, съответно нарастващата безработица също допълнително утежняват състоянието на така или иначе слабия вътрешен пазар”, допълни Ганев.

Изданието обръща внимание на факта, че спадът в броя на наетите лица, който за миналата година възлиза на 15.4 хил. души, е бил изцяло поет от частния сектор, докато в публичния сектор дори има леко увеличение.

Ръст от 8.8 на сто в средна работна заплата за страната на годишна база до 752 лв. през декември 2011 г., отчитат още анализаторите. Най-голямо е нарастването в отрасъл създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения – с 25.5%, следван от професионални дейности и научни изследвания – с 21.7%, селско, горско и рибно стопанство – 19.6% и търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – със 17.3%.

В обществения сектор заплатите са се увеличили с 4.9%, а тези в частния сектор – с 10.5%. Докато в публичния сектор нарастването на средната заплата не е повлияно от динамиката на заетостта, то в частния сектор сравнително високият процент на нарастване в значителна степен се обяснява от намалелия на годишна база брой на наетите лица.

Анализът отчита още, че в момента фискалният резерв е под минималното равнище, заложено като изискване за края на 2012 г. в Закона за държавния бюджет. С оглед на предвидения бюджетен дефицит за годината, очакваното възстановяване на средства от страна на ЕС няма да бъде достатъчно за посрещането на това изискване. Поради това, а и поради предстоящото изплащане на 818 млн. евро по външния дълг на страната на 15 януари 2013 г., се очаква по-активна политика на емитиране на публичен дълг от страна на правителството, като не е изключено излизането и на международните еврооблигационни пазари през следващите месеци, посочват експертите.

През януари 2012 г. банките са депозирали в чужбина 1 млрд. лв. заради силно ограничените възможности за инвестиции в България, сочи обзорът на "Райфайзенбанк България".

След временния спад на лошите и преструктурираните кредити през декември 2011 г., през януари 2012 г. те продължават да растат, като делът им достигна 22.3% от брутните кредити, сочи анализът.

В документа са отчетени постигнатият по-добър от заложения като фискална цел бюджетен дефицит, както и доброто представяне на текущата сметка, която за пръв път от 1997 г. насам отбелязва излишък. През 2011 г. текущата сметка реализира значително подобрение за трета поредна година, нараствайки с 1.2 млрд. евро спрямо 2010 г. С това тя за първи път след 1997 г. отбеляза положително годишно салдо.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес