БАН и два факултета на СУ са в научния елит за 2016

Министерството на образованието класира 159 научни звена според реалните им постижения

БАН и два факултета на СУ са в научния елит за 2016

Четири института на БАН, Факултетът по журналистика и Историческият факултет на Софийския университет са звената, които влизат в групата на елита в науката в сферата на социалните и хуманитарните науки в България през 2016 г. Те имат най-висока оценка за научните си постижения и затова ще получат допълнително финансиране, става ясно от класация на Министерството на образованието и науката (МОН), обобщена в "Доклад на постоянно действащата експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 г.", публикуван неотдавна.

Най-елитна наука в България в сферата на хуманитаристиката се практикува в Национален археологичен институт с музей към БАН (22.69 точки), в Института по балканистика към БАН (21.94 т.), в Кирило-методиевски научен център към БАН – (18.51 т.), в Института по български език към БАН (13.00 т.), във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ (9.44) и в Историческия факултет на Алма Матер (8.13).

Във втората група, която също е със сравнително добра оценка, влизат 20 научни звена, като много от тях са извън столицата – например Колежът по туризъм в Благоевград, а също и факултети на Шуменския, Пловдивския, Великотърновския университет.

Изненадващо, сред слабите по научната си дейност звена в хуманитарната сфера се нареждат считани за елитни факултети като Юридическият факултет на СУ, който е получил по-малко от 2 точки в класацията, а също и Факултетът по класически и нови филологии на Алма Матер. В средата на класацията, с по-малко от 3 точки, е Философският факултет на СУ, който също се счита за престижен в сферата на хуманитаристиката.

Най-закъсал в научно отношение е Великотърновският университет, който влиза с цели свои седем факултета в най-слабата група в хуманитаристиката. Към нея се причисляват и два от факултетите на Националната художествена академия.

В сферата на естествените науки масово лидери по научна дейност са звена на БАН, а не на университетите. Например в сферата на биологичните науки най-висока оценка получава Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН (53.03 точки), на математиката и информатиката – Институтът по механика на БАН (21.41 т.), на физическите науки – Институтът по ядрени изследвания на БАН, на химическите науки – Институтът по обща и неорганична химия на БАН и т. н.

В класацията на МОН по наредба е трябвало да влязат общо 227 научни звена, но 68 от тях не са оценени заради некоректно подадени или неподадени данни. От класираните 159 звена 38 са в елита и само те ще получат допълнително материално стимулиране, сочи докладът.

Комисията, която е извършила оценката по специална методика, е срещнала редица трудности в работата си, става ясно от документа. Някои звена не са предоставили дори списък на изследователския си състав, което е обезсмислило по-нататъшната оценка. Неточна и непълна информация е предоставяна за статиите, книгите и другите публикации на изследователите, особено по отношение на идексираните в Scopus. Като монографии са предоставяни учебници и учебни помагала, автореферати към дисертации и други крайно неподходящи по този показател публикации. Налице е двойно вписване на публикации, например на български и на английски език. Една публикация пък била регистрирана четири пъти – от всеки от четиримата ѝ автори.

Комисията на МОН има и конкретни препоръки как да се подобри системата на оценка. Предлага също да се осигурят средства за по-високи заплати на учените от най-добрите научни организации. Друга идея е да се създаде информационна система за научноизследователската дейност на звената в университетите и академиите у нас, като целта е оценката занапред да се генерира автоматично.

КЛАСАЦИЯ НА МОН ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 Г.


Група 1 – елит
Група 2 – ефективни организации
Група 3 – задоволително ефективно изпълняващи научната си дейност организации
Група 4 – организации с незадоволителна ефективност
Група 5 – организации със слаба ефективност, имаща нужда от методична помощ за повишаване на ефективността

I. Биологични науки и биотехнологии

Група 1
1. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН – 53.03
2. Институт по микробиология, БАН – 28.26
3. Институт по невробиология, БАН – 27.45

Група 2
1. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН – 22.36
2. Институт по молекулярна биология, БАН – 19.91
3. Биологически факултет, Пловдивски университет“ – 17.95
4. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН – 15.23

Група 3
1. Институт по биология и имунология на размножаването, БАН – 14.72
2. Биологически факултет, Софийски университет - 8.48
3. Институт по криобиология и хранителни технологии – София, ССА – 5.16

Група 4 - празна

Група 5 - празна

II. Медицински науки, здравеопазване и фармация

Група 1
1. УМБАЛ "Национална кардиологична болница" - 57.19
2. УМБАЛ "Александровска" – 57.09
3. Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София – 41.27
4. Национален център по заразни и паразитни болести – 40.37
5. Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив – 37.26
6. Медицински факултет, Медицински университет - София – 27.28

Група 2
1. Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – 26.65
2. Медицински институт на МВР – 23.00
3. Национален център по обществено здраве и анализи — 20.50
4. Фармацевтичен факултет, Медицински университет - Варна — 20.10
6. Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София — 16.03
7. Медицински колеж, Медицински университет — София — 16.00
8. Медицински факултет, Медицински университет — Варна — 14.02
9. Медицински колеж, Медицински университет — Варна — 13.75
10. Медицински факултет, Софийски университет — 12.87
11. Военномедицинска академия — 11.68
12. Факултет по фармация, Медицински университет — Пловдив — 11.59
13. Факултет по обществено здраве, Медицински университет — Пловдив — 11.44
14. Факултет по фармация, Медицински университет — Плевен — 9.34
15. Факултет дентална медицина, Медицински университет — София — 9.24
16. Факултет обществено здраве и здравни грижи, Русенски университет — 8.86
17. Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Бургаски университет "Проф. Ас. Златаров“- 8.01

Група 3
1. Факултет по медицина, Медицински университет — Плевен — 7.32
2. Факултет по дентална медицина, Медицински университет — Варна — 7.19
3. Медицински колеж, Медицински университет — Пловдив — 6.92
4. Медицински факултет, Тракийски университет — 6.34
5. Факултет "Здравни грижи“, Медицински университет — Плевен — 5.59
6. Факултет "Обществено здраве“, Медицински университет — Плевен — 5.15

Група 4
1. Национален център по радиобиология и радиационна защита — 5.07
2. Департамент по спорт, Софийски университет – 4,86
3. Департамент по езиково и специализирано обучение, Медицински университет – Пловдив — 4.70
4. Факултет по дентална медицина, Медицински университет — Пловдив — 4.68

Група 5
1. Медицински колеж, Университет "Проф. Асен Златаров“ - Бургас - 4.31
2. Филиал Хасково, Тракийски университет — 3.30
3. Университетска болница Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда — 3.08
4. Медицински колеж, Медицински университет — Плевен — 2.86
5. Център по езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински университет-София – 2.00
6. Медицински колеж, Тракийски университет – Стара Загора – 1.93

 

III. Икономически науки (включително науки за бизнеса)

Група 1
1. Институт за икономически изследвания, БАН — 11.51
2. Факултет "Управление и администрация“ - УНСС— 8.4

Група 2
1. Факултет "Стопанско управление“, Лесотехнически университет — 6.47
2. Стопански факултет, Университет по хранителни технологии, Пловдив — 6.30
3. Факултет по икономика, Аграрен университет Пловдив — 6.09
4. Бизнес факултет - УНСС— 5.6
5. Академично направление Бизнес администрация—Американски университет—Благоевград- 5,5
6. Висше училище по застраховане и финанси — София — 5.40
7. Факултет "Управление“, Икономически университет Варна, — 5.06
8. Общоикономически факултет - УНСС— 5.0
9. Финансово-счетоводен факултет - УНСС— 4.8
10. Стопански факултет, Софийски университет - 4.60
11. Факултет "Икономика на инфраструктурата“, УНСС— 4.10
12. Факултет "Социални и икономически науки“, Пловдивски университет — 4.10
13. Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора – 4.10

Група 3
1. Бургаски свободен университет – 3.52
2. Стопанска академия, Свищов – 3.31
3. Факултет "Бизнес и мениджмънт“, Русенски университет— 3.30
4. Факултет "Международна икономика и политика“, УНСС — 3.30
5. Стопански факултет, Икономически университет, Варна — 2.24

Група 4
1. Стопански факултет, Технически университет, Габрово — 2.14

Група 5
1. Финансово-счетоводен факултет, Икономически университет, Варна — 2.06
2. Стопански факултет, Великотърновски университет— 0,10


IV. Агронауки, агротехнологии и ветеринарна медицина

Група 1
1. Агробиоинститут – София, ССА – 28.48
2. Факултет по агрономство, Аграрен университет – Пловдив – 17.70
3. Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора – 16.93
4. Институт по гората, БАН – 13.39
5. Факултет "Растителна защита и агроекология“, Аграрен университет – Пловдив – 12.25
6. Факултет "Горско стопанство“, Лесотехнически университет,– 11.73
7. Ветеринарно-медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора – 11.27

Група 2
1. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, ССА – 9.70
2. Институт по овощарство – Пловдив, ССА – 9.44
3. Институт по зеленчукови култури “Марица" - Пловдив, ССА – 8.91
4.Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт –София – 7.80
5. Институт по животновъдни науки – Костинброд, ССА – 7.76
6. Земеделски институт – Стара Загора, ССА – 7.56
7. Институт по растителни генетични ресурси “К. Малков" - Садово, ССА – 7.44
8. Аграрно – индустриален факултет, Русенски университет, – 7.24
9. Агрономически факултет, Лесотехнически университет – 6.93
10. Факултет "Горска промишленост“, Лесотехнически университет – 6.86
11. Институт по тютюна и тютюневите растения, с. Марково, Пловдив, ССА – 6.65
12. Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, ССА – 6.40
13. Земеделски институт – Шумен, ССА – 6.40

Група 3
1. Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив, ССА – 5.87
2. Институт по полски култури – Чирпан, ССА – 5.17
3. Факултет "Ветеринарна медицина“, Лесотехнически университет – 4.94

Група 4
1. Институт по земеделие – Кюстендил, ССА – 4.25
2. Институт по планинско земеделие и животновъдство и земеделие – Троян, ССА – 4.06
3. Лозаро-градинарски факултет, Аграрен университет – Пловдив – 4.03

Група 5
1. Институт по земеделие – Карнобат, ССА – 3.59
2. Департамент ЕОФВС, Университет по хранителни технологии – Пловдив – 0.47


V. Хуманитарни и социални науки

Група 1
1. Национален археологичен институт с музей, БАН – 22.69
2. Институт по балканистика с център по тракология, БАН – 21.94
3. Кирило-методиевски научен център, БАН – 18.51
4. Институт по български език, БАН – 13.00
5. Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет - 9.44
6. Исторически факултет, Софийски университет - 8.13

Група 2
1. Институт за литература, БАН – 7.91
2. Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН – 7.29
3. Институт за исторически изследвания, БАН – 6.86
4. Институт за изследване на населението и човека, БАН – 6.75
5. Колеж по туризъм – Благоевград – 6.45
6. Институт за изследване на обществата и знанието, БАН – 6.34
7. Факултет "Обществени науки“, Университет “Проф. Асен Златаров" -Бургас- 5.93
8. Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет – 5.14
9. Философско-исторически факултет, Пловдивски университет – 4.46
10. Колеж по туризъм, Университет “Проф. Асен Златаров"- Бургас - 4.39
12. Педагогически факултет, Софийски университет - 3.76
13. Факултет по славянски филологии, Софийски университет - 3.74
15. Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора – 3.67
17. Педагогически факултет, Шуменски университет – 3.40
18. Факултет Библиотекознание и културно наследство, УНИБИТ – 3.26
19. Юридически факултет, УНСС – 3.20
20. Педагогически факултет, Великотърновски университет – 3.19

Група 3
1. Факултет "Начална и предучилищна педагогика“, Софийски университет- 2.81
2. Философски факултет, Софийски университет- 2.75
3. Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението“, Академия на МВР – 2.74
4. Национална академия за театрално и филмово изкуство - София – 2.73
5. Педагогически факултет, Пловдивски университет – 2.66
6. Департамент по езиково обучение, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас – 2.59
7. Факултет "Музикална педагогика“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив – 2.52
8. Факултет "Музикален фолклор и хореография“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив – 2.31
9. Филологически факултет, Пловдивски университет – 2.22
10. Богословски факултет, Софийски университет- 2.15

Група 4
1. Департамент за езиково обучение — Софийски университет - 1,93
2. Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет - 1.91
3. Юридически факултет, Пловдивски университет – 1.71
4. Факултет "Полиция“, Академия на МВР – 1.70
5. Юридически факултет, СУ “Св. Климент Охридски" - 1.69
6. Театрален колеж "Любен Гройс“ – 1.50
7. Факултет "Изобразително изкуство“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив -1.47
8. Департамнет за информация и усъвършенстване на учители , Софийски университет - 1.40

Група 5
1. Факултет по изящни изкуства, Национална художествена академия – 0.96
2. Факултет по приложни изкуства, Национална художествена академия – 0.55
3. Филиал Враца, Великотърновски университет - 0.50
4. Исторически факултет, Великотърновски университет – 0.44
5. Департамент по чужди езици, Икономически университет-Варна – 0.42
6. Юридически факултет, Русенски университет – 0.33
7. Факултет "Изобразително изкуство“, Великотърновски университет – 0.21
8. Филологически факултет, Великотърновски университет – 0.17
9. Философски факултет, Великотърновски университет – 0.17
10. Православен богословски факултет, Великотърновски университет – 0.12
11. Департамент "Езиково обучение“, Великотърновски университет – 0.01


VI. Математика, информатика, информационни и комуникационни технологии

Група 1
1. Институт по механика, БАН – 21.41
2. Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН – 19.59
3. Институт по математика и информатика, БАН – 18.75

Група 2
1. Факултет "Телекомуникации и мениджмънт“, Висше училище по телекомуникации и пощи – 13.71
2. Факултет "Математика и информатика“, Шуменски университет – 7.62
3. Факултет "Приложна математика и статистика“, УНСС – 6.11
4. Факултет "Информационни науки“, УНИБИТ – 5.24
5. ДИКПО – Варна, Шуменски университет – 4.20
6. Факултет "Математика и информатика“, Софийски университет- 3.85

Група 3
1.Факултет "Математика и информатика“, Пловдивски университет – 3.77
2.Факултет по информатика, Икономически университет, Варна – 2.49

Група 4
1. Факултет "Математика и информатика“, Великотърновски университет -0.86

Група 5 - празна


VII. Физически науки и технологии

Група 1
1.Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН – 43.03
2.Институт по астрономия, БАН – 31.28
3.Факултет по природни науки, Университет “Проф.Асен Златаров", Бургас – 31.13

Група 2
1. Национален природонаучен музей, БАН – 24.43
2. Институт по електроника, БАН – 24.08
3. Институт по физика на твърдото тяло, БАН – 19.38
4. Физически факултет, Пловдивски университет – 18.48
5. Факултет "Природни науки“, Шуменски университет – 15.00
6. Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН – 14.17
7. Институт по оптически изследвания и технологии, БАН – 12.06

Група 3
1. Централна лаборатория по приложна физика, Пловдив, БАН – 11.10
2. Национален институт по метеорология и хидрология, БАН – 10.37
3. Институт за космически изследвания и технологии, БАН – 5.24

Група 4
1. Факултет "Природни науки и образование“, Русенски университет – 4.84
2. Физически факултет на Софийски университет- 4.82
3. Природоматематически факултет, Югозападен университет, Благоевград – 1.58

Група 5 - празна


VIII. Химически науки и технологии

Група 1
1. Институт по обща и неорганична химия, БАН — 102.95
2. Институт по полимери, БАН — 58.05
3. Институт по физикохимия, БАН — 53.46
4. Факултет по химия и фармация, Софийски университет— 52.65
5. Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН — 42.43

Група 2
1. Институт по катализ, БАН — 40.43
2. Институт по инженерна химия, БАН — 36.31
3. Факултет по химични технологии, ХТМУ – 29.91
4. Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН — 24.52

Група 3
1.Химически факултет, Пловдивски университет — 16.42
2.Факултет по металургия и материалознание, ХТМУ – 12.69
3.Факултет по химично и системно инженерство, ХТМУ – 12.52

Група 4 - празна

Група 5 - празна


IX. Геоложки и кристалографски науки

Група 1
1. Институт по минералогия и кристалография, БАН — 79.12

Група 2
1. Геологически институт, БАН — 15.66

Група 3
1. Геолого-географски факултет, Софийски университет- 5.45

Група 4 - празна

Група 5 - празна


X. Инженерни, строителни и архитектурни науки и технологии

Група 1
1. Технологичен факултет, Университет по хранителни технологии-Пловдив — 21.89
2. Институт по металознание, БАН — 20.47

Група 2
1. Факултет "Технически науки“, Университет "Проф. Асен Златаров“, Бургас — 14.30
2. Минно-геоложки университет – 12.16
3. Факултет Екология и ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет,— 11.93
4. Технически университет, София – 10.86
5. Русенски университет, Филиал Разград — 6.15
6. Машинно-технологичен факултет, Русенски университет — 4.99
7. Транспортен факултет, Русенски университет — 4.56
8. Технически факултет, Университет по хранителни технологии, Пловдив — 4.26
9. Факултет "Електротехника, електроника и автоматизация“, Русенски университет — 4.02
10. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков“ – 3.53
11.Технически университет – Варна – 3.45
12.Факултет "Машиностроене и уредостроене“, Технически университет — Габрово — 3.34
14.Факултет по технически науки, Шуменски университет – 3.11
15.Университет по архитектура, строителство и геодезия – 2.95

Група 3
1. Факултет "Електротехника и електроника“, Технически университет — Габрово — 2.50
2. Факултет "Техника и технологии“, Тракийски университет, Стара Загора — 2.45
3. Висше строително училища "Л. Каравелов“ – 2.17
4. Архитектурен факултет, Варненски свободен университет — 2.11

Група 4 - празна

Група 5
1. Технически колеж - Смолян, Пловдивски университет — 1.64
2. Филиал Силистра, Русенски университет,— 1.29
3. Департамент за езиково и специализирано обучение, ТУ-Габрово — 0.85
4. Технически колеж Ловеч, ТУ-Габрово — 0.46

Споделяне

Още от Общество

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?