Годишен анализ на "Райфайзенбанк"

Банките в България в устойчив подем успоредно с реалния сектор

Докато през 2011 г. България продължи да се възстановява от рецесията, икономическият растеж остана слаб поради изоставането в някои сектори. Вътрешното потребление намаля с 0.3% на годишна база поради растящата безработица, като инвестициите също се свиха. Банковата система продължи да адаптира дейността си в съответствие с плавното възстановяване на икономиката от рецесията.

Това се казва в годишния анализ на анализаторското звено на "Райфайзенбанк Интернешънъл" за 2011 г. за състоянието на банките в Централна и Източна Европа през миналата година, като в частност има анализ, посветен и на българската банкова система.

Поради свитото кредитиране и високите равнища на безработица, кредитната активност остана ниска и нарасна с около 4% през 2011 г. (кредитите представляват 73% от общите активи). Повишеното търсене на кредити главно от секторите търговия, преработващата промишленост и професионални услуги доведе до ръст на корпоративното кредитиране с 6% на годишна база през 2011 г., като този сегмент бе основен двигател за ръста на кредитния портфейл.

През 2011 г., значението на привлечените средства от местни източници нарасна . Ръстът на депозитите на домакинствата, както и нарастващото доверие на населението в банковия сектор, допринесоха за нарастването на депозитната база с около 12% на годишна база, се казва в частта за България на доклада.

Ниската кредитна активност и устойчивият ръст на депозитите бяха основен двигател за нарасналата ликвидност в банковата система. Измерена с коефициента на ликвидните активи, ликвидността се подобри до 25.57% към края на 2011 г., спрямо 24.37% година по-рано.

Съотношението кредити към депозити спадна до около 106% през 2011 г. – значително под равнищата от 2009 и 2010 г. (около 115-120%). Банковата система приключи 2011 г. с обща капиталова адекватност от 17.5%, която отчетливо надхвърля регулаторния минимум от 12%.

В резултат на стабилната ликвидна и капиталова позиция, българският банков сектор е добре подготвен да подкрепи кредитирането при по-благоприятна вътрешна и външна икономическа среда, което отличава банковия сектор в страната от някои други конкуренти в Югоизточна Европа.

За трета поредна година българският банков сектор отчете спад в нетната печалба, която се сви до 300 млн. евро през 2011 г., спрямо 315 млн. евро през 2010 г. Възвращаемостта на активите (ROA) на банковата система, както и възвращаемостта на балансовия капитал и резерви (ROE) също намаляха за трета поредна година, достигайки съответно 0.78% и 5.76%.

По-слабият финансов резултат се дължеше на разходите за обезценка вследствие на ръста на класифицираните кредити и ниския ръст на новоотпуснатите кредити.

През 2011 г. системата отчете лек спад в темпа на растеж на класифицираните и необслужваните кредити. Класифицираните кредити възлязоха на 23.21% от общите кредити, като 8.29% представляват кредитите “под наблюдение” (кредити със забава 30-90 дни), 3.18% “необслужвани кредити” (забава от 90-180 дни) и 11.75% “загуба” (забава над 180 дни.), констатират анализаторите на "Райфайзенбанк".

Споделяне

Още от Бизнес