Бедността в Европа расте, работните места намаляват

Икономическото възстановяване в ЕС не е довело до нови работни места

Бедността в Европа расте, работните места намаляват

Бедността в Европа расте, работни места намаляват, като най-засегнати са младите и мъжете. Има леко подобрение на социалната закрила. Това сочи последният тримесечен преглед на заетостта и социалното положение на Европейската комисия.

В него се посочва, че пазарът на труда в ЕС продължава да се възстановява със слаби темпове. В сектора на услугите има положителен ръст, а в строителството и промишлеността вече се закриват по-малко работни места. През второто полугодие на 2013 г. е отчетен растеж от 0.1% на заетите, но данните от третото и четвъртото тримесечие на миналата година показват, че във все повече държави членки на ЕС развитието на икономиката не е съпътствано от създаването на работни места. Следователно е твърде рано да се прецени дали настоящото възстановяване ще бъде предпоставка за нови работни места, е посочено в доклада на Брюксел.

Задълбочаващи се финансови трудности

Доходите на разположение на домакинствата изостават от растежа на брутния вътрешен продукт. През 2013 г. реалният брутен разполагаем доход на домакинствата продължава да намалява на годишна база в Еврозоната в реално изражение, макар и с по-бавно темпо, отколкото преди.

Друга тревожна тенденция са непрекъснато увеличаващите се финансови затруднения от 2010 г. насам, като все повече хора твърдят, че прибягват до спестяванията си, а отскоро дори задлъжняват за да посрещнат ежедневните си разходи.

Домакинствата с най-ниски доходи са най-тежко засегнати. Десет на сто от възрастните в домакинствата с ниски доходи са принудени да натрупват дългове, а други 15 % трябва да прибягват до спестявания, за да покрият текущите си разходи в сравнение с 5 % и 12 % за цялото население.

Значително намаляване на броя на работните места

Според данните за януари 2014 г. безработицата продължава да е на рекордно високи равнища с около 26 милиона души (10.8 % от икономически активното население) в ЕС, които търсят работа. В няколко държави членки безработицата остава близо до рекордно високите нива, наблюдавани в началото на кризата.

Прегледът също така показва, че все повече се използва временна и почасова работа. Съществуват доказателства, че от началото на кризата временната заетост по-рядко води до постоянна работа. В същото време стабилността на работното място е намаляла значително, особено за мъжете и младите хора. Разликите между държавите членки са се задълбочили.

Във връзка с високата безработица и несигурността на работното място разходите за единица труд в еврозоната през 2013 г. не се увеличават. Това задълбочава риска от дефлационен натиск за нарастване на разходите, което би могло да влоши изгледите за устойчиво възстановяване и трайна заетост.

Равнището на бедността се очаква да нарасне

През 2011 и 2012 г. бедността и социалното изключване продължават да се увеличават и според последните данни през 2013 г. се отбелязва по-нататъшно увеличение за държавите, в които икономическите условия и условията на пазара на труда продължават да се влошават.

Процентът на хората, изложени на риск от бедност, е останал стабилен като средна стойност на равнището на ЕС между 2011 г. и 2012 г., което не дава представа за различните тенденции на национално равнище.

Населението, застрашено от бедност или социално изключване, се е увеличило в една трета от държавите-членки на ЕС, включително в някои държави, където първоначално е било малко на брой. Особено голямо увеличение на бедността се наблюдава в Гърция.

Въздействието на разходите за социална закрила

Независимо от лекото подобрение стабилизиращото въздействие на разходите за социална закрила остава много слабо през 2013 г. с много по-бавен от очаквания темп на растеж.

Анализът отразява значителните различия между отделните държави. В Гърция и Португалия вследствие на допълнителните реформи на системите за данъчно облагане и за социални обезщетения през 2012-2013 г. приходите на всички или на повечето домакинства са намалели.

В други държави като Естония, Латвия, Литва и Румъния промените от последната година са се отразили положително като цяло върху доходите на домакинствата, като в пропорционално изражение в най-голяма степен са били облагодетелствани домакинствата с по-ниски доходи.

В Обединеното кралство и Испания приходите на домакинствата с най-ниски доходи са се свили в най-голяма степен поради промените в политиката през периода 2012-2013 г.

Инвестиции в социалната сфера

В пакета за социални инвестиции от февруари 2013 г. Европейската комисия призова държавите да отредят приоритет на социалните инвестиции и да модернизират своите социални системи.

В пакета за социални инвестиции се предоставят подробни насоки на държавите членки относно инвестициите за благото на децата, активното включване, здравеопазването и дългосрочните грижи, бездомността и нововъведенията в сферата на социалната политика. В пакета се предлагат и насоки за държавите членки как най-успешно да използват финансовата подкрепа от ЕС, по-специално от Европейския социален фонд, за постигането на набелязаните цели.

Гаранция за младежта

През декември 2012 г. ЕК предложи инициативата "Гаранция за младежта", която бе приета от Съвета на министрите на ЕС през април 2013 г.

Целта е да се гарантира, че всички млади хора до 25 години ще получат добро предложение за работа, възможност за продължаващо обучение, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или напуснат образователната система.

Логиката е да се гарантира, че нито един млад човек няма да остане безработен или неангажиран с трудова дейност за повече от 4 месеца.

Споделяне

Още от Европа

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?