Бележките за липса на задължения към НАП, митниците и общините отпадат от 2018 г.

Бележките за липса на задължения към НАП, митниците и общините отпадат от 2018 г.

От 1 януари 2018 г. гражданите и фирмите няма да има нужда да се разкарват до офис на Националната агенция за приходите, митниците и до общината, за да си вадят бележки за наличие или липса на задължения. Тези данни ще стигат до съответните институции по служебен път.

Това следва от приети от правителството в сряда промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които са част от мерките му за намаляване на админитративната тежест върху гражданите и бизнеса. Със същата цел се предлагат изменения и в други данъчни закони – Закона за ДДС, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за счетоводството, Закона за местните данъци и такси и Закона за корпоративното подоходно облагане.

Облекченията предвиждат редица документи, които сега се представяха на хартиен носител, да се обменят между институциите служебно.

Така например ще отпадне бележката за платен данък за колата, която се изисква при годишните технически прегледи. Сега дори данък МПС да се плати онлайн, общините изискват и формуляр за плащането. Занапред проверката ще се прави служебно.

Освен това вече няма да е нужно да се подава справка от търговския регистър, че лицата не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по Закона за акцизите и данъчните складове.

За гражданите и бизнеса отпада и необходимостта да предоставят информация, че не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, когато подават искане за издаване на лиценз, регистрация или удостоверение за извършване на дейности с акцизни стоки.

Ще отпадне и изискването да се предоставя информация за обстоятелството, че лицата не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер при подаване на документи за издаване на разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна. Справката за съдимост ще се предоставя на Министерството на финансите по служебен ред от съответните съдилища.

Облекчения има и за обменните бюра. На хартия няма да е нужно да се носи информация за обстоятелството, че лицата не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. В случая става дума за физическите лица - търговци, членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, които извършват дейност като обменно бюро.

Предвижда се също юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър.

По данни на Националния статистически институт през миналата година 188 751 предприятия са подали декларация за неактивност. Сега те трябва да публикуват счетоводния си баланс в търговския регистър срещу заплащане на държавна такса от 20 лв. при подаване по електронен път или 40 лв. - на хартиен носител. От 2018 г. тази такса ще отпадне.

Също така се предлага да се премахне и задължението за данъчно задължените лица за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Проектът предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията фирмите да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Регистрацията по ЗДДС в този случай ще се извършва по облекчена административна процедура. По този начин ще се избегне необходимостта лицата да посещават и двете администрации.

Въвеждат се и две мерки, които облекчават процедурите по издаване на разрешително за търговия с цигари. Отпада изискването за лицата, които са вписани в Търговския регистър и подават до митническите органи искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, да прилагат към изискуемите документи и декларация, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Наличието на това обстоятелство ще се декларира само от лицата, които не са вписани в Търговския регистър.

Отпада и задължението пред митниците да се декларира, че съответното лице не е извършвало търговия или съхранение на цигари без разрешение през последните 24 месеца.

Според промените данъчните занапред ще имат достъп документите и информацията за действителните собственици и комплексната проверка на клиента съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, предвиждат още промените. Целта е по-ефективен контрол върху качеството на информацията, която се обменя в ЕС за данъчни цели.

Споделяне

Още от Бизнес