Бернската конвенция поиска документите на ветропарковете по морето

Бернската конвенция поиска документите на ветропарковете по морето

До две седмици Министерството на околната среда и водите трябва да представи на представители на Бернската конвенция допълнителна документация за законовите процедури, инвестиционните проекти за строежа на ветрогенераторните паркове край Балчик и Калиакра и оценките за тяхното въздействие върху околната среда. Това е изискала приключилата миналия петък мисия на Бернската конвенция и представители на Споразумението за опазване на афро-евразийските водолюбиви птици (AEWA) към Бонската конвенция

Въз основа на тази информация в началото на септември Бюрото на конвенцията ще излезе с препоръки за България, които в края на ноември да бъдат разгледани и приети от страните членки, съобщиха в сряда от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). В този период, страната ни трябва да постигне напредък по изпълнението на вече дадените през 2005 и 2006 г. препоръки за изготвяне на национална стратегия за добив на енергия от възобновяеими източници и подлагането ѝ на стратегическа екологична оценка.

По време на визитата си представителите на Бернската конвенция и AEWA посетиха местата, където се предвижда изграждането на вятърните централи, и се срещнаха с държавните екоексперти, инвеститорите и неправителствени организации.

Каролина Лазен Диаз от Бернската конвенция изтъкнала, че природозащитната стойност на районите на Калиакра и Балчик, както и негативното въздействие, което ветрогенераторните паркове ще имат върху мигриращите птици, вече са потвърдени от експертите на конвенцията.

Инвеститорите посочили, че според екодокладите не се очаква значително въздействие върху биологичното разнообразие и че съществената цел е да се изпълнят ангажиментите на страната по отношение намаляване на въглеродния двуокис чрез използването на възобновяеми източници за производство на енергия.

Чуждите експерти обаче обърнали внимание, че България е поела недвусмислени ангажименти и по две природозащитни конвенции (Бернска и Бонска).

Към проблема трябва да се подхожда отговорно, тъй като Европейската комисия го следи отблизо и скоро ще отправи конкретни питания във връзка с изграждането на ветроенергийни паркове в потенциалните зони от Натура 2000 “Калиакра” и “Балчик”, акцентирал представителят на Министерството на околната среда и водите.Ивайло Зафиров.

Експерт на Бернската конвенция посочил, чеспоред представително проучване за Европа, всеки ветрогенератор на континета убива годишно между 4 и 43 птици. А когато става дума за малочислени и застрашени видове като степния блатар, царския орел и белоглавия лешояд, тези цифри са прекалено високи, допълнил той.

Споделяне

Още от Бизнес