Без право на пръв купувач за арендаторите на ниви

Без право на пръв купувач за арендаторите на ниви

Народното събрание прие поправките ва Закона за собствеността и ползването на земеделските земи без спорният текст за въвеждане на задължението за собственика на нивата при продажба да предложи първо на арендатора или наемателя земеделската си земя, ако има сключен договор за обработка на терена за повече от 4 години.

Предложеният от ГЕРБ текст в промените на закона предизвика тежки дебати в и извън парламента, обвинения в лобизъм в полза на големите фондове за инвестиции в земеделски земи и директна намеса на премиера Бойко Борисов, след което бе оттеглен.

Идеята на вносителите на корекцията бе улесняване на уедряването на обработваемите земи.

Приетите на второ четене във вторник изменения предвиждат обезщетяването със земи от общинския поземлен фонд да се извършва само в случаите, когато върху земи на бившите собственици са изградени обекти общинска собственост. Когато в землището няма земи от държавния поземлен фонд, също се предвижда обезщетяване със земи от общинския фонд.

Решенията за промяна на предназначението на мери и пасища ще се взема от Общинския съвет, с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници и то при създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии, както и на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях.

Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда ще се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години, предвиждат одобрението поправки.

Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения или когато не са били използвани две или повече години. Общинският съвет ще може да определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

С промените се приравнява уредбата за придобиване на правоспособност и за осъществяването на дейността по оценяване на земеделски земи с общия режим на независимите оценители. В едногодишен срок от влизането на промените в сила оценителите на земеделски земи могат да бъдат вписани в регистъра на Камарата на независимите оценители.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?