Безработицата през май намаля до нивата отпреди 2 години

Безработицата през май намаля до нивата отпреди 2 години

Равнището на регистрираната безработица в страната продължава да се понижава и през май достигна 5.7 на сто, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

Аналогични стойности последно са отчетени около средата на месец май 2019 г. - годината с най-ниско ниво на безработица и с най-високо равнище на заетост преди Covid-пандемията през 2020 г.

Намалението на безработицата към края на май т.г. спрямо предходния месец е с 0.4 на сто, а спадът на годишна база е с 3.3 процентни пункта - от 9 на сто през май 2020 г.

Регистрираните безработни през месеца са 186 047, което е с 14 370 по-малко от април и със 109 406 души или с 37 на сто по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през май са се регистрирали нови 17 965 безработни , като намалението е с 3 959 души спрямо предходния месец и с 13 513 спрямо май 2020 г. Други 512 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През май 22 146 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 2 356 спрямо април и с 25 709 спрямо същия месец на предходната година, когато отпаднаха ограничителните мерки след първия локдаун и бизнесът започна да възобновява дейността си. Други 274 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

Общо 82.1 на сто от започналите работа през май са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 19,2 на сто, следвани от хотелиерството и ресторантьорството - 15,1 на сто, търговията - 14,5 на сто, строителството - 5,7 на сто, държавното управление - 5,6 на сто, селското, горското и рибното стопанство - 4,9 на сто, хуманното здравеопазване и социалната работа и административни и спомагателни дейности - с по 3.7 на сто, и др.

Общо 3 970 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 758 по програми и мерки за заетост и 3 212 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 27 685 души, като само през май са сключени трудови договори с нови 1953 безработни.

За запазване на заетостта и през май продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта - добре познатите вече "60/40" и проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по ОП "Развитие на човешките ресурси"

През май близо 90 000 заети са били подкрепени по тези мерки. Мярката "Запази ме", финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на май средства на близо 57 000 заети.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 17 312 или с 818 (4.5 на сто) по-малко от предходния месец и с над 2 200 (15.2 на сто) повече спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (24.3 на сто), следват хотелиерство и ресторантьорство (22 на сто), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11.4 на сто), административните и спомагателните дейности (8.8 на сто), държавното управление (8.6 на сто), и селското, горското и рибното стопанство (4.8 на сто).

Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; административен персонал по обслужване на клиенти; персонал, полагащ грижи за хората; монтажници; персонал осигуряващ сигурност и защита; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Споделяне

Още от България