Бизнес асоциациите дружно против хай тек компаниите в тристранката

Бизнес асоциациите дружно против хай тек компаниите в тристранката

Почти всички работодателски организации, представени в момента в тристранката за директни разговори правителството и синдикатите, се обявиха против присъединяването на асоциацията на хайтек компаниите. В четвъртък Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, предвождана от Кирил Домусчиев, се обяви против искането на Българска работодателска асоциация "Иновативни технологии" (БРАИТ) да стане национално представителна работодателска организация. Преди това против се обявиха Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българска стопанска камара. Към момента единствено Съюзът за стопанска инициатива не е взимал позиция по казуса.

"КРИБ напълно подкрепя казаното от председателя на АИКБ Васил Велев в интервю за медиите, че БРАИТ няма съдебна регистрация и не може да бъде работодателска организация", посочват оттам.

От КРИБ твърдят, че е налице е неизпълнение на правните изисквания при критериите за признаване на организацията като национално представителна на национално равнище и се мотивират с четири аргумента.

Първо, БРАИТ не е работодателска организация – за да е такава, трябва да е учредена по реда на чл. 49 от Кодекса на труда (КТ) и да е вписана в регистър на синдикалните и работодателските организации в окръжния съд по седалището ѝ - за София – Софийския градски съд.

Второ, БРАИТ няма качество на юридическо лице, придобито по реда на 49, ал. 1 КТ, т.е. най-малко три години преди подаването на искането за признаване на представителност – чл. 35, ал.1, т. 4 КТ.

Трето, БРАИТ не може да представи съдебно решение за вписване и удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията, както и заверен от съда препис от последния вписан устав на организацията.

И четвърто - в записаните в устава цели сдружението БРАИТ на първо място е посочило, че ще действа за представляваните от него работодатели като представителна организация на работодателите на национално равнище.

"Дали работодателската организация е представителна на национално равнище, се определя не от нейния устав, а от признаването ѝ за такава от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. По този начин БРАИТ подвежда и своите сегашни и бъдещи членове, че е национално представителна работодателска организация без да е призната за такава с решение на МС", твърдят още от КРИБ.

Както Mediapool вече писа по повод твърдения на Асоциацията на индустриалния капитал в България, че БРАИТ не покрива изискванията за членство в тристранката, от хай-тек формацията посочиха, че категорично отговарят на всички условия

"БРАИТ е наследник на асоциацията на бизнес клъстерите, която е учредена в далечната 2009 година. Тя е създадена като юридическо лице с нестопанска цел, както другите работодателски организации. През 2018 г. с изменение на КТ е създаден специален регистър на работодателските организации към Софийския градски съд и към съответния окръжен съд, където работодателската организация е учредена. Но в преходните и заключителните разпоредби е написано, че тази регистрация не се прилага по отношение на синдикални работодателски организации, които към влизането в сила на закона, имат това качество и съответно не сме предприели стъпки в тази посока", посочиха юристите на БРАИТ. Това била и причината АИКБ да не намира организацията във въпросния регистър.

От КРИБ обаче контират, че за разлика от национално представителните, останалите организации не са признати с решение на Министерския съвет като работодателски организации, поради което и БРАИТ не може да се позовава на преходната разпоредба. "Близо година след влизането в сила на чл. 49 КТ тя се е определила като сдружение за извършване на дейност в обществена полза по ЗЮЛНЦ и се е вписала в регистъра към Агенцията по вписванията. Не може да се твърди запазване на юрисдикция, от която си се отказал", добавят оттам.

От БРАИТ твърдят, че покриват и другите изисквания и добавят, че там членуват над 1800 компании със 66 620 служители и с годишен оборот от 8.7 млрд. лв., което представлява 8.24 на сто от БВП на България. В компаниите, членуващи в нея, работят над 70 хил. служители в 24 икономически сектора.

Споделяне

Още от Бизнес