Бизнес климатът в България стабилно се подобрява

Бизнесклиматът в България продължава да се подобрява, като вече се забелязват сериозни индикации за стабилизиране на тази тенденция в средносрочен план. Това показва индексът Esta на бизнес климата в страната от последното, 11-то по ред изследване на Центъра за икономическо развитие.

През юли Estat индексът е стигнал +5.27, което е най-високата му стойност досега. От центъра, който се ръководи от бившия вицепремиер Александър Божков, уточняват, че от началото на 2003 г. досега, с едно изключение, всяко следващо равнище на индекса е по-високо от предходното.

Като благоприятно се оценява съотношението между "проспериращи" и "затъващи" компании, доколкото 16% от всички фирми се намират в добро състояние и мениджърите им очакват подобрение през следващото тримесечие, а под 4 % са в лошо състояние и ръководителите им прогнозират задълбочаване на проблемите.

В същото време изследването отчита първите признаци на зараждащ се евроскептицизъм, доколкото спада делът на предприемачите, според които хармонизирането на българското законодателство с това на ЕС ще подобри условията за бизнес у нас.

Расте оценката на предприемачите за ключови ресурси

Стойността на първия компонент на индекса - "Състояние на фирмата" -се повишава от 9.50 през април т.г. до 11.43 през юли. Рекордно нисък - 1.5%, е делът на мениджърите, които отчитат значително влошаване на бизнеса си пред последните три месеца.

В същото време, с 13% намалява делът на очакващите подобрение в своя бизнес през следващото тримесечие. Оценките се прехвърлят към позицията, че състоянието на фирмите ще остане същото, като това мнение са споделили 56% от мениджърите.

Изследването на центъра към юли регистрира най-високите средни оценки за последните две години и половина по отношение на основни ресурси на фирмите - сградния фонд, финансовите средства, компютрите и софтуера, новите технологии и информационното обезпечаване. Висока е и оценката за качеството на Интернет връзките.

На базата на оценките, от ЦИР прогнозират още по-сериозно подобряване на останалите компоненти на бизнес средата в близко бъдеще.

Склонността към рискови инвестиции намалява

През юли компонентът "Инвестиционни нагласи" на индекса се понижава до стойността си от началото на годината. Изследването показва, че спадът се дължи главно на значително намалялата склонност на мениджърите да правят рискови инвестиции в друга дейност. Това, според ЦИР, не е основание за тревога, доколкото може да се дължи на концентриране на предприемачите в основната дейност на компаниите.

Все още е висок делът на фирмите, които изпитват недостиг на финансови средства, като той обаче постепенно намалява.

Намалява и делът на мениджърите, които предпочитат да изнасят заради липса на реализация на вътрешния пазар. През второто тримесечие на 2004 г. ориентираните към импорт фирми са намалели до рекордно ниските 27 процента.

Недостигът на квалифицирани работници става хроничен проблем

Изследването отчита продължаващо задълбочаване на проблема с качеството на работната сила.

Според данните за юли, само 42% от анкетираните мениджъри са посочили, че могат лесно да намерят работниците и служителите, които са им необходими. За сравнение, през юли 2002 г. на това мнение са били 60 % от предприемачите в България.

Според ЦИР, се очертават симптомите на криза в сферата на човешките ресурси, като вероятните причини са миграционните процеси, качеството на професионалното обучение и образование и фирмените политики по отношение на персонала.

За първи път бизнесът не оценява отрицателно държавата

За първи път в последното изследване на индекса Estat оценката на бизнеса за държавата преминава от отрицателната в неутралната част на скалата. Макар и бавно, се повишава доверието в държавната политика, работата на администрацията и законодателството.

Стойността на този компонент от индекса Estat е 18.72, което е най-високото му равнище от всички досегашни 11 изследвания.

Макар и бавно, се налага тезата, че данъчната система е справедлива и че законодателството създава равни условия за всички играчи. 60% намират патентния данък за поносим, а една трета не се затрудняват от плащането на данък печалба. И двете стойности са най-високи за целия период от началото на 2000 г. досега.

Само 18% от анкетираните са напълно несъгласни с твърдението, че има голяма вероятност един бизнес спор да бъде решен справедливо, ако се разглежда от съда.

20% от предприемачите се солидаризират с твърдението, че правителството насърчава развитието на бизнеса. Преди една година на това мнение са били 8 % от ръководителите на фирми.

Обществените поръчки остават проблем

Единственият показател за състоянието на бизнес средата, по който няма положително развитие, е отношението към тръжните и конкурсни процедури.

Само 10% от мениджърите са напълно или отчасти съгласни с тезата, че конкурсите по Закона за обществени поръчки за прозрачни и честни.

От ЦИР предупреждават, че ако не бъде постигнат бърз напредък в тази сфера, то състоянието ѝ със сигурност ще бъде в разрез с тежненията на предприемачите към равнопоставеност и справедливост и директно ще влошава бизнес климата.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?