Бизнесът изпраща 2012 г. с доза оптимизъм

НСИ отчете ръст в търговията и строителството, застой в промишлеността и спад при услугите през декември

Бизнесът изпраща 2012 г. с доза оптимизъм

Бизнесът изпраща отиващата си 2012 г. с доза оптимизъм. През декември общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7  пункта спрямо равнището си от ноември. Основата причина за това е ръста в строителството и в търговията на дребно, докато в промишлеността има застой, а при услугите се наблюдава спад. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за декември.

Като цяло несигурната икономическа среда и слабото търсене са основните фактори, които ограничават развитието на бизнеса.

Очакванията на мниджърите са през следващите три месеца цените да останат без промяна.

Промишленост

Съставният показател на бизнес климата в промишлеността през декември се запазва приблизително на нивото си от ноември. Анкетата регистрира доза оптимизъм у мениджърите относно бизнес състоянието на предприятията и производствена им дейност, но очакванията им за следващите три месеца са по-умерени.

Основните фактори, ограничаващи развитието на промишлеността са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната, посочени съответно от 55.2 и 42.8% от промишлените предприятия.

По отношение на продажните цени очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца

Строителство

През декември съставният показател на бизнес климата в строителството се покачва с 3.6 пункта спрямо ноември, отчита НСИ. Това се дължи главно на по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Тревогата на мениджърите е по отношение на растящия брой клиенти със закъснения в плащанията.

Несигурната икономическа среда остава факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността в отрасъла, като последната анкета отчита и засилване на негативното влияние на факторите „финансови проблеми” и „конкуренция в бранша”.

Очакванията на по-голямата част от строителните предприемачи са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Най-голям ръст на съставният показател на бизнес климата НСИ отчита при търговията на дребно - с 6.4 пункта през декември спрямо предходния месец. Това се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията на търговците на дребно са по-резервирани.

Основните  фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По  отношение  на  продажните  цени  мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

Услуги

Единствено в сектора на услугите съставният показател за бизнес климата се понижава с 5.9 пункта прз декември спрямо месец по-рано. Влошени са както оценките, така и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-неблагоприятни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца

Несигурната икономическа среда е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, следвана от конкуренцията в бранша  и недостатъчното търсене. Същевременно през последния месец се увеличава и негативното влияние на фактора „слабости в икономическото законодателство”.

Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца.

Споделяне

Още от Бизнес