Бизнесклиматът се влошава през май заради индустрията и строителството

Общият показател на бизнес климата се понижава през май с 1.1 пункта спрямо равнището си от предния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в строителството. Това п оказват данните от редовните месечни анкети на НСИ сред предприемачите в основните сектори на икономиката за очакванията и нагласите им за дейността им.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността” намалява с 4.4 пункта спрямо април, което се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, посочвани от промишлените предприемачи като пречка за развитието на бизнеса в отрасъла.

Спрямо продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През май съставният показател "бизнес климат в строителството” се понижава с 1.9 пункта поради изместване на оценките на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от "добро” към "задоволително” (нормално за сезона). Според предприемачите от сектора сегашната строителна активност се подобрява в сравнение с предния месец, като прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да е несигурната икономическа среда, чието негативно влияние нараства с 4.0 пункта.

По отношение на продажните цени в бранша, очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 3.4 пункта в сравнение с април, което се дължи на подобрените очаквания на търговците за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и повишен оптимизъм в прогнозите на търговците по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като през последния месец се отчита засилване на отрицателното влияние на фактора "конкуренция в бранша" (с 6.1 пункта).

По отношение на цените в търговията на дребно очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През май съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите” се покачва с 1.9 пункта в сравнение с април поради изместването на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от "по-лошо” към запазване на "същото”. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на бизнеса в сектора, макар че през май се наблюдава намаление на негативното им въздействие.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на по-голямата част от мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?