Близо 120 хиляди нови безработни от пролетта на 2009-та до тази пролет

През второто тримесечие на годината безработните в страната са 342 200, а коефициентът на безработица - 10 на сто. В сравнение със същото тримесечие на 2009 г. броят на безработните се увеличава със 119 600, а коефициентът на безработица - с 3.7 пункта. Това показват данните от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през второто тримесечие на 2010 година.

Наблюдението е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години.

НСИ отчита увеличение на броя хората, които са били без работа по-малко от една година - спрямо същия период на миналата година броят им нараства с 57.7 на сто и достига 193 900 души, или 56.7 на сто от всички безработни.

За същия период броят на продължително (една или повече години) безработните хора също нараства (с 48.8 на сто) и достига 148 300, или 43.3 на сто от всички безработни.

Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 1.4 пункта и достига 4.3 на сто.

Обезкуражените да намерят работа хора на възраст между 15 и 64 навършени години са 217 400, което е с 46 400 хиляди повече в сравнение с второто тримесечие на 2009 година.

Безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете в сравнение с жените като през второто тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица на мъжете (10.5 на сто) превишава с над един пункт този на жените (9.4 на сто).

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 58 000, а коефициентът на младежка безработица достига 21.2 на сто.

През второто тримесечие на 2010 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 072 100, а относителният им дял от населението на същата възраст - 47.0%. В сравнение с второто тримесечие на 2009 г. броят им намалява с 6.9%, като намалението е по-голямо при мъжете. За същия период общият коефициент на заетост намалява с 3.1 пункта.

От всички заети лица 3.8% са работодатели, 8.1% - самостоятелно заети, 86.9% - наети лица и 1.2% -неплатени семейни работници.

В частния сектор работят 1 939 300, или 72.6% от всички наети лица, а в обществения – 730 700, или 27.4% от наетите лица. Сред наетите в частния сектор преобладаващ е делът на мъжете - 54.9%, докато в обществения сектор 57.5% от наетите лица са жени.

През второто тримесечие на 2010 г. повече от половината от заетите лица -1 816 200, или 59.1% работят в сектора на услугите, в индустрията са заети 1 031 800, или 33.6%, а в селското и горското стопанство - 224 хиляди, или 7.3%.

Споделяне

Още от България