Близо 9 млн. лв. от ЕС за предприятия за преработка на риба

Близо 9 млн. лв. от ЕС за предприятия за преработка на риба

Предприятия за преработка на рибни продукти и миди ще могат да кандидатстват за 8.7 млн. лв. от ЕС по програма "Морско дело и рибарство", съобщиха в петък от Министерство на земеделието. 

2.8 млн. лв. се предлагат за изграждане на нови предприятията за аквакултури и модернизацията на съществуващи, както и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности. Целта е да се повиши конкурентоспособността в сектора на аквакултурите и да се подобрят безопасността и условията на труд.

Минималният размер на допустимата субсидия за един проект е 30 000 лв., а максималният е 550 000 лв. Тук могат да кандидатстват лица, регистрирани по Търговския закон, които развиват или ще развиват дейност в сектор "Аквакултури". Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 февруари 2021 г., а името на мярката е "Продуктивни инвестиции в аквакултурите".

Други 5.9 млн. лв. се предлагат по перото "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури". Средствата са насочени към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия. Целта е насърчаването на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури. По мярката могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Минималният размер на субсидията за един проект не трябва да бъде по-малък от 20 000. лв., а максималният да е до 1 млн. лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 февруари 2021 г.

Подаването на проекти се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула "Е-кандидатстване".

Споделяне

Още от Бизнес