Близо 92 % от територията на страната е обхваната от кадастъра

Близо 92 % от територията на страната е обхваната от кадастъра

Възлагане на нови кадастрална карта и регистри, подобрено качество на услугите и развитие на информационната система са приоритетите в работата на Агенцията по геодезия картография и кадастър за отиващата си 2020 година, съобщи Министерският съвет.

До края на миналата година са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за 101 787 кв. км, представляващи 91.7% от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,057 млн. недвижими имота.

С одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри са всички населени места от 38 общини.

Обхванати от кадастъра са областните градове, 131 общински центъра, 837 населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включително Черноморското крайбрежие и планинските курорти. Това става ясно от приетия днес от Министерския съвет отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 година.

Заедно с него е приета и Програма по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. В нея като приоритет е определено приключването на дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост, възлагане създаването на нови кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), подобряване на тяхното качество и това на предоставяните кадастрални услуги. Поддържането и развитието на информационната система на кадастъра е също сред целите в програмата.

През тази година ще продължат дейностите по обявените в края на октомври 2019 г. процедури за възлагане на обществени поръчки за създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 265 населени места. Ще продължи изработването и одобряването на КККР на землищата на 23 населени места и урбанизираните територии на 329 населени места, попадащи в 16 области.

През тази година Агенцията по геодезия, картография и кадастър продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната си среда и интеграцията на информационните процеси. Това е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги, посочват от ведомството.

Целта е административната информационна система КАИС да се развие до среда, която обхваща и контролира всички процеси по достъпа до данните и предоставяне на услугите от всички ресурси.

Предвижда се Агенцията по вписванията да доразвива Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, обслужваща дейността на службите по вписванията и адаптирането ѝ към промените в нормативната уредба.

Ще продължи въвеждането на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.

В подсистемата "Имотен регистър" на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е заложено осигуряването на поддръжка, дигитализация на документи, съхранявани в архивите на 113-те служби по вписванията към Агенцията по вписванията, оптимизиране разпределението на работа, повишаване ефективността на служителите и сигурността на информацията.

Агенцията по вписванията през настоящата година ще продължи изпълнението на проект "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" по оперативна програма "Добро управление". Чрез него ще бъдат реализирани най-малко 9 нови електронни услуги, както и разработването на проект на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за прекия достъп до обмена на данните между тях и други специализирани информационни системи.

Изготвен е и проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър от междуведомствена работна група към министъра на правосъдието.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?