БНБ: Паричните средства на банките спадат с 1.2 млрд. лв. през юли

В края на юли общата сума на активите на 27-те действащи търговски банки у нас възлиза на 79.5 млрд. лв. (86.5 млрд. лв. с активите на двете банки под специален надзор КТБ и

Търговска банка "Виктория"), или с 461 млн. лв. (0.6%) по-малко спрямо юни. Това показва статистиката на БНБ за състоянието на банковата система към края на юли, публикувана в петък.

Спад с 1.194 млрд. лв. има при паричните средства и съответно свиване на дела им в активите до 9% (при 10.5% в края на юни).

Близо половината от намалението е трансформирано в средства по разплащателни сметки и междубанкови депозити до 7 дни, поясняват от БНБ. Това позволява и през юли ликвидната позиция на 27-те банки (без двете банки под надзор) да остане стабилна, като е осигурено и адекватно покритие на привлечените средства с ликвидни активи.

Коефициентът на ликвидни активи, изчисляван по Наредба №11, в края на месеца е 27.62%.

През юли вземанията от банките нарастват с 1.359 млрд. лв. (15.7%), което води до увеличение на дела на кредитите и авансите до 73.5% в активите на 27-те банки (при 71.5% месец по-рано). Спрямо юни портфейлите с ценни книжа се свиват с 424 млн. лв. (3.9%), като най-голям спад отбелязват финансовите активи, държани за търгуване и тези на разположение за продажба.

Тази динамика води до свиване на дела на книжата в активите с 0.5 пр.п. до 13.3% спрямо юни. През отчетния период е начислена допълнителна обезценка за 81 млн. лв., а натрупаната за седемте месеца на годината е 509 млн. лв. (при 579 млн. лв. година по-рано).

Към края на юли нетният финансов резултат на 27-те банки е 489 млн. лв. (230 млн. лв. при отчитане на оперативния резултат на групата на КТБ).

Брутните кредити (без тези към други банки) спадат с 91 млн. лв. (0.2%). Кредитите към предприятия и домакинства отбелязват нулев темп на растеж. Корпоративните кредити се увеличават с 6 млн. лв., докато експозициите на дребно се свиват с 8 млн. лв. основно поради спада при жилищните ипотечни кредити с 15 млн. лв.

Привлечените средства на 27-те банки намаляват с 290 млн. лв. (0.4%) поради спада от нерезидентния сектор (банките майки) с 378 млн. лв. От предприятията и домакинствата привлечените средства се увеличават незначително с 9 млн. лв.

През юли продължават да нарастват депозитите от фирми и граждани с месечен темп от 0.2% (70 млн. лв.).

В края на юли балансовият капитал на 27-те банки от системата е 10.5 млрд. лв. През месеца той е увеличен с 51 млн. лв. (0.5%) в резултат от повишения доход от текущата година.

БНБ помести и списък на 27-те търговски банки, разделени по групи според активите им. В първа група са петте най-големи по активи банки, във втора са останалите банки, а в трета са клоновете на чужди банки в България.

Според това разделение в първа група влизат следните банки, наредени по големина на активите: Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, ОББ, Юробанк - Пощенска банка.

Във втора група влизат: Ройфайзенбанк България, Сосиете Женерал Експресбанк, ЦКБ, Банка Пиреос България, Алианц банк, СИБанк, Инвестбанк, Българска банка за развитие, Прокредит банк, Общинска банка, Интернешънъл Асет банк, Българо-Американска кредитна банка, Търговска банка Д, Токуда банк, ТиБиАй банк, Тексим банк.

В трета група - чуждите клонове, влизат: Алфа Банк - клон България, Сити Банк Европа - клон България, БНБ Париба - клон София, ИНГбанк - клон София, Зираат Банкасъ - клон София и ИШБАНК А.Г. - клон София.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?