БНБ: Ръстът на икономиката за 2006 г. - над миналогодишния, инфлацията ще спада още

Преизпълнението на приходите по консолидираната програма към края на първото полугодие на 2006 г. над заложената индикативна цел в споразумението с МВФ промени целта за фискалния излишък от 3 на 3,2% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това се посочва в резюмето на третия брой на изданието "Икономически преглед" на Българската народна банка (БНБ), разпространено в петък.

Тази промяна е подкрепила прогнозата на БНБ за нива на касовото салдо, сходни с тези от 2005 г. Приносът на правителственото потребление за реалния растеж на БВП към края на 2006 г. също ще бъде близък до наблюдавания през предходната година. Запазва се прогнозата за растеж на общите разходи с темп, близък до размера на годишната инфлация.

Икономическият растеж се задържа висок през първото полугодие на 2006 г. БВП нараства с 6,6% за второто тримесечие спрямо съответния период на предходната година, движен от потреблението на домакинствата и инвестициите в основен капитал. През тримесечието потреблението на домакинствата се ускорява до % на годишна база и е с най-висок принос за растежа на БВП.

Основна роля за високата потребителска активност има повишеният темп на нарастване на заетостта. През първите две тримесечия растежът на инвестициите в основен капитал надхвърля 20%.

Макроикономическата стабилност, перспективите за задълбочаваща се икономическа интеграция с европейските икономики и нарастващата покупателна способност на вътрешния пазар са основните фактори, които влияят положително върху инвестиционната активност, се посочва в резюмето.

Очаква се през второто полугодие на 2006 г. високият темп на икономически растеж да се запази и леко да се ускори спрямо съответния период на предходната година. Инвестициите и потреблението ще поддържат значителни темпове на растеж, но водещият фактор ще бъде възстановяването на растежа на стоковия износ, което ще доведе до по-малко отрицателно външнотърговско салдо.

Темпът на растеж на резервните пари се увеличава до 33% на годишна база в края на юли 2006 г., като причината за ускоряването е поведението на депозитите на търговските банки в БНБ. През юли 2006 г. темпът на растеж на вземанията на банките от неправителствения сектор се забавя до 25,1% на годишна база.

По-умереното нарастване на тези вземания до голяма степен се дължи на осъществяваните от банките прехвърляния на кредити към чуждестранни финансови институции. През юни 2006 г. УС на БНБ взе решение за плавна отмяна на ограниченията върху растежа на кредита за частния сектор. В резултат средномесечният размер на банковите депозити през август намалява с около 650 млн. лв. спрямо нивото от юли.

Лихвените проценти по срочните левови депозити през второто тримесечие на 2006 г. като цяло се задържат на нивата от първото тримесечие, а тези по депозитите в чуждестранна валута продължават да се покачват, следвайки динамиката на международните лихви. При лихвите по кредитите също не се наблюдават значителни промени.

Очаква се нарастване на номиналния износ на стоки в евро за третото и четвъртото тримесечие на 2006 г., като основните фактори за това са предвижданото ускоряване на растежа в ЕС през втората половина на годината и очакваният подем в производството при ключови експортно ориентирани български сектори в резултат на възстановяването на металургията и селското стопанство.

Натрупаната от януари до август инфлация е 2,21%, като с най-голям инфлационен принос от 2,72 процентни пункта са тютюневите изделия, чиято увеличена акцизна ставка доведе до повишаване на цената им със 74,9%.

Очаква се годишният темп на инфлация да се забави през третото тримесечие на 2006 г. , а при очакванията за развитието на международните пазари инфлацията на годишна база ще продължи да спада и през четвъртото тримесечие. Горната граница на темпа на инфлация в края на годината се оценява от БНБ на 6,6%.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?