Болниците вече ще работят по "финансовата конституция" на Ананиев

Нови инвестиции – само с предвидено финансиране и доказана необходимост

Кирил Ананиев, сн: БГНЕС

От април държавните болници ще работят по нов единен стандарт за финансово управление, който здравният министър Кирил Ананиев внесе в парламента в петък. Въвеждат се общи правила за управление на финансовите и човешките ресурси, както и при възлагането на обществени поръчки. Освен това болниците ще се отчитат по едни и същи индикатори регулярно в Министерството на здравеопазването.

Занапред болниците ще трябва да се придържат към набор от общи правила, които не им позволяват да започват нови проекти без предвидено финансиране и ще са длъжни да доказват нуждата от нова апаратура, за да я купят. Договори за клинични изпитвания на лекарства също ще се сключват само след анализ разход-полза.

С новия стандарт и индивидуалните оздравителни планове на отделните болници, Ананиев очаква да се стабилизира финансовото им състояние. Макар че стандартът ще е задължителен само за държавните лечебни заведения, чийто принципал е здравното министерство, Ананиев обяви, че на кметовете и общинските съвети ще се препоръча прилагането и от общинските болници. Здравният министър очаква дори и частните болници да го ползват.

По последни данни дълговете на държавните и общинските болници надхвърлят 500 млн. лева. Държавните са с общ дълг от 439 млн. лева, от които 157 млн. лева – просрочени, а общинските са със 100 млн. лева дългове, от които близо половината са просрочени.

"Финансовата конституция"

Ананиев коментира, че стандартът, както и новият здравноосигурителен модел, който екипът му подготвя, ще представляват "финансовата конституция" за лечебните заведения.

Изготвянето му започна още при екипа на предишния министър Николай Петров и се наложи, след като проверки на министерството се натъкнаха на драстични примери за лошо управление в болниците чрез неизгодни договори, покупка на апаратура и лекарства с големи разлики в цените и др.

Занапред стандартът ще бъде неразделна част от договора за управление на болничните директори и за неспазването му ще бъдат предвидени санкции.

Той ще влезе в сила от април и през второто тримесечие на 2018 г. лечебните заведения ще отчитат и реализират дейността си по правилата в него.

Болниците с подробни отчети през МЗ на 3 месеца

На всеки три месеца болниците ще се отчитат в Министерството на здравеопазването, а всяка година ще представят бизнес-програма.

При отчитането към министерството болниците ще са длъжни да подават информация за финансовото си състояние, движението на паричните потоци, справки за персонала, разходи за леглоден престой, дейността по клинични пътеки и процедури и допълнително заплатените медицински изделия и лекарства по договор с НЗОК.

Без непредвидени разходи и нови просрочия

По новия стандарт не се допуска поемането на ангажименти по нови договори, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишната бизнес - програма на лечебните заведения за болнична помощ.

Не се допуска увеличение на наличните към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година.

Годишният размер на плащанията към кредитни институции и юридически лица за предоставени финансови услуги за всяка текуща година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на приходите за последните три години

Нуждата от нова апаратура ще се доказва, а неизползваната ще се декларира

Стандартът предвижда всяка година до 15 януари лечебните заведения да изготвят и представят в ресорното министерство инвестиционна програма за съответната година, като посочват източници на финансиране – собствени средства, от бюджета на здравното министерство, оперативни програми, фондове, дарителски програми и заеми. Те са длъжни да внасят и разчет на очаквания обем дейности, очакваните парични потоци в резултат на реализиране на инвестицията, в т.ч. и очакваните разходи за абонаментна поддръжка и консумативи.

Лечебните заведения ще са длъжни да докажат необходимостта от съответните инвестиции за запазване на дейността им, като обем и качество, както и подбора на най - ефективното възможно решение.

Освен това болниците ще са длъжни да декларират в Министерството на здравеопазването и списък с налична апаратура и оборудване, която не е в експлоатация. Списъкът ще съдържа техническите параметри на апаратурата и оборудването, начин на придобиване, дата на придобиване, и цената на оборудването по балансова стойност.

Договори за клинични изпитвания след анализ разход-полза

Шефовете на болници ще сключват договори за клинични изпитвания на лекарства само след анализ и оценка на принципа разходи – ползи. В съдържанието на договорите или в приложение към тях трябва да се съдържа конкретна информация за сумите, които ще бъдат заплащани в полза на лечебното заведение при провеждане на клиничното изпитване.

Ръководителят на лечебното заведение трябва да изисква от главения изследовател или членове на неговия екип информация за всяко текущо или приключило клинично изпитание, която при поискване да бъде предоставена на министъра на здравеопазването.

Ръководителите на лечебните заведения са длъжни да осъществяват мониторинг на текущото финансово състояние на лечебното заведение чрез система от показатели за наблюдение и оценка.

Кадровата политика трябва да обезпечава дейността

В стандарта е записано още, че директорите на болниците отговарят за кадровата политика на лечебното заведение, която трябва да обезпечава качеството на предлаганите медицински услуги. Ръководителите на лечебните заведения ще утвърждават правила и процедури за формиране и изплащане на възнагражденията на персонала при съобразяване с постигнатите финансови резултати и недопускане на увеличение на просрочените задължения.

Правилата трябва да осигурят кадрово цялостната дейност на лечебното заведение, качеството на предлаганите медицински услуги и трябва да са изготвени по начин, който да осигурява навременното изплащане на възнагражденията на персонала, непрекъснатост на лечебната дейност и изплащане на текущите задължения.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?