Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Борисов: За мен не остана да направя първа копка

Имаме най-много европейски коридори, но затапени

0 коментара
Борисов: За мен не остана да направя първа копка

Публикуваме стенограмата от заседанието на Министерския съвет на 24 август 2011 г. Заседанието започна в 10.15 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Доклад относно приемане на Отчет за изпълнението на Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, първият национален план е разработен въз основа на съответната директива за енергийна ефективност. В този план България формулира своята индикативна цел за енергийни спестявания на горива и енергия до 2016 г. в размер на 9 процента от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г., което представлява 7291 гигаватчаса годишно, което е 627 килотона нефтен еквивалент. Междинната цел за първия тригодишен период беше 2430 гигаватчаса, а е постигнато спестяване на 3549, тоест с близо 40 % преизпълнение, което в парично изражение е около 568 млн.лева годишно от енергийна ефективност.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Димитър Златанов с орден "Стара планина" първа степен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Тодор Симов с орден "Стара планина" първа степен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

ИВАН ЦЕНОВ: Бивш волейболист и треньор.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Постановление за осигуряване на средства за издръжка на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Моля да отложим точката за следващото заседание. В последния момент дойдоха два допълнителни коментара от колеги и искам да влязат и те.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 4 за следващото заседание.

Точка 5

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерство на вътрешните работи

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център "Фонд за лечение на деца"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, премахва се изискването финансирането от фонда за трансплантации в чужбина да е трикратният размер на стойността им в България. По този начин децата, които се нуждаят от трансплантации, също ще могат да се възползват в пълния размер на финансирането за година, което дава фондът. Искам да кажа, че след актуализацията на бюджета с пари от държавата и щедрото дарение от един милион и двеста хиляди лева от партия ГЕРБ, което се направи, няма никакъв проблем с финансирането на лечение на деца в чужбина. Числата го показват, много са ясни. Спрямо предходни години това, което е било, са седем-осем пъти. Тази година е исторически рекорд. Аз пожелавам по-малко деца да се нуждаят от подобни услуги, да прибягват до фонда. Но българските граждани могат да са спокойни, че децата им, дори при много тежки състояния, могат да разчитат да една сериозна помощ от страна на държавата.

БОЙКО БОРИСОВ: Цветанов, за това момиченце Теди, нали дадохме пари? Колко дадохме?

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Сто хиляди лева дадохме. След това още сто хиляди. Така че сме дали двеста хиляди.

БОЙКО БОРИСОВ: Константинов, проверете, защото продължавам да виждам във вестника, че има обявата на това дете. Говорете с родителите, защото знам, че колкото ми казаха ,че трябват за нея, толкова изпълнителната комисия на ГЕРБ реши и отпуснахме и ги дадохме. Вижте какво е положението.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Ще имам грижата да се свържа с тях и да попитам. Те не са търсили контакт с мен, но ще проверя какъв е случаят.

БОЙКО БОРИСОВ: Влез във връзка с родителите. Тук Цветанов, ако могат да ти помогнат, защото вече имаха диалог. Защото знам, че колкото поискаха – дадохме. Продължавам да виждам във вестника "Помогнете на Теди". Да кажат колко, като сме започнали, да го приключим това. Защото хем дадохме много пари, хем продължавам да го виждам. Каква е причината и как може да се отработи.

Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно изключване от горския фонд при промяна на предназначението му на поземлен имот – частна държавна собственост, представляващ гори и земи в землището на с. Радовец, община Тополовград, с цел уреждане собствеността на земята на съществуващия "Дом за възрастни хора с психични разстройства"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на "Проинвекс" ЕООД, и за обявяване на недвижим имот за публична държавна собственост

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за учредяване на сервитут върху недвижими имоти от горския фонд – публична държавна собственост, представляващи гори и земи от горския фонд, разположени в землището на с. Ягодина, община Борино, във връзка с изграждане на електропровод 20 КV за присъединяване на МВЕЦ "Чаир дере" към местната разпределителна мрежа на "ЕВН България Електроразпределение" - Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за определяне на обезщетение и учредяване на сервитутни права на енергиен обект върху гори и земи от горския фонд – публична държавна собственост, в полза на "Еолика България" ЕАД, разположени в землището на с. Щипско, община Вълчи дол и землището на гр. Суворово, община Суворово, област Варна, във връзка с изграждане на "Електропровод ВЛ 110 КV от подстанция на Ветроенергиен парк "Суворово" до подстанция "Вълчи дол"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

СВЕТЛАНА БОЯНОВА: Учредяване на сервитутни права, за да може да има достъп до електропроводите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на областния управител на област Русе

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това е имот на Държавната агенция за метрологичен технически надзор. В резултат на преструктуриране на дейността и намаляването на числения състав отпада необходимостта, даваме я на областната управа.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на община Силистра, област Силистра

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, във връзка с постъпилото становище на Дирекция "Правна" на Министерски съвет относно проекта на решение ви уведомявам следното: съгласно чл. 121 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, обнародван в ДВ бр. 54 от 2011 г., подадените до влизане в сила искания за предоставяне право на управление на недвижими културни ценности – публична държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост, се разглеждат по досегашния ред. В тази връзка считам, че предоставянето на недвижими имоти предмет на посочените решения следва да се извърши по реда на Закона за държавната собственост. С внесения за разглеждане проект на решение на Министерски съвет се предоставя безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост, на община Силистра, област Силистра. Имотът, предмет на решението, е археологическа недвижима културна ценност, късно антична римска гробница, находяща се в гр. Силистра, област Силистра. Имотът се предоставя във връзка с възможността общините да се грижат за опазване на археологическата ценност, както и да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. С оглед на това предлагам да бъде прието.

СИМЕОН ДЯНКОВ: А какво става с Музея на тоталитарното изкуство?

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Остана само да уточним дата за откриване. Готов е.

Това не е само музей. Това е и завинаги домът на "Филип Кутев,", с огромни зали, с възможности за репетиции. Там ще бъде Регионалният център на ЮНЕСКО. Там ще бъде НИПК. Реставарции, изобщо …

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, след това ще уточним дата.

Приемаме точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Мездра, област Враца

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, колеги, с внесения за разглеждане проект на решение на Министерски съвет се предоставя безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост, на община Мездра, област Враца. Отново това е с цел общините да могат да кандидатстват по програмата за регионално развитие за европари, за да може да се стопанисват и обгрижват тези обекти.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на областния управител на област Шумен

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за един имот с отпадната необходимост за Министерство на отбраната, който предлагаме да бъде преобразуван в имот – частна държавна собственост, и да бъде предоставен на областния управител на Шумен за развитие на тази част на района. Той се намира в район Гривица. Ние нямаме възможност да го поддържаме. Областния управител го е поискал и заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството предлагаме да се даде.

БОЙКО БОРИСОВ: Кой от тези обекти, те искаха няколко. Това за парка ли, където искат да го правят?

АНЮ АНГЕЛОВ: Не, за парка ще последва. Аз бях там онзи ден. Това е така нареченият тежък полк, който е в район Гривица, който е квартал на Шумен и искат да го развиват там с инвеститорси. Аз почти всичко съм им дал, остава само лагера.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна собственост, в собственост на община Сливен, област Сливен

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Тук става въпрос за шест имота, които са поискали и е подкрепено искането от областния управител на област Сливен, от кмета и от общината. Има решение на Общинския съвет. Там се дава военен стадион, който не се ползва, тъй като ние нямаме вече там много войска. Те ще го правят доколкото разбрах тренировъчно игрище, пак за спортни цели ще бъде. Когато имаше войска, се поддържаше.

БОЙКО БОРИСОВ: Там е пълно със стари танкове. Какъв е режимът за тях?

АНЮ АНГЕЛОВ: Опитваме се да ги продаваме или като танкове, ако не – за скрап. Това е, което можем да правим с тях. Постепенно се освобождаваме от това излишно въоръжение, но е страшно много.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз съм ги гледал, много са, и те от десетилетия седят, и са в такова състояние, че…., а то е в самия град. И в Шумен, и в Сливен, това, за което говорим, това са поделенията на Трета армия навремето, които са в самите градове, огромни поделения. Но там си запазваме и действащата армия, и полка.

АНЮ АНГЕЛОВ: Да, там всъщност имаме център за подготовка на танкови специалисти, той си остава.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, това си остава, а другото го давате.

АНЮ АНГЕЛОВ: Да, Летищният комплекс, който е в добро състояние, който на нас не ни е нужен, там смятат да го развиват като карго летище. И още четири имота, които са за развитие на зеленчукопроизводство.

БОЙКО БОРИСОВ: Тъй като доста след стартирането на "Тракия" и "Марица" , правихме една среща с Дянков, Плевнелиев, с Румяна Бъчварова, с икономическия екип от университета, които работят, те помагат и на Трайков в министерството, пускането на магистралите веднага създава условия и най-вероятно затова го искат, за подобни карго летища, за да могат да поемат и да разхвърлят товари в региона.

Приемаме точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на областния управител на област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Тук става въпрос за имот, състоящ се от две сгради. Поискал го е областният управител. Също така той е в утвърдения план за управление на защитената местност "Кайлъка". Затова по принцип им го даваме. На нас не ни е необходимо повече.

БОЙКО БОРИСОВ: В парка?

АНЮ АНГЕЛОВ: Да, в парка "Кайлъка".

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот – частна държавна собственост, на Българския туристически съюз

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за хижа "Яворова Лъка" . В миналото са се опитвали да я продават, няма купувачи, разбита е, в много лошо състояние, изпочупени стъкла. Даваме я на Българския туристически съюз, който за срок от десет години ще я стопанисва, ще я рехабилитира, ще направи едно удобно място за туристите.

БОЙКО БОРИСОВ: Десет години стигат ли им или това е по закон?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Това е по закон, господин премиер.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на образованието, младежта и науката за нуждите на Регионалния инспекторат по образование - Смолян

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: С отпаднала необходимост от Гражданска защита и я предоставяме на регионалния инспекторат в Смолян.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, в собственост на община Раковски, област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Този път отново помагаме на една община. Видяхте, преди малко дадохме римска крепост, дадохме гробница, сега им даваме този имот на община Раковски. Той е с отпаднала необходимост от Министерство на вътрешните работи. Те ще изградят нови складове и паркинг на територията на общината.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Министерството на правосъдието за нуждите на Окръжната прокуратура - Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Съгласувахме с всички институции действията си. Окръжна прокуратура – Варна, има нужда от тези площи.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Кърджали, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Даваме възможност на община Кърджали с този имот да дострои и направи информационен център, с който да предоставя по-качествени услуги на гражданите.

БОЙКО БОРИСОВ: Като казахме Кърджали, с Водното огледало докъде стигнахме?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Бих искал да ви запозная, може би на оперативно заседание, с този проект, където към момента държавата не е разплатила една сериозна сума по този договор към строителя и текат последни преговори и спорове между държавата и строителя на тази тема. Дължимата сума е 25 милиона лева, така че е много сериозен проблемът, трябва да намерим решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Съдът какво казва?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Прокуратурата и съдът работят по въпроса, но това е независимо. Строителната фирма дефакто няма нищо общо с действията на администрацията и съответно ако са направени такива нарушения. Това е една строителна фирма, на която предишните са възложили определен вид работа и която от две години преговаря с правителството, за да получи възнаграждението си.

БОЙКО БОРИСОВ: А защо не са си ги платили парите от излишъците, които са имали?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, тук са 25 милиона лева. Вие знаете много добре, че само в моето министерство подобни договори бяха за 320 милиона лева в края на 2009 г. дължими суми. И знаете много добре, че специално "Пътната агенция" всяка година от 2001 г. до 2009 г. дължеше на бизнеса по 300 милиона лева и всяка година хората са чукали на вратата да искат някой лев от някой бюрократ, който да реши на кой колко да даде.

БОЙКО БОРИСОВ: А Корнелия Нинова с кои очи тогава пита за кой бизнес не сме разплатили ние парите?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, данните показват, цифрите показват, че ние бяхме оставени с 300 милиона неразплатени.

БОЙКО БОРИСОВ: На Михалевски защо не му се обадиш и не му кажеш "Колега, защо като сте го направили от 8 на 80 милиона и имахте 3 милиарда излишъци, барем не си го платихте?"

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Точно така. Това е последният казус, който остана, от 300 милиона лева, които ни оставиха дължими пари, поръчали са ги, изпълнили са ги, не са ги платили. А договорите бяха за 700 милиона лева. По тези договори за 700 милиона лева, 300 бяха поръчали и неразплатили. Последното, което остава, е казусът с Водното огледало. Всичко останало по един много достоен и честен начин е изчистено. Камарата на строителите в България заедно с правителството практически работи по въпроса. И не някоя строителна фирма да се урежда за сметка на другите, а всички строители, тяхната камара, Министерството на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, правителството взеха решение в края на 2009 г. Но този казус с Водното огледало е последният останал.

БОЙКО БОРИСОВ: Сиреч, каквото и решение да се взима – дали да се събаря, ако е незаконно, дали да се …, парите се дължат?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Парите се дължат, господин премиер, по договор.

БОЙКО БОРИСОВ: Това исках да ни каже господин Плевнелиев, тъй като от една седмица ме занимава с този въпрос, парите се дължат. Това е като с "Летище София", нали? Знаем, че ще ни осъдят и ще ги платим, в смисъл не по наша вина. Това е договор още от кога?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Безспорно. Този договор е подписан далече във времето, изпълнен, Станишев е откривал това Водно огледало и не си е платил.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: И проектът е стартирал с 8 милиона и седемстотин хиляди първоначално, а е завършен на 70 милиона.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Обществената поръчка е за около 52 милиона, в последствие тя става на тази стойност около 75 милиона.

БОЙКО БОРИСОВ: Фактически тези 25 милиона лева, разликата, трябва сега в условията на криза да ги извадим и да ги платим, ако трябва да бъдем пунктуални.

Той открива обект, аз сега трябва да му дам 25 милиона отгоре и той вика за мен "Той открива наши обекти".

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Фирмата изпълнител се казва "Станилов", а "Арда" е собственик на този прословут парцел, на който цената на земята от оценка 800 хиляди е умножена по десет и са се опитали да го обезщетят с 9 милиона лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо не го вкараме този казус в Парламента?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, искам да кажа, че тези 9 милиона нямат нищо общо със строителството, за което говорим в момента. Това е отделен казус. Тоест казусът с обезщетението е едно, а тези 25 милиона лева ги дължим за чисто строителната дейност по договора за строителството.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, но ние трябва отнякъде да ги извадим, за да ги дадем. Сега трябва да ги отрежа от някое министерство, за да може Дянков да ги плати на откритието на Станишев в това Водно огледало. Защото те са толкова нахални, че излизат и говорят в интервютата си, слушах го и Калфин, слушах и Корнелия Нинова, че те ни оставили работещи договори и ние сме едва ли не съсипали бизнеса. То излиза, че ние като не плащаме сега на тази фирма, ние я съсипваме, но всъщност като отиваш да откриваш, където му е Акт 16 и къде му е платежното за това, че го е приключил? И то, хайде разбирам да са 200 хиляди, да са два милиона, а това са 25 милиона лева. Това е една трета от бюджета на Министерството на културата, а годишният бюджет на Министерството на физическото възпитание и спорта е 35 милиона. Ние говорим почти колкото е годишният бюджет на спорта да им дадем.Това не са малко пари. Така че по този казус, а още повече прокуратурата и съдът имат определено становище. И ние в един момент може да се окаже, че даваме тези 25 милиона лева, а предписанието е да бъде съборено. Има ли такъв вариант?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: По-скоро не, господин премиер.

Компетентните органи работят по въпроса, и прокуратурата от две години е сезирана и работи. Така че за мен по-скоро казусът е наистина прокуратурата да си довърши работата, защото две години е един достатъчно голям срок, тъй като ние към момента нямаме яснота от прокуратурата какви точно обвинения ще излязат. Ние не се бъркаме в тяхната работа. Съдействаме ѝ максимално.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, по тази тема понеже ме занима няколко пъти, моето мнение е, че е хубаво тази тема да я вкараме за актуализация на бюджета по тази тема в Парламента. 25 милиона лева са много пари. Там в Парламента и да гласува Парламентът тази сума и тогава вече да мислим ще я взимаме ли тази сума от култура, от спорта, от МВР, от регионално, откъде ще я взимаме, за да се знае.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Ние за 10 милиона правим национален музей, а да им дадем 25 милиона лева за да копаят водно огледало.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Мисля, че това е добра идея, наистина трябва да се мине през актуализация. Иначе няма откъде да ги извадим.

БОЙКО БОРИСОВ: Защото, помните, че магистрала "Люлин" като я вкарахме в Парламента, там нямаше никакъв дебат. А после в интервютата започнаха да говорят, че ние сме я оскъпили. Затова и Водното огледало актуализация на бюджета.

Приемаме точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, на община Левски, област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Даваме възможност общината с тези допълнителни помещения да настани различни звена и служби, които са на бюджетна издръжка.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, за имот – публична държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика за нуждите на дирекция "Бюро по труда" – Долна Митрополия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приемаме точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Левски, област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за одобряване на резултатите и Меморандума за разбирателство от седемнадесетата сесия на Смесената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество между Република България и Ислямска република Иран, проведена от 24 до 26 февруари 2010 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приемаме точка 25.

Точка 26

Доклад относно резултатите и взетите решения на извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 7 юни 2011 г. в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме тока 26.

Точка 27

Доклад относно резултатите и взетите решения на извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 28 юни 2011 г. в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 27.

Точка 28

Доклад относно резултатите и взетите решения на извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 19 юли 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 21 ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище "Бояново", разположено в землището на с. Бояново, община Елхово, област Ямбол, на ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ" АД - Ямбол

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, искам да обърна внимание, единният орган по подземните богатства към министерството продължава да изчиства стари казуси от пет-шест-седем години, в случая от 15 години. Приватизация на предприятие, тогава е трябвало да се даде концесия. Даваме я сега. От 17 януари 1997 г. Хубавото е, че ще вземем концесионни такси за всичките тези години назад. Лошото е, че се разкриват тоталните безобразия в държавата за всичките тези години. Фирмите са работили, копали са, добивали са, не са плащали нищо, поне не официално.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 29.

Точка30

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище "Градец", участъци "Южен" и "Градище", разположено в землището на с. Градец, община Костинброд, Софийска област, на "Пътища и съоръжения" ЕАД - София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: В случая е от 2006 г. Същата работа.

БОЙКО БОРИСОВ: Сиреч, копаят си, вършат си работа и не плащат такса?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Искам само да кажа, че някои министерства са изразили становище, че след като в шестмесечен срок не е била дадена концесията, това може да доведе до загубване на правата на фирмата. Ние смятаме, че след като администрацията не си е свършила работата, все пак не трябва фирмата да бъде наказана за това. Правилното е да си платят концесионната такса.

БОЙКО БОРИСОВ: Просто да си платят концесионната такса, ако не прекратяване. Макар че то виж колко хубаво им излиза – пет-шест години си работят, взимат си каквото им трябва и сега може и да не искат повече да експлоатират.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Така е, но те са кандидатствали и съответните министерства са изчакали да се мине срокът, не са свършили нищо. Имаме случаи за търговско откритие по-нататък, а в някои случаи при приватизацията.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства –скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти, от находище "Айселана",-участък "Айселана 2", разположено в землището на с.Крушево, община Гърмен, област Благоевград

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище "Горно Лешко" – участък "Скалата", разположено в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище "Горно Лешко" – участък "Велковци", разположено в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, годни за трошени фракции за пътно строителство и направа на обикновени бетони, от находище "Богорово", разположено в землището на с. Богорово, община Силистра, област Силистра, на "Благстрой" ЕООД – Силистра.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Тук е от 2003 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Същата работа, правят си пътища, бетон.

Приема се точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства от находище "Шахоница", община Рудозем, област Смолян.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Бих искал да обърна внимание, че тук за първи път в историята на даването на концесия за подземни богатства ще направим процедура с търг от минимално концесионно възнаграждение при единни условия се наддава със стъпки за максималното концесионно възнаграждение. Досега основната процедура е конкурс, която също се основава на големината на предложеното концесионно възнаграждение, но е по-голям субективният елемент. В някои случаи търгът смятаме, че е по-подходящият вариант .

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на твърди горива – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства,в участък "Ракитина", находище "Пирински въглищен басейн", разположен в землищата на с. Ракитина и с. Мечкул, община Симитли, област Благоевград.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 36.

Точка 37

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Правата кория", разположена в землището на с. Ябълково, община Димитровград, област Хасково.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 37.

Точка 38

Проект на Решение за обявяване на републикански път І-5 "Русе-Бяла-Полски Тръбмеш-Велико Търново-о.п..Дебелец-Дряново-Габрово-Шипка-Казанлък-о.п.Стара Загора-Средец-Димитровград-о.п.Хасково-Конуш-Черноочене-Кърджали-Момчилград-Маказа-граница Гърция" от км 0+000 до км 384+840 за обект с национално значение и за национален обект.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, чухте градовете, чухте посоката – ето ви един затапен европейски коридор, коридор № 9. Ето това е позицията на предишните правителства, вижте какво правим ние, това е европейска, ясно ориентирана позиция.

Първо, обявяваме го с национално значение днес, веднага.

Второ, днес ще вземем решение за участъка Кърджали – Подкова участъка от този коридор № 9 и първата копка е в края на месец август, както обещахме с Вас господин премиер преди две години, точно до датата.

По този начин ще решим проблема на Кърджали, защото ще включим и околовръстното на Кърджали, така че целият този европейски трафик да не влиза в този град. Работим денонощно. Колко телефонни разговори, колко срещи направихте лично Вие с гръцкия министър-председател по темата с граничния пункт Маказа, защото освен, че имаме затапен европейски коридор ние имаме и изолирани Родопи. Отворихме два пункта, ефектът е феноменален. С гръцкото правителство се разбрахте, че на 15 октомври ще отворим и Маказа.

Днес обявяваме именно това от Русе до Маказа за национален обект. И като капак на всичко част от този коридор № 9.

БОЙКО БОРИСОВ: Влиза ли тунелът под Шипка?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Да, влиза и прословутият тунел под Шипка. И понеже преди малко си говорихме за това колко много проекти са ни завещали, забележете Станишев, Димчо Михалевски и останалите от Българската социалистическа партия, те говорят за проекти "Колко много проекти оставихме".

Господин премиер, проектът за тунела под Шипка е на японската компания "Сумитомо" от 1982 година. На този тунел под Шипка са направени три първи копки.

БОЙКО БОРИСОВ: За мен не остана да направя първа копка, на "Белене" – три, на Шипка – три, на "Марица" – Костов беше направил първа копка, на "Горна Арда" пак първа копка, за "Люлин" – първа копка.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: На Шипка има планина, три първи копки и баир.

БОЙКО БОРИСОВ: И аз съм специалист вече в тази област, в България има пет транспортни коридора, най-европейски транспортни коридори. Даже тук като погледнете от прозорците ще видите, че римляните първото, което са направили тук, пътят най-хубаво се вижда - с белите плочи отдолу. И там, където са минали и са направили пътища, до ден днешен около тях има градове, проспериращи и казват "Тук преминава римският път".

От тези пет европейски транспортни коридори България има най-много – пет. Другите имат по четири, по три, по два, а ние имаме пет. Най-ценното нещо на нашата държава е, че е на кръстопът и за това сме и толкова брулени, но ценното, от което може да се изкара дивидент за държавата това е, че е на кръстопът. Най-точната дума, която определи Плевнелиев са "затапени". От петте коридора нито един не започва и завършва да премине през цялата територия на България.

Не искам да ви убеждавам в приемането на тази точка, но искам да си представите, ако след няколко години вече, когато е готово и като се премине по "Дунав мост 1", защото тогава ще бъде готов и "Дунав мост 2", от Русе през Бяла, през Полски тръмбеш, през Велико Търново, представете си, четири лентов път, Дебелец, Дряново, Габрово, там вече преминава тунела под Шипка, си го представете, Казанлък, Стара Загора, Средец, слизаме надолу към Димитровград, Хасково, Черноочене, Кърджали, Момчилград, Маказа и влизаме в Гърция.

Представете си, че карате по четири лентов път. Това разстояние ще се преминава сигурно за час и половина, защото ще се пресече на пряко България.

Сега това разстояние, ако трябва да го преминете, ви трябва един ден. Представете си какво ще става като стоки, товари и развитие на региона, и особено ако можеш по "Тракия" или по "Хемус" да се включиш в този четири лентов път.

Дянков, кофинансиране и всичко от сега да се помисли, ние сме го правили като съвещание, но кофинансирането на тези проекти. Това е новата съвременна България, ако искаме да си я представим как изглежда. Всичко друго след това ще се нареди около тези пътища.

Така, че когато говорят, че не се яде асфалтът, тях просто ги и яд, че не са направили нищо и знаят, че когато това бъде направено и стане факт, ще остане за хората и в следващите десет, петнадесет, двадесет години ще дава плодове на следващите поколения.

Приема се точка 38.

Точка 39

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерски съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 39.

Представете си за тези 80 милиона лева за водно огледало в Кърджали да са направили тунела под Шипка.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, Кърджали има една тръба, на която виси водоподаването на целия град, която е толкова ръждясала, че всеки момент ще се спука. За водата на цялото население на Кърджали са необходими 500 хиляди лева, това не е направено, а иначе за 80 милиона лева за водното огледало подписват.

БОЙКО БОРИСОВ: Нека всичко това да ви е като обици на ушите на всички вас. Как може да се управлява и по-точно как не трябва Вие да управлявате, всеки един в своя ресор. Това са безценни примери.

Между другото, тъй като след Министерски съвет ще се занимавам с Девин, ще помоля Дянков, Нона Караджова и Плевнелиев да останат.

Не знам дали знаете в Девин, какво ли не се говори, няма да влизам в коментари на слухове чии хотели на кой са, не знам дали знаете, но там се говори за спа центрове, за какво ли не, а дали е с минерална вода?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Не.

БОЙКО БОРИСОВ: Колко пари се дават да подгряват водата, за да я правят като такава, а трябват около милион, за да се докара един водопровод с истинската минерална гореща вода, която да захрани комплексите, туризма, балнеолечебните центрове и всичко останало. За Цанков камък – 240 милиона за път, който ние в момента не ползваме, защото се засипва. Знаете, че Агенция "Пътна инфраструктура" не желае въпреки, че на няколко пъти се опитвам да ги накарам да си поемат пътя те не желаят да го вземат от НЕК, поради простата причина, че той всеки ден се свлича и всеки ден десетки булдозери го разчистват, а един милион, за да направят минералната вода - нямат и още НЕК управлява пътя. Плевнелиев и Михалев не искат да го вземат.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това е проблем.

БОЙКО БОРИСОВ: Трайков, това е проблем!

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: А защо падат тези скали господин премиер? Заради откосите. Едно е откосът да е много стръмен, а друго е откосът да е много полегат. Когато е много стръмен какво ни говори това – не е копано достатъчно, т.е. и там е икономисано. В цялата тази огромна сума пари откосите е трябвало да бъдат отнети повече, тогава нямаше да падат скалите. Сега в последствие десетки багери с това се занимават да продължат да намаляват наклоните на откосите, допълнително още пари за сигурността на хората. Иначе ще им падне някоя скала на главата.

БОЙКО БОРИСОВ: Падат не какви да е скали. Аз като бях последния път, пази боже да те завари под нея. Така, че просто давам пример и за това.

Точка 40

Проект на Решение за допълнение на Решение № 940 на Министерски съвет за 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

Точка 41

Доклад относно одобряване на Стратегия за противодействие на изпирането на пари в Република България 2011-2015 г.

(Двете точки се разглеждат едновременно)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги, това е решение, което беше взето и на Съвета за административната реформа, който се разглежда в Министерски съвет. Смятам, че това е първата стъпка след приемането на Националната стратегия за национална сигурност, а това е свързано с изпирането на пари, което финансира организираната престъпност в икономиката на страната.

Идеята е със създаването на Консултативния съвет да се търси правна възможност както е в международните практики парите, придобити от престъпна дейност и то от наркотрафик, трафик на хора и всякаква друга организирана престъпна дейност, когато приключи и има осъдителна присъда и бъдат взети парите от полза на държавата да се създаде фонд, с който да се подпомагат жертвите попаднали в трафика на хора, което е практика в Холандия и други европейски държави.

Смятам, че това е една системна работа, която осъществява правоохранителната система и се надявам, че с тази национална стратегия, която се предлага за прането на пари като противодействие ще подпомогнем много и смятам, че това ще даде допълнителна тежест на националната стратегия, която беше приета от Народното събрание.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемат се точките.

Точка 42

Проект на Решение за одобряване на проект на Спогодба между Република България и Швейцарската конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане на доходите.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Подновяваме спогодба, която е от 1991 година, така че да има реципрочност и защита на интересите на наши инвеститори в Швейцария.

Освен това вкарваме и нова част от тази спогодба, която предварително е съгласувана с швейцарската страна, а именно обмен на информация и вдигане на банкова тайна за представляващи от българска страна интересни банкови сметки.

С други думи вече ще можем на базата на тази спогодба да изискваме от Швейцария данни относно това какви банкови сметки български граждани или фирми притежават там и съответно тази информация да може да се използва за нуждите на държавата. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Браво, приема се точка 42.

Точка 43

Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между Министерство на отбраната на Република България и Министерство на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и обучения.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, съгласуван е в окончателен вид проекта на споразумение.

Предлагам Министерският съвет да вземе решение за одобряване на този проект за споразумение като основа за водене на преговорите и да дадем мандат на заместник-министър Цветкова да проведе преговорите и подпише споразумението, като след това ще следва ратификация в Народното събрание.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 43.

Точка 44

Проект на Решение за приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, внасям за разглеждане проект на решение за приемане на отчета на изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година, който е внесен от управителя на Националната здравноосигурителна каса.

Общият размер на приходите и трансферите заложени със Закона за бюджета за НЗОК за 2010 година е в размер на 2,5 милиарда лева, което представлява 100,6 на сто изпълнение спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2010 година.

Разходите за трансфери, в това число и трансферите възлизат на 2 милиарда лева или 99,7 на сто от предвидените със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 година средства, а към 31 декемврие реализиран излишък в размер на 556 милиона лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 44.

Точка 45

Проект на Постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин премиер, става въпрос за три допълнения, като едното от тях е да дадем право и на офицерите със звание "полковник" да кандидатстват за генерал щабен курс. За едно техническо уточнение в текста и на практика това е самото постановление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 45.

Точка 46

Проект на Постановление за приемане на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 46.

Точка 47

Проект на Постановление за приемане на Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга и проект наПостановление за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Новите разпоредби са съгласувани със Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги от миналата година, така че двете да вървят заедно.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 47.

Точка 48

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: По същия начин, това е продиктувано от някои промени в европейското законодателство и нашето да бъде като европейското.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 48.

Точка 49

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с Постановление № 267 на Министерски съвет от 1999 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Съгласувана е с европейското законодателство.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 49.

Точка 50

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема "Училищен плод", приета с Постановление № 91 на Министерски съвет от 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

СВЕТЛАНА БОЯНОВА: Три са основните цели: първо, опростяване на тази схема и нейното прилагане. Второ, привличане на повече деца в схемата "Училищен плод", които да консумират качествени плодове и зеленчуци.

Трето, усвояване на средствата от Европейския съюз. Има някои норми, които са уточнени с Министерството на финансите за националното съфинансиране.

Искам да кажа, че бележките на Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването, които пристигнаха по-късно, са отразени изцяло и са приети.

БОЙКО БОРИСОВ: Даваме повече здраве на децата.

Приема се точка 50.

Точка 51

Проект на Решение за изменение на Решение № 775 на Министерски съвет от 2009 г. за определяне състава на Комисията по позитивния лекарствен списък.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Господин премиер, става въпрос за това, че от комисията напуска доктор Ивелина Георгиева, а на нейно място се предлага нов член – Надежда Бранковска, която е юрист по образование.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 51.

Точка 52

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 240 на Министерски съвет от 2011 г. за изменение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, към настоящият момент Постановление № 240 на Министерския съвет от 2011 година не е обнародвано и съответно не е влязло в сила. За това предложението е: измененията предложени в проекта да бъдат отразени в текста на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2011 година, а в решението по точка 30 от Протокол № 30 от заседанието на Министерския съвет от 3 август 2011 година да се посочи, че първоначално внесеният проект на постановление е приет с изменение.

С предлаганите изменения в Постановление № 240 от 4 август 2011 година за изменение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на практика остава да действа забраната за представители на държавата да участват в не повече от един орган за управление и контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се текстът предложен от министър Росен Плевнелиев.

Приема се точка 52 с направеното предложение от министър Плевнелиев.

Всъщност текста, който сме приели позволяваше един държавен служител да влиза в два, три, пет борда и т.н., а с това ограничение остава един борд.

Точка 53

Проект на Решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив –Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 1: Първомай – Свиленград.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството и заместник министър-председателят и министър на финансите.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин пример, уважаеми колеги, допускаме предварително изпълнение на решението на Министерски съвет за принудително отчуждаване на имотите за да ускорим проекта.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 53.

Точка 54

Доклад относно одобряване позицията на Република България по дело С-234/11 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административния съд – Варна, VІІІ състав, по висящо пред него Административно дело № 4131/2010 г. с жалбоподател "ТЕЦ Хасково" АД – Търговище, и ответник по жалбата директорът на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – Варна, при Централното управление на Националната агенция по приходите.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е протоколно решение, с което се позволява на Република България и конкретно на Министерството на финансите да защитава интересите на страната пред Европейския съд.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 54.

Точка 55

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г..

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАЖИДОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, с внесения за разглеждане проект на постановление на Министерския съвет предлагам да се осигурят средства по бюджета на Министерството на културата в размер на 2 500 лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 55.

Точка 56

Проект на Решение за присъединяване на Република България към глобалната инициатива на партньорство за открито управление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 56.

Точка 57

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 538 на Министерския съвет от 2011 година за безвъзмездно предоставяне на имот – публична държавна собственост, за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за нуждите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и за отменяне на Решение № 616 на Министерския съвет от 10 август 2011 година за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала на "Летище Балчик" ЕООД – Балчик.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, прибягваме до тази промяна поради няколко причини. Проведохме редица консултации и срещи с колегите от Министерството на финансите и взехме целесъобразното решение изграждането на "Летище Балчик" да бъде извършено от "Летище София".

Основанията са няколко: първо, както разбрахме от проведените съгласувания с Министерството на финансите не е възможно да бъдат отпуснати от бюджета средствата необходими за изграждането му. "Летище София" притежава опита, притежава капацитета да изгради това летище. Разбира се част от средствата поне за стартирането на изграждането може да си ги позволи.

Считаме, че това е целесъобразното решение във връзка с важността и значимостта на "Летище Балчик" предлагаме по този начин да бъде изградено.

БОЙКО БОРИСОВ: Дянков!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Съгласувано е с Министерството на финансите и ние смятаме, че това е по-добрият начин от финансова гледна точка и от оперативна гледна точка. Наистина "Летище София" има достатъчно познания как това да стане по най-бърз начин.

БОЙКО БОРИСОВ: Плевнелиев!

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, в момента пазарната ниша за регионално летене не е запълнена, казвам го в прав текст, защото ако някой от Вас се опита да лети до Солун или да лети до Белград, или да лети например до Тирана ще установи, че трябва да премине или през Франкфурт, или през Лондон или през Виена, дълбоко вярвам, че това е много правилно решение инициирано от Министерството на транспорта, подкрепено от Министерството на финансите. В момента липсата на стратегически партньор, който да отвори подобна визия води до това, че хората летят да не кажа от София до Варна как и от София до Бургас, а да не коментирам изобщо регионалните столици.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е ясно, става въпрос Дянков, схемата на финансиране по този начин и управление финансите я съгласуват?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Да.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 57.

Точка 58

Доклад относно изменение и допълнение на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2011 г. – национален и международен план, приета с решението по т. 50.2 от Протокол № 17 от заседанието на Министерския съвет на 4 май 2011 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 58.

Точка 59

Проект на Решение за даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма "Транспорт" да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция "Пътна инфраструктура".

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Това е за Автомагистрала "Хемус" – СОП – п.в. Яна" и "Кърджали-Подкова".

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Точно така господин премиер, уважаеми колеги, благодаря за подкрепата на министъра на финансите, както и на министъра на транспорта. Допускаме Министерството на транспорта да подпише договорите преди да са одобрени съответните апликационни форми, те са на финалната права и ще получат на 20 септември 2011 година, т.нар. къмплишън ото джаспър, със сигурност до края на годината ще бъдат и одобрени, но да не губим време още четири месеца. Имаме пълната готовност първата копка на "Кърджали – Подкова" е буквално възможно да се случи до края на месец август до няколко дни, и разбира се "Хемус" тези 8,5 километра супер важни за града, но и за държавата. Знаете какво се случва в Горни Богров, в Долни Богров, как излиза подбалканският път на магистрала "Хемус" това е невероятна драма. Можем там през септември да стартираме. Благодаря за подкрепата.

БОЙКО БОРИСОВ: Съгласувал ли сте и с Брюксел? Знаят, обяснено им е.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Съгласувано е с всички. Знаят и са наясно.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 59.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.