Брутният външен дълг на страната е 11,5 млрд. евро или половината от БВП

Брутният външен дълг в края на януари 2005 г. е 11,5 млрд. евро или 54,5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Той намалява със 713,6 млн. евро в сравнение с края на 2004 г., когато дългът е бил 12,246 млрд. евро или 63,1% от БВП. Това сочат данните на БНБ, публикувани в четвъртък.

Дългосрочните задължения на страната са 8,388 млрд. евро, а краткосрочните - 3,144 млрд. евро.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на януари 2005 г. е 5,250 млрд. евро при 5,825 млрд. евро в края на 2004 г., като намалението се дължи основно на предсрочното погасяване през януари 2005 г. на брейдиоблигации тип IAB, пише в съобщението.

В края на януари външните задължения на сектор "Банки" са 1,556 млрд. евро при 1,7 млрд. евро в края на 2004 г.

Външният дълг на "Други сектори" е 2,826 млрд. евро, като той се увеличава спрямо края на 2004 г. с 15 млн. евро.

В края на януари външните задължения по "Преки инвестиции" са 1,9 млрд. евро, като нарастват с 1,5 млн. евро спрямо края на 2004 г. По задълженията по сектора през отчетния период на 2005 г. са изплатени общо 7,6 млн. евро.

През януари 2005 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 1,033 млрд. евро при 231,1 млн. евро за същия период на 2004 г.

По обслужването на дълга на сектор "Държавно управление" са платени 825,2 млн. евро, от които 712,5 млн. евро за главници и 112,6 млн. евро за лихви. През същия период на 2004 г. за сектора са платени общо 190,8 млн. евро, от които 76,7 млн. евро - главници и 114,1 млн. евро - лихви.

През януари 2005 г. по обслужването на дълга на сектор "Банки" са платени 168,7 млн. евро, от които 167,2 млн. евро - главници и 1,5 млн. евро - лихви. През същия период на 2004 г. за сектора са платени общо 26,7 млн. евро - 25,8 млн. евро за главници и 1 млн. евро - лихви.

По дълга на "Други сектори" плащанията са за 31,5 млн. евро - 28,7 млн. евро - главници и 2,9 млн. евро - лихви.

През януари 2005 г. са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на 59,1 млн. евро при 157,8 млн. евро за същия период на 2004 г.

От тях сектор "Държавно управление" е получил 11,7 млн. евро при 37,3 млн. евро за същия период на 2004 г.

Получените от сектор "Банки" кредити и депозити от нерезиденти са 5,3 млн. евро - със 7,3 млн. евро по-малко в сравнение със същия период на 2004 г.

"Други сектори" са получили кредити за 35,4 млн. евро, или с 48,2 млн. евро по-малко спрямо януари 2004 г.

Новите задължения по "Преки инвестиции" са 6,7 млн. евро, което е със 17,6 млн. евро по-малко спрямо същия период на 2004 г.

Външният дълг се отчита по нова методика

От 2005 г. БНБ преминава към нова структура за отчитане на данните за външния дълг, съобщиха още от БНБ.

Новата структура е съобразена с изискванията на ръководството по статистика на външния дълг на МВФ от 2003 г., отбелязват от банката. До публикуването на ръководството се ползваше друг методологичен документ, уточняват от институцията.

Според новата методология брутният външен дълг е представен в три нива. Първото е в четири сектора на икономиката - държавно управление, централна банка, търговски банки и други сектори. Междуфирменото кредитиране е представено отделно.

Второто ниво е по матуритет на външния дълг - краткосрочен и дългосрочен дълг.

Третото ниво на представяне на брутния външен дълг е по инструменти.

Данните за дълга, представяни от официалните институции у нас, са в евро, уточняват още БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес