Брюксел одобри още две оперативни програми

За образование отиват 673 млн. евро, а за съдебната реформа и е-управление – 336 млн. евро до 2020 г.

Брюксел одобри още две оперативни програми

Европейската комисия одобри още две оперативни програма. Едната е "Наука и образование", която за първи път ще се прилага у нас, а другата е "Добро управление", която ще инвестира в съдебната реформа и електронното управление.

Така одобрените оперативни програми от Брюксел станаха четири от общо седем. В края на миналата година бяха одобрени програмите "Човешки ресурси" (1 млрд. евро) и "Транспорт" (2 млрд. евро), "Иновации и Конкурентоспособност" е в очакване на "да" през следващите седмици, докато за "Околна среда" и "Региони в растеж" предстои изчистване на дискусионни въпроси, което се очаква да стане до лятото.

"Наука и образование" с бюджет 673 млн. евро

За първи път в България ще има оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Бюджетът ѝ е над 673 млн. евро, от които 596 млн. евро са от бюджета на ЕС, съобщи Европейската комисия.

Това е единствената оперативна програма у нас за периода 2014 – 2020 г., която ще бъде финансирана едновременно от Европейския социален фонд с близо 353 млн.еЕвро и от Европейския фонд за регионално развитие - с над 243 млн. евро.

"Финансирането за образование и наука е много необходимо за България. С тези средства ще помогнем на над 200 000 ученици да получат по-добро образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда, и на над 1000 изследователи да участват в предизвикателни научни проекти", коментира Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.

До 243 млн. евро ще бъдат инвестирани в развитието на пазарно ориентирани научни изследвания чрез създаване до 11 центъра за върхови постижения и 300 нови работни места в областта на научните изследвания. Част от това финансиране ще бъде използвано за подпомагане на 20 регионални лаборатории. Друга цел е да се насърчава участието на български изследователи в европейското научноизследователско пространство и в дейности по международно сътрудничество.

За инвестициите в образованието са предвидени около 220 млн. евро. С тях ще се осигури възможност на 1500 училища и 160 000 ученици да развиват специфични знания, умения и компетентности. Заложено е предоставяне на стипендии на около 30 000 студенти и участие на 850 студенти в програми за мобилност. Заложени са средства за учене през целия живот. Внимание се отделя и на мерките за повишаване на квалификациите на изследователите и преподавателите.

За интеграция на деца, които са изложени на риск от изключване от системата на образование са предвидени 110 млн. евро. Това са средства за ромските деца и тези със специални образователни потребности. Целта е да се намали делът на преждевременно напусналите училище.

Близо 336 млн. лв. за "Добро управление"

Оперативна програма "Добро управление" е наследник на действащите досега програми "Административен капацитет" и "Техническа помощ". Програмата е с общ бюджет от близо 336 млн. евро, от които 286 млн. лв. е безвъзмездната помощ от Европейския социален фонд, а останалите се осигуряват от държавния бюджет. съобщи ЕК.

"Тези пари ще помогнат за осъществяване на две от най-важните и неотложни реформи в България – съдебната и административната. Надявам се средствата да бъдат използвани бързо и целево и да допринесат за дълго очакваните промени в съдебната система и работещо електронно правителство", каза Кристалина Георгиева.

Около 118 млн. евро са предназначени за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса.

Поставя се акцент върху електронното управление като инструмент за подобряване на административните процеси и намаляване на разходите. Ще бъдат въведени секторни системи, като например за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронни митници.

С 30 млн. евро ще бъдат финансирани мерки за повишаване на прозрачността и ускоряване на съдебните производства, въвеждане на електронно правосъдие и за обучения в съдебната система.

Други 62 млн. евро ще бъдат отпуснати за обучения на държавната администрация, отговаряща за еврофондовете, както и на ползвателите на средствата. Част от парите ще отидат и за въвеждане на електронно кандидатстване и отчитане на проектите чрез информационната система ИСУН.

Заложено е около 100 администрации да въведат комплексно административно обслужване, а 144 - системи за управление на качеството.

Очаква се по програмата да бъдат обучени около 175 000 държавни служители и 25 000 магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи. Ще бъде подкрепена стандартизацията на 20 общински услуги и ще се разработят 850 услуги, при които заявяването и получаването ще става по електронен път. Около 250 000 съдебни дела се очаква да се водят по електронен път.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес