Буферната зона на парк “Централен Балкан“ стана част от НАТУРА 2000

Буферната зона на Национален парк “Централен Балкан“ е обявена за защитена част от европейската мрежа НАТУРА 2000, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в понеделник. Така върху площ от над 720 хил. дка ще са защитени 34 вида диви птици, от които седем са мигриращи.

Територията на новата НАТУРА-зона обхваща пет регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) – София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Плевен. Зоната е ключова за ефективното опазване на голям брой консервационно-значими грабливи и горски видове птици. Приоритетни сред тях са 7 вида, представени с голям процент от националната си популация: белоопашат мишелов (Buteo rufinus), скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco peregrinus), бухал (Bubo bubo), врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), червеноврата мухоловка (Ficedula parva) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata).

Основна цел на защитената зона е да се постигне опазване и поддържане на местообитанията на видове птици и постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

Предстои обнародването на заповедта в Държавен вестник.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?