Според доклада за конвергенцията за 2014 г.

България още не е готова за еврозоната, следващата проверка - след две години

Само Литва от осем страни, сред които и нашата, е изпълнила критериите за приемане на еврото

България още не е готова за еврозоната, следващата проверка - след две години

Само Литва от осемте страни членки на ЕС - България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция - е изпълнила всички критерии за конвергенция, тоест за приемане на еврото, и може да се присъедини към еврозоната още от 1 януари 2015 г.

Това са изводите в тазгодишния доклад на Европейската комисия за конвергенцията, в който се оценява готовността на осемте страни за присъединяване към единната валута.

Всички държави от ЕС с изключение на Великобритания и Дания са поели ангажимент по Договора за присъединяване да приемат еврото, след като изпълнят необходимите условия. Единната валута вече се използва в 18 държави. Осем все още остават извън еврозоната (тъй наречените държави с дерогация).

На всеки две години или по желание на страна от ЕС, която иска да се присъедини към еврозоната, ЕК и ЕЦБ проучват дали държавите членки отговарят на необходимите условия за приемане на единната валута.

Напредъкът на осемте държави по пътя към приемане на еврото е неравномерен, но Литва вече е изпълнила всички критерии за конвергенция, се казва в тазгодишния доклад на ЕК.

Поради това комисията предлага Съветът на министрите на ЕС да вземе решение, че Литва може да приеме еврото от 1 януари 2015 г. Съветът ще вземе окончателно решение през втората половина на юли, след като държавните и правителствените ръководители на ЕС обсъдят въпроса на заседанието на Европейския съвет на 26 и 27 юни и след като Европейският парламент излезе със становище.

Според зам.-председателя на ЕК и комисар по икономическите и паричните въпроси Оли Рен "готовността на Литва да приеме еврото отразява дългогодишната ѝ подкрепа за разумни фискални политики и икономически реформи. Тези реформи, подпомогнати от присъединяването на Литва към ЕС преди десет години, доведоха до рязко увеличаване на благосъстоянието на литовците: БВП на глава от населението в страната е нараснал от 35% от средното за ЕС-28 през 1995 г. до прогнозирани 78% през 2015 г.“.

Никоя от останалите седем държави към момента не изпълнява всички критерии за приемане на еврото. Поради това положението им ще бъде оценено отново след две години, се казва в доклада на ЕК.

Изпълнение на критериите за конвергенция от осемте държави

Инфлация

Средната инфлация в Литва през 12-те месеца до април 2014 г. бе 0,6%, доста под референтната стойност от 1.7% за същия месец, и вероятно ще остане под тази стойност през следващия период. Анализът на фундаменталните фактори и фактът, че страната спазва референтната стойност със значителен марж, дават основание за положителна оценка на изпълнението на критерия за ценова стабилност.

Другите страни, които изпълняват този критерий, са България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша и Швеция. Румъния не изпълнява този критерий.

Публични финанси — равнища на дълг и дефицит

По отношение на Литва няма действащо решение на Съвета относно наличието на прекомерен дефицит (по член 126, параграф 6, от Договора). В Литва съотношението на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП спадна от 5.5% през 2011 г. на 2.1% през 2013 г. и според пролетната икономическа прогноза на ЕК от 2014 г. ще остане 2.1% и през 2014 г. Консолидираният държавен дълг бе в размер на 39.4% от БВП в края на 2013 г., доста под референтната стойност в Договора от Маастрихт.

Другите страни, които изпълняват този критерий, са България, Унгария, Румъния и Швеция. Чехия също ще изпълни критерия, ако Съветът реши да отмени процедурата при прекомерен дефицит, както предложи комисията. Две държави (Полша и Хърватия) все още са обект на процедура при прекомерен дефицит и следователно не изпълняват този критерий.

Стабилност на валутния курс

Във валутен механизъм II (ERM II) обменните курсове на държавите от ЕС извън еврозоната са фиксирани спрямо еврото и могат да варират само в определени граници (стандартният диапазон на колебание е ±15% от централния курс). Литва участва в ERM II от 28 юни 2004 г.

През двегодишния референтен период литовският литас не е бил обект на напрежение и не се е отклонявал от централния курс по ERM II.

Никоя друга държава в момента не изпълнява този критерий, тъй като никоя друга държава не участва във валутен механизъм II.

Дългосрочни лихвени проценти

Средният дългосрочен лихвен процент в Литва през годината до април 2014 г. е 3.6%, което е доста под референтната стойност от 6.2%. От 2010 г. спредовете спрямо дългосрочните облигации в еврозоната са достигнали много ниски равнища, което е признак за стабилното доверие в Литва от страна на пазара.

Всички останали страни също изпълняват този критерий.

Качествени критерии

Бяха разгледани и други фактори като динамиката на платежния баланс и интеграционните процеси на трудовия, стоковия и финансовия пазар. През последните години външният баланс на Литва претърпя значителна консолидация благодарение също на подобрената конкурентоспособност на страната на външните пазари. Икономиката на Литва е добре интегрирана в икономиката на ЕС в резултат на създадените връзки в областта на търговията и пазара на труда. Тя също така привлича значителни преки чуждестранни инвестиции. Благодарение главно на големия дял чуждестранна собственост в банковата система националният финансов сектор е с висока степен на интегрираност във финансовата система на ЕС.

Не на последно място, законодателството на Литва в областта на паричната политика е напълно съвместимо със законодателството на ЕС.

Сред другите държави членки само законодателството на Хърватия е напълно съвместимо със законодателството на ЕС.

Споделяне

Още от Европа

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?