Демографска статистика към края на 2013 г.

България продължава да се топи - през 2013 населението е намаляло с 39 хил. души

България продължава да се топи - през 2013 населението е намаляло с 39 хил. души

Населението на България към края на миналата година е било 7 245 677 души, показват окончателните данни на Националния статистически институт за демографските процеси в страната към края на миналата година. На базата на тези данни от НСИ са направили и сравнителен анализ на данните за България с останалите страни от ЕС-28.

Българите представляват 1.4% от населението на ЕС и това нарежда страната на 16-о място непосредствено след Австрия (8 452 000 души) и преди Дания (5 603 000 души). В сравнение с 2012 г. населението на страната намалява с 38 875 души или с половин процент.

Освен продължаващо намаляване на населението налице е и застаряването му, спадащата раждаемост и задържащата се висока обща смъртност.

Мъжете са 3 524 945 (48.6%), а жените - 3 720 732 (51.4%), или на 1000 мъже се падат 1056 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2013 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 417 667 души или 19.6 на сто от населението на страната. В сравнение с 2012 г. делът на хората в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 2.7 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.7%, а на мъжете - 16.3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Процесът на остаряване на населението е характерен за повечето страни в ЕС. В началото на 2013 г. за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 18.2%, или с 0.3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-висок е този дял в Италия (21.2%), следват Германия (20.7%), Гърция (20.1%) и Португалия (19.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия - 12.2%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43 години в края на 2013 година. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.9 години, а в селата - 45.9 години.

Населението в трудоспособна възраст (15-65 г.) към края на 2013 година е 4 472 000 души или 61.7% от цялото население, като мъжете са 2 364 000 души, а жените - 2 141 000 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с над 33 000 души или с 0.7 на сто спрямо предходната година.

През 2013 г. в страната са регистрирани 67 061 новородени, като от тях 66 578 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 2543 деца или с 3.7%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2013 г. е 9.2‰, а през предходните 2012 и 2011 г. той е бил съответно 9.5 и 9.6‰. Броят на живородените момчета (34 044) е с 1 510 по-голям от този на живородените момичета (32 534), или на 1 000 родени момчета се падат 956 момичета.

Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.3‰, а в селата - 8.7‰. През 2012 г. тези коефициенти са били съответно 9.7 и 8.8‰.

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2012 г. е 10.4‰ по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост от европейските страни има Ирландия - 15.7‰, следват Обединеното кралство (12.8‰) и Франция (12.6‰).

Равнището на раждаемостта в България е на нивото на раждаемостта в страни като Гърция (9‰) и Австрия (9.4‰). С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз са Португалия (8.5‰) и Германия (8.4‰).

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26.3 през 2012 г. на 26.5 години през 2013 година. Увеличава се и средната възраст на жените при сключване на брак - от 27 през 2012 г. на 27.3 години през 2013 година. При сравняване на двата показателя се очертава обща тенденция - раждането на първо дете да предхожда сключването на брак.

Броят на починалите през 2013 г. е 104 345 души, а коефициентът на обща смъртност - 14.4‰. Спрямо предходната година починалите намаляват с 4936 случая или с 4.5%. Въпреки намалението в абсолютния брой на починалите лица нивото на общата смъртност все още е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (15.5‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.3‰). През 2013 г. на 1000 жени умират 1107 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (20.5‰), отколкото в градовете (12.1‰).

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2012 г. е 9.9‰. В сравнение с европейските страни равнището на общата смъртност на населението в България е доста по-високо (14.4‰). С най-ниска смъртност са Ирландия - 6.3‰, и Кипър - 6.6‰. В Люксембург, Малта, Нидерландия, Франция, Испания и Обединеното кралство коефициентът на смъртност е под 9‰. По-висок е този показател в Латвия - 14.3‰, Литва - 13.7‰, и Унгария - 13‰.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2011-2013 г., е 74.5 години. Спрямо предходния период тя се увеличава с 0.4 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78 години. Средната продължителност на предстоящия живот е с 2.7 години по-висока за населението в градовете (75.3 години), отколкото за населението в селата (72.6 години).

През 2012 г. общо за ЕС-28 средната продължителност на живота е 80.3 години. При мъжете и жените тя е съответно 77.5 и 83.1 години.

Споделяне

Още от България