България се ангажира да пази военните изобретения на страните от НАТО

Министерският съвет одобри две споразумения на НАТО - за взаимно опазване на изобретенията, свързани с отбраната, за които са подадени заявки за патенти, и за предаване на техническа информация за целите на отбраната. Двата документа ще бъдат предложени за ратификация от Народното събрание.

Споразуменията са част от многостранните договорености между държавите от НАТО, към които новоприетите членки трябва да се присъединят. В тях се уреждат въпросите, свързани с обмена и защитата на информацията, която страните си предоставят в процеса на научно-техническото и икономическо сътрудничество, осъществявано от тях в рамките на Алианса.

Двете споразумения регламентират едни от основните аспекти на технико-икономическото сътрудничество между страните по Вашингтонския договор, насочено към повишаване на техните отбранителни способности, отбеляза правителствената информационна служба.

Предмет на първото Споразумение е установяването на взаимен ангажимент между страните по него за опазване на секретността на изобретенията със заявка за патентоване в една от държавите по договора чрез прилагане на съгласувани процедури. Предвидена е възможността всяко едно от правителствата да упражнява правото си да забрани подаването на заявка за патентоване на изобретение в другите държави, което засяга класифицирана информация, съгласно националното законодателство.

Споразумението относно предаване на техническа информация за целите на отбраната регламентира размяната на информация в процеса на осъществяване на научно-техническо сътрудничество между държавите в качеството им на членки на Алианса. Документът задължава всяка от държавите или организациите на НАТО да опазват и да не разпространяват нерегламентирано данните, получени от друга страна в процеса на това сътрудничество.

Споделяне

Още от България