Бюджетът с излишък от 248 млн. лв. към края на третото тримесечие

Бюджетът с излишък от 248 млн. лв. към края на третото тримесечие

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към септември 2012 г. е положително от 248.1 млн. лева. Това показват данните за изпълнението на бюджет към края на третото тримесечие на годината, съобщени от Министерството на финансите.

Сумата е формирана от излишък по бюджета от 735.2 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 487 млн. лева. На месечна база за септември е отчетен излишък от 140.5 млн. лева.

Приходите и помощите по КФП към края на третото тримесечие на годината са 19.984 млрд. лв. или 69.5% от бюджетните разчети за 2012 г. В сравнение със същия период на миналата година те отчитат номинален ръст от 8.9% (1.63 млрд. лв.).

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на септември 2012 г. са близо 16 млрд. лв. (15.994 млрд. лв., което е 74.1% от годишните разчети.

Приходите от преките данъци са 2.933 млрд. лв. или 76.4% от планираните за годината.

Събраните косвени данъци са 8.372 млрд. лв., което е 73.6% от планираните в бюджета. Приходите от ДДС са 5.251 млрд. лв. (74% от разчета за годината), от акцизи – 3.012 млрд. лв., (72.9% от разчета), от мита – 89 млн. лв. (74.5% от разчета), и от данък върху застрахователните премии – 19 млн. лв. (81.1% от разчета).

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са 613 млн. лв. - 74.4% от годишния разчет.

Социалните и здравно-осигурителните вноски към 30 септември 2012 г. са 4.075 млрд. лв., което е 73.3% от разчетените за 2012 година.

Неданъчните приходи и помощите са 3.990 млрд. лв. или 55.8% от разчета.

Разходите в бюджета (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 септември 2012 г. са 19.736 млрд. лв., което е 66.1% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са 16.456 млрд. лв. (73% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2.132 млрд. лв. (40.1% от разчетите в бюджета) и лихвените плащания - на 519 млн. лв. (72.3% от планираните за 2012 г.)

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30.09.2012 г. от централния бюджет е 629 млн. лв.

Фискалният резерв към края на септември е 7.2 млрд. лева.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес