Бюджетен излишък от 62 млн. лв. е отчетен в края на полугодието

Към края на първото полугодие на 2012 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е положително в размер на 62.4 млн. лв. при дефицит от 649.7 млн. лв. към юни 2011 година. Това сочат данните за изпълнението на бюджета, публикувани от Министерството на финансите.

Бюджетното салдо по консолидирания бюджет към юни 2012 г. се формира от излишък по националния бюджет в размер на 467.7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 405.3 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година бюджетното салдо на касова основа се подобрява с 1 процентен пункт от БВП (712.1 млн. лв.).

Фискалният резерв към края на юни е 5.1 млрд. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на първото полугодие са 13 224.3 млн. лв. или 46% от разчетите за 2012 година. Съпоставени с приходите за същия период на предната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 9.8% (1 183.3 млн. лв.), което се дължи на ръста при косвените данъци, неданъчните приходи и помощите.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на юни са 10 562.3 млн. лв. или 48.9% от годишните разчети.

Приходите от преки данъци са 2 122.2 млн. лв., което е 55.3% от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са 5 319.3 млн. лв., което е 46.8% от планираните за тази година, от тях приходите от ДДС са 3 419.3 млн. лв., 48.2% от плана, от акцизи – 1 829.7 млн. лв. или 44.3% от плана, от мита – 57 млн. лв. или 47.5% от плана и от данък върху застрахователните премии – 13.3 млн. лв. - 55.3% от плана.

Социалните и здравно-осигурителните вноски към 30.06.2012 г. са 2 678.3 млн. лв., което представлява 48.2 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 2 662 млн. лв., което е 37.2% от годишния разчет.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 юни 2012 г. са 13 161.9 млн. лв., което е 44.1% от годишния разчет.

В структурно отношение спрямо първото полугодие на 2011 г. се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социално и здравно-осигурителните плащания.

Текущите нелихвени разходи са 11 017.8 млн. лв. (48.9% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 317.9 млн. лв. (24.8% от разчетите към  ЗДБРБ за 2012 г.) и лихвените плащания - на 359.6 млн. лв. (50.1 % от планираните за 2012 г.).

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30.06.2012 г. от централния бюджет, е 466.6 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес