Бюджетните разходи за осеммесечието надхвърлиха с 1.5 млрд. лв. миналогодишните

Разходите са надхвърлили с 1.5 млрд. лв. миналогодишните за осемте месеца на годината. Това се вижда от месечния отчет за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФН) за месец август, публикувана на страницата на Министерството на финансите.

Бюджетното салдо по КФН към 31.08.2013 г. е отрицателно в размер на 212.7 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 101.4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 111.2 млн. лева, се казва в отчета.

На месечна база за август се отчита дефицит в размер на 44.6 млн. лв., при дефицит от 92.7 млн. лв. за август 2012 година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец август 2013 г. са близо 19 млрд. лв. или 62.5% от годишните разчети на актуализирания бюджет за тази година.Съпоставени със същия период на 2012 г. приходите и помощите по КФП бележат номинален ръст от 6.7 процента (1.2 млрд. лв.). Този ръст се формира от ръст в частта на приходите от помощи (60.2% или 607 млн. лв. повече), ръст на данъчните приходи (3% или 424 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (6.4% или 160 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на август възлиза на 14.7 млрд. лв., което формира 77.5% от общите постъпления по КФП.

Приходите от преки данъци са 2.6 млрд. лв. или 64.2% от разчетите. Приходите от косвени данъци са 7.6 млрд. лв., което е 63.6% от годишните разчети. Приходите от ДДС са 4.9 млрд. лв., което представлява 63.8% от актуализирания разчет.

Следва да се отчете, че върху размера на постъпленията от ДДС за месеците юли и август влияние оказва по-високия размер на възстановения данъчен кредит по ЗДДС към фирмите, което е част от мерките за разплащане на задълженията към бизнеса в програмата на правителството, се отбелязва в отчета.

При другите данъци в групата постъпленията към август са съответно 2.6 млрд. лв. от акцизи (62.9% от планираните), 95 млн. лв. от мита (79% от разчета за годината) и 14 млн. лв. от данък върху застрахователните премии (48.2% от плана).

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са 575 млн. лв. или 71% изпълнение на разчета. Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски към 31.08.2013 г. са близо 4 млрд. лв., което е 65.2% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са 4.3 млрд. лв., което представлява 56.8% от разчета.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 31.08.2013 г. възлизат на 19.2 млрд. лв., което е 60.1% от годишния разчет. Спрямо август 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1.5 млрд. лв. (8.5%).

В структурно отношение спрямо същия период на предходната година се отчита ръст основно при социалните и здравно-осигурителните плащания, лихвените разходи, разходите за издръжка и други.

Текущите нелихвени разходи са 15.9 млрд. лв. (65.8% от разчета), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2 млрд. лв. (37.8% от разчетите) и лихвените плащания - на 619 млн. лв. (70.8% от планираните за 2013 г.).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2013 г. от централния бюджет, е 675 млн. лв.

Фискалният резерв към 31.08.2013 г. е 4.7 млрд. лева. Намалението на фискалния резерв през август спрямо юли се дължи основно на извършено погашение по ДЦК по поетия през февруари 2013 г. краткосрочен дълг под формата на шестмесечни съкровищни бонове в размер на 800 млн. лв. номинална стойност, отбелязват в отчета.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?