Бюджетният дефицит ще се увеличи двойно само за месец

Бюджетният дефицит ще се увеличи двойно само за месец

Бюджетният дефицит към края на ноември възлиза на 1.6 млрд. лв., но към края на декември се очаква да нарасне близо двойно до 3 млрд. лв. или 3.7% от БВП, съобщи във вторник Министерството на финансите. Това съответства на актуализирания Закон за държавния бюджет.

През последния месец на 2014 година България трябва да получи 900 млн. лв. от ЕС по оперативните програми, които вече са изразходвани за различни проект през година.

До края на ноември в бюджета са постъпили приходи за 26.7 млрд. лв. или 89.2% от актуализирания план, което е с 1.6% повече спрямо ноември 2013 г. От данъци в бюджета са влезли 21 млрд. лв. или 90.2% от плана и с 3.7% повече, отколкото преди година. От преките данъци са изпълнени 87.2%  или 3.7 млрд. лв., а от косвените - 90% или 10.7 млрд. лв. 

Физическите лица са внесли с 11.5% повече, отколкото през 2013 година, а при фирмите увеличението е с 5.4%.

Постъпленията от ДДС са в размер на 6.85 млрд. лв., или 89% от планираните за годината. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите от ДДС нарастват със 103.4 млн. лв. Приходите от акцизи са в размер на 3.7 млрд. лв., или 91.6% от планираните за годината.

Постъпленията от акцизи нарастват с 23.3 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година. Постъпленията от мита са 139.5 млн. лв., или 93.4% от разчета за годината.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 5.8 млрд. лв., което представлява 92.2% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5.3% (292.6 млн. лв).

Разходите са за 28.4 млрд. лв., което е 86% от актуализираните годишни разчети. Спрямо ноември 2013 г. общо разходите по консолидираната фискална програма са нараснали с 1.456 млрд. лв. (5,4%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС. Другата причина е ръстът на социалните и здравноосигурителните плащания.

Разходите по сметките за европейски средства нарастват с 22.9% спрямо същия период на 2013 година. Разходите по националния бюджет нарастват с 3.1% (742 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2013 година. До края на ноември България е внесла в бюджета на ЕС 810 млн. лв. 

Размерът на фискалния резерв към 30 ноември е 8.8 млрд. лв., в т.ч. 8.2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, както и 0.6 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС.

Споделяне

Още от България