Бюджетният дефицит в края на април е 286 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април е отрицателно, в размер на 286.4 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 126.3 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 160.1 млн. лв.

За същия период на 2012 г. дефицитът е бил 217.1 млн. лв.

В края на април авансово по бюджета на Държавното обществено осигуряване бе предоставен ресурс в размер на около 100 млн. лв. във връзка със своевременното изплащане на пенсии и обезщетения за май предвид предстоящата дълга серия почивни дни.

На месечна база за април 2013 г. бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 509.2 млн. лв. при 473.8 млн. лв. за април 2012 година.

Постъпилите приходи и помощи на консолидирана основа към края на април са 9 288.5 млн. лв. или 30.4 % от разчетите за 2013 година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на април възлиза на 7 387.1 млн. лв., което е 79.5% от общите постъпления по КФП.

Приходите в частта на преките данъци са 1 672.2 млн. лв., което е 40.5% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 3 545.8 млн. лв., което е 28.7 % от програмата за годината, в т.ч. от ДДС – 2 378.3 млн. лв. или 30.2%; от акцизи – 1 119.3 млн. лв. или 26.0%; от мита - 41.4 млн. лв. или 34.5 %.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са 330.8 млн. лв., или 38.3% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски към 30.04.2013 г. са 1 838.3 млн. лв., което представлява 30.3% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 1 901.4 млн. лв. или 26.5 % от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 30. 04. 2013 г. възлизат на 9 575 млн. лв., което е 30.2% от годишния разчет. Спрямо края на април 2012 г. разходите по консолидирания бюджет са по-високи с 820.7 млн. лв. (9.4 %).

Текущите нелихвени разходи са 8 119.9 млн. лв. (33.7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) са 708.3 млн. лв. (13.1% от разчетите към ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - 351 млн. лв. (40.1% от планираните за 2013 г.).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за четирите месеца на 2013 г. от централния бюджет е 395.7 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?