Бюджетният дефицит за деветмесечието надхвърли планирания годишен

Дупката е 1.4832 млрд. лв. заради блокираните европари, изоставане на данъчните приходи и ръст на разходите

Бюджетният дефицит за деветмесечието надхвърли планирания годишен

Бюджетният дефицит за деветмесечието на 2014  г. е 1.4832  млрд. лв., което е над планирания за цялата година недостиг от 1.4723 млрд. лв. Това се дължи на изоставане в събираемостта на данъците, нарастването на социалните и здравно-осигурителни плащания и заради блокираните от Брюксел средства от еврофондовете за околна среда и регионално развитие, което налага с пари от държавния бюджет да се плаща за европроекти, за да не се загубят въобще парите от ЕС.

Това сочат обявените в петък данни на Министерството на финансите. Те сочат, че спрямо година по-рано дупката в бюджета е с 1.1216 млрд. лв. по-голяма или 1.3 процентни пункта от БВП на страната.

Постъпилите приходи и помощи от ЕС за периода са 21.5557 млрд. лв., или 69.5% от годишните разчети. Приходите по Консолидираната фискална програма към края на септември нарастват с 248.3 млн. лв. (1.2%) спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Изостават данъчните постъпления и те са малко над 17 млрд. лв. или 70.2 на сто от планираното при 72.3 процента изпълнение преди година. Събираемостта на преките данъци обаче нараства с 270.3 млн. лв. или 9.5 на сто спрямо деветмесечието на 2013 г. Ръст бележат и постъпленията от корпоративни данъци с 5.5% (61.3 млн. лв.), както и приходите от данъка върху доходите на физическите лица, които са с 209 млн. лв. или с 12% повече от същия период на миналата година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 8.6319 млрд. лв., което е 67.3% от програмата за годината, при изпълнение на разчетите към деветмесечието на 2013 г. в размер на 72.2 процента. Изоставането с 4.9 процентни пункта в изпълнението на разчетите спрямо отчетеното изпълнение за същия период на предходната година е главно при ДДС и акцизи. Съпоставено със същия период на предходната година постъпленията нарастват номинално с 31.8 млн. лева.

Постъпленията от ДДС са в размер на 5.5155 млрд. лв., или 66.6% от планираните за годината. Съпоставени със същия период на предходната година приходите от ДДС са с 34.4 млн. лв. повече при планиран ръст от 12.4 % спрямо отчетените за 2013 година. Приходите от акцизи са в размер на 2.9871 млрд. лв., или 68.2% от планираните за годината.

Постъпленията за деветмесечието на 2014 г. са с 0.1% по-малко спрямо същия период на предходната година, при планиран ръст по разчетите в закона за държавния бюджет за 2014 г. от 7.9% спрямо отчетените за 2013 година. Постъпленията от мита са 111.8 млн. лв., или 82.1% от разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 648.8 млн. лв., или 72.3% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 4.6812 млн. лв., което представлява 74.5% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5% (224.3 млн. лв.).

Неданъчните приходи са 2.6979 млрд. лв., което представлява 77.7 % изпълнение на годишните разчети и е с 221.6 млн. лв. по-малко спрямо година по-рано. Това се дължи на базов ефект от постъпили еднократни приходи през първите шест месеца на 2013 г. от дивидент за държавата и от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно дело. По-ниски спрямо септември 2013 г. са приходите и доходите от собственост, приходите от съдебни такси, глобите, санкциите и наказателните лихви, приходите от концесии и другите неданъчни приходи, като само при държавните и общинските такси и приходите от продажбата на нефинансови активи има повишение.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1.7829 млрд. лв., което представлява 55.1% от разчета за годината.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30.09.2014 г. възлизат на 23.0389 млрд. лв., което е 70.9% от годишния разчет. Спрямо септември 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 1.37 млрд. лв. (6.3%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 32.9% (755.3 млн. лв.) спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет нарастват с 3.2% (614.7 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2013 година.

Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г. Влияние върху параметрите по изпълнението на разходите оказват и одобрените с постановления на Министерския съвет допълнителни разходи по бюджетите на редица първостепенни разпоредители с бюджет през последните месеци от мандата на предходното правителство.

Нелихвените разходи са в размер на 21.8278 млрд. лв., което е представлява 73.3% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за деветмесечието на 2014 г. са в размер на 18.8067 млрд. лв. (75.7 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3.0211 млрд. лв. (60.9 % от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 510.8 млн. лв. (76.3 % от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 700.3 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към септември 2014 г. е отрицателно в размер на 1.4832 млрд. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 657.8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 825.3 млн. лева.
 
Размерът на фискалния резерв към 30.09.2014 г. е 8.8 млрд. лв., включително 8.1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 700 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, уточняват от Министерството на финансите.

От ведомствоjf обявиха и размера на държавния дълг към края на септeмври, който е 9.572 млрд. евро. От тях вътрешните задължения са за 4.0444 млрд. евро, а външните – 5.5276 млрд. евро.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) е 23.2 процента, от които 13.4% се падат на външния, а 9.8% - на вътрешния дълг.

През септември по държавния дълг са платени 369.1 млн. лева. Държавно гарантираният дълг през септември 2014 г. достига 351.5 млн. евро и е 0.9 на сто о БВП.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес