Бюджетният дефицит за миналата година излезе по-малък от планирания

Бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа е отрицателно в размер на 1.6 млрд. лв. или 2.1% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Отчетеният дефицит е значително по-нисък от планирания в бюджета за 2011 г., който бе 1.96 млрд. лв. или 2.5% от БВП. Това съобщиха от Министерството на финансите, което публикува отчета за изпълнението на бюджета към края на декември 2011 г.

Отрицателното салдо по КФП се формира от дефицит по националния бюджет от 1.7 млрд. лв. и излишък по европейските средства от 168 млн. лева. За сравнение дефицитът за 2010 г. бе 2.8 млрд. лв. или 4% от БВП. За 2011 г. бюджетната позиция се подобрява номинално с 1.24 млрд. лв. или с 1.9 п.п. от БВП.
 
Фискалният резерв към 31 декември 2011 г.  е 5 млрд. лв.

Приходите и помощите по КФН са 25.4 млрд. лв. или 33.3% от БВП, което представлява изпълнение от 96.8 на сто на годишните разчети. Изпълнението на параметрите в частта на данъчните и неданъчните приходи е много близко до планираното за годината.

Отчетените данъчни приходи представляват 99.5% от планираните за 2011 г., а неданъчните – 101%. Данъчните приходи са 20.6 млрд. лв. или 27% от БВП, а неданъчните и помощите са 4.8 млрд. лв. или 6.3% от БВП.

Приходите от преки данъци са 3.7 млрд. лв. или 96.9% от планираните, от косвени са 10.6 млрд. лв. или 102.2% спрямо годишния разчет, а постъпленията от други данъци (например имуществени) са 792 млн. лв., или 103.2% спрямо разчета за 2011 година.

Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски към 31.12.2011 г. са 5.5 млрд. лв. или 95.8% от планираните за годината.

Неданъчните приходи и помощи към 31.12.2011 г. са 4.8 млрд. лв., което е 87% от годишните разчети.

Разходите по бюджета са 26.9 млрд. лв., което представлява 95.7% от годишния разчет. От тях
текущите нелихвени разходи са 22.6 млрд. лв., лихвените разходи – 547 млн. лв., и капиталови разходи – 3 млрд. лв.
 
Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през 2011 г. от централния бюджет е 779 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?