Бюджетният излишък в края на май по-нисък от очакваните 1.15 млрд. лв.

Бюджетният излишък в края на май по-нисък от очакваните 1.15 млрд. лв.

Бюджетният излишък за първите пет месеца на годината е 1.0911 млрд. лв., което е под очакваните от финансовото министерство преди месец 1.15 млрд. лв. повече. Това сочат публикуваните във вторник данни на ведомството

Въпреки по-ниските реални резултати от прогнозираните, изпълнението на бюджета върви по-добре от заложеното, благодарение на събраните в повече приходи от данъци и осигуровки, както и по високите постъпления от европейските фондове за направени вече от държавната хазна инвестиции по проекти, финансирани от оперативните програми.

На база на предварителни данни и оценки очакванията са на полугодието излишъкът по консолидираната фискална програма (КФП) да е около 850 млн. лв. (1% от прогнозния БВП). Намаляването му спрямо сегашните суми вероятно се дължи на предвидени плащания, но от финансовото ведомство не уточняват това.

Така излишъкът за шестте месеца ще продължи с тенденцията за постигане на рекордни нива спрямо 2008 г.

За сравнение точно преди година бюджетът беше на дефицит от 996.4 млн. лв. (1,2% от БВП). Съпоставено с шестте месеца на 2014 г. бюджетната позиция се подобрява с 1.8464 млрд. лв.

Приходите и помощите от Европа за първото полугодие на 2015 г. се очаква да бъдат около 16.2489 млрд. лв. (53.5% от годишния разчет). Към края на месец юни в частта на приходите се отбелязва значителен ръст от 14.7% (2.0782 млрд. лв.) спрямо същия период на 2014 година. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1.2973 млрд. лв. и 780.9 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 15.3989 млрд. лв., което е 46.9% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 15.1671 млрд. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за първото полугодие на 2015 г. от централния бюджет, е 505.3 млн. лв.

Крайните отчети до 31 май 2015 г. сочат излишък от 1.0911 млрд. лв. (1.3% от прогнозния БВП). Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 561.6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 529.5 млн. лева. За сравнение към края на месец май 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит от 888.6 млн. лв. (1.1% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2.4 процентни пункта.

Постъпилите приходи и помощи към края на май са 13.8186 млрд. лв., или 45.5% от разчетите в бюджета за 2015 г. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 2.0425 млрд. лв. (17.3%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 847.9 млн. лв. (9,0%), неданъчните приходи със 178.3 млн. лв. (11.3%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 1.0163 млрд. лв. (133.4%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец май възлиза на 10.2839 млрд. лв., което представлява 42.8% от планираните за годината приходи. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.

От преки данъци са постъпили 2.055 млрд. лв., което е 46.7% от годишните разчети за 2015 година. Съпоставено с първите пет месеца на предходната година приходите в групата нарастват с 3.7%, за което допринасят основно по-високите постъпления от данъка върху доходите на физическите лица и върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица.

Приходите от косвени данъци са 980.3 млн. лв., което е 41.2% от бюджетните разчети. Постъпленията от ДДС са 3.2667 млн. лв. или 42.2% от планираното за годината и с 331,1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31 май е 113.6 млн. лева.

Акцизите са осигурили 1.6385 млрд. лв. (39,2% от разчетените за годината), а спрямо година по-рано нарастват с 8.7% или 131.8 млн. лева. Постъпленията от мита са 63.4 млн. лв. или 43.8% от разчета за годината и бележат ръст от 8.1%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и корпоративни данъци) са 470 млн. лв. или 54.3% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 2.7786 млрд. лв., което е 41.8% от годишните разчети и с 275.9 млн. лв. или 1 на сто повече спрямо преди година .

Неданъчните приходи са 1.7564 млрд. лв. - 52.5% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са 1.7783 млн. лв., което е 59.4% от годишния разчет. Само през май по европейските ни сметки са постъпили 270.6 млн. лв.,основно възстановени разходи по оперативните програми.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на май 2015 г. са 12.7275 млрд. лв., което е 38,8% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи са с 62,9 млн. лв. (0.5%) повече.

Фискалният резерв към края на юни е 11.1 млрд. лв., от които 11 млрд. лв. са депозити в БНБ и банки, а 100 млн. лв. са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?