Част от документите за лична карта и паспорт ще се събират служебно

Част от документите за лична карта и паспорт ще се събират служебно

Част от необходимите документи за издаване на лична карта или паспорт вече ще се събират по служебен път, облекчава се регистрацията на предприятия, търсещи временни работници, както и кандидатстването за лицензии. Това предвиждат одобрени от правителството промени в редица правилници, наредби и закони, чиято цел е да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса.

Облекченията за личните документи засягат издаването или подмяната на лична карта и паспорт, както и на паспорт или заместващ го документ на младежи между 14 и 18 години.

Вече, когато за гражданите е настъпила промяна на ЕГН, на имена, на постоянния адрес или на пола и тези факти са отразени в Националната база данни "Население“, към заявлението за издаване или подмяна на паспорт или лична карта няма да се прилагат изискваните към момента удостоверителни документи, а те ще се събират по служебен път от МВР.

Правителството предлага и промени в три закона и одобри изменения в две наредби като част от пакета мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.
С изменения в Закона за измерванията се предвижда вносителите на бутилки да отпаднат от режима за одобряване на идентификационни знаци. Отменя се и уведомителният режим за дейността на производителите и вносителите на предварително опаковани продукти. Те могат да бъдат лесно установени от задължителното обозначаване върху съответния продукт, както и от регистри, водени в различни ведомства.

С промените, предлагани в Закона за техническите изисквания към продуктите, се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и се създава възможност те да бъдат събрани по служебен път. Такива документи са съдебното удостоверение за актуално състояние, удостоверение за вписване в търговския регистър, както и представянето на трудови договори на персонала.

Уреждат се също редът и начина за предоставянето на административни услуги по електронен път, което ще спести време и средства при кандидатстването за получаване на лицензии по реда на закона.

По-малко документи ще изисква и Агенцията по заетостта при регистрацията на предприятия, които осигуряват временна работа. Те няма да са длъжни да представят документи за регистрация или единен идентификационен код. Тези обстоятелства ще бъдат проверявани служебно.

От Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите пък отпада изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител като удостоверението за наличието или липсата на задължения, издавано от НАП, и документа за липсата/наличието на неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, издаван от ИА „Главна инспекция по труда“.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?